Sale has ended but you can still get this app.
Download Bli kvitt sjalusi Now

Description

Bli kvitt sjalusi er en enkel, direkte og effektiv måte å redusere sjalusi på – og få mer kontroll på dine følelser.

Det er en lydbok som inneholder coaching, øvelser, oppgaver og mye mer.
Lydboken et lett å lytte til og med oppgaver som starter fra begynnelsen så alle kan være med.

Få kontroll på din sjalusi, nå og i fremtiden


Sjalusiprogrammet tilbyr deg:

- Kunnskap om og forståelse av sjalusi
- Motivasjon og støtte til å bryte mønsteret
- 10 effektive teknikker til å overkomme sjalusi
- Bli kjent med de 12 typiske sjalusimønstrene så du kan stoppe dem
- Coaching, kognitive øvelser, oppgaver og kunnskap
- Du vil få kontrollen tilbake!


INNHOLDSFORTEGNELSE

Hva er sjalusi?

- Hvorfor blir jeg sjalu?
- Hvor oppstår min sjalusi?
- Hvordan påvirker sjalusien meg – og hvorfor?

Kjenn din fiende: Typiske sjalusimønstre

- Konstant overvåking
- Forhør av partner
- Konstant kontroll
- Legger ut feller
- Setter opp regler og restriksjoner
- Gjengjeld
- Avstraffelse
- Mistillit og mistro
- Tror partneren tenker negativt
- Fordreining av handlinger og oppførsel
- Tenker negativt om seg selv
- Tror andre er rivaler

Demp sjalusien nå og i fremtiden

- Ta ansvaret for at du blir sjalu
- Bestem deg for å endre på det!
- Når blir du sjalu?
- Utfordre dine overbevisninger.
- Finn nye overbevisninger.
- Prøv din nye overbevisning.
- Aksepter deg selv som du er.
- Få en sunn holdning til forhold.
- Endre på dine regler.
- Finn alternative handlinger og bryt mønsteret.


... Din fremtid uten sjalusi! Getting rid of jealousy is a simple, direct and effective way to reduce jealousy - and gain more control of your emotions.

This is an audiobook that contains coaching, drills, exercises and much more.
Audiobook an easy to listen to and with tasks that start from the beginning so everyone can participate.

Take control of your jealousy, now and in the future


Jealousy program offers you:

- Knowledge and understanding of jealousy
- Motivation and support to break the pattern
- 10 effective techniques to overcome jealousy
- Meet the 12 typical jealousy patterns so you can stop them
- Coaching, cognitive exercises, tasks and knowledge
- You will get control back!


TABLE OF CONTENTS

What is jealousy?

- Why am I jealous?
- Where arises my jealousy?
- How does blind me - and why?

Know your enemy: Typical jealousy patterns

- Constant monitoring
- Consult the partner
- Constant control
- Adds traps
- Sets up rules and restrictions
- Respond
- Punishment
- Mistrust and suspicion
- You think your partner thinks negatively
- Warping of actions and behaviors
- Thinking negatively about themselves
- Do others are rivals

Mute jealousy now and in the future

- Take responsibility for you being jealous
- Decide to change that!
- When are you jealous?
- Challenge your beliefs.
- Find new beliefs.
- Try your new beliefs.
- Accept yourself as you are.
- Get a healthy attitude towards relationships.
- Change your rules.
- Find alternative actions and break the pattern.


... Your future without jealousy!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Bli kvitt sjalusi

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.