Sale has ended but you can still get this app.
Download 20 Kinderrympies in Afrikaans Now

Description

Die versameling gunsteling-kinderrympies met kleurvolle illustrasies is pret vir peuters en kleuters. Hierdie app is spesiaal ontwerp om jong kinders te stimuleer en te help ontwikkel.

Hompie Kedompie

Hompie Kedompie sit op die wal,
Hompie Kedompie het afgeval.
Die koning se soldate
probeer al wat hul kan,
maar Hompie Kedompie bly plat
soos 'n pan.


Skitter, skitter, kleine ster

Skitter, skitter, kleine ster,
wat is jy so hoog en ver?
Aan die lug se vêrste rand
soos 'n helder diamant.


Klein Sarie van As

Klein Sarie van As
sit en smul op die gras
aan heerlike pap met stroop.
Maar daar kom 'n spinnekop,
en Sarie spring vinnig op
en sê: “Dit is tyd dat ek loop!"


Karalie! Karool!

Karalie! Karool!
Die kat speel viool,
die koeitjie spring dwarsoor die maan,
die hondjie die lag
met al sy mag,
en die skottel en lepel dans saam.


Hierdie klein varkie

Hierdie klein varkie gaan na die mark.
Hierdie klein varkie bly tuis.
Hierdie een het heerlik gesmul.
Hierdie een is vreeslik gekul.
En hierdie klein varkie huil:
whie-whie-whie!
al die pad na sy huis.


Klein Kosie Kramer

Klein Kosie Kramer
smul in sy kamer
aan 'n heerlike vrugtepastei.
Hy druk toe sy duim in
en kry daar 'n pruim in
en sê: "Dis te heerlik vir my."


Die muis en die klok

Rakketak, takkerak, tok,
die muis hardloop op teen die klok.
Die klok slaan kabam!
Die muis skrik hom lam.
Rakketak, takkerak, tok.


Marie, Marie, Jannewarie

Marie, Marie, Jannewarie,
wat groei daar in jou tuin?
Klokkies en slakkies en meisietjies fyn,
mooi madeliefies en sneeuwit jasmyn.

Baa, baa, swart skaap

Baa, baa, swart skaap,
het jy baie wol?
Ja, baas, ja, baas,
drie sakke vol:

Een vir Jan Salie
en een vir sy ma,
en een vir die baba
wat van koue kla.


Slaap kleine babatjie, bo in die boom

Slaap kleine babatjie, bo in die boom.
Slaap kleine babatjie sonder te droom.
As die wind waai, sal die babatjie swaai,
maar as die tak breek, lê hy onder die boom.
Eendjies, eendjies

Eendjies, eendjies staan in 'n ry
een twee drie vier
stap hul verby.

Lings regs, lings regs,
kyk hoe mak.
Reguit am toe
kwak, kwak, kwak.


Wielie Walie

Wielie, wielie, walie,
die aap sit op die balie.
Tjoef, tjaf daar val hy af.
Wielie, wielie, walie.


Kiepie Kiepie

Kiepie,Kiepie, kom tog gou
hier is lekker kos vir jou.
Maar dan moet jy vir my sê
waar jy tog jou eiers lê


Die apie

Daar's 'n apie op 'n stokkie
Voor my ma se agterdeur,
Daar's 'n gaatjie in sy broekie
En sy stertjie loer daardeur.


Oom Olifant

Oom Olifant
jou reuse dier,
die mense lag
vir hul plesier.
Want waar het jy
al ooit gehoor
van 'n stertjie van agter
en 'n stertjie van voor?Slaap, Kindjie, slaap

Slaap, Kindjie, slaap,
daar buite loop 'n skaap,
'n skaap met spierwitte voetjies,
hy drink sy melk so soetjies.
Slap, Kindjie, slaap.


Handjies Klap

Handjies Klap,
koekies bak.
Bring die meel,
nie te veel.
Klits die eiers gou-gou.
Lekker eet ons netnou


Paddatjie, Paddatjie

Paddatjie, Paddatjie
wat maak jy daar?
Kwaak-kwaak-kwaak
kwaak-kwaak-kwaak
daar op 'n blaar.
Hier kom die eendjies
uit onder die brug.
Paddatjie skrik so
hy val op sy rug.


Babatrein

Tjoeke-tjoeke-paf,
Tjoeke-paf-paf-paf.
Kyk hoe ry ek op die babatrein.
Opdraand op,
afdraand af.
Tjoeke-tjoeke-paf,
op 'n stywe draf.

Wippie en Snippie

Wippie en Snippie loer uit by ‘n gaatjie.
Wip is ‘n muisie en Snip is sy maatjie.
“Wippie en Snippie, daar kom die groot kat!”
Woerts is die muisies weer terug in die gat.The collection favorite nursery rhymes with colorful illustrations are fun for toddlers and preschoolers. This app is designed to stimulate and help develop young children.

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on the wall,
Humpty Dumpty fell.
The king's soldiers
try all they can,
But Humpty Dumpty remain flat
like a pan.


Brilliant, brilliant, little star

Brilliant, brilliant, little star,
what are you so high and far?
The sky's furthest edge
like a bright diamond.


Little Sarie van As

Little Sarie van As
sit and feast on the grass
to delicious porridge with syrup.
But there came a spider
and Sarah jumped on
and said: "It is time that I walk!"


Karalie! Karool!

Karalie! Karool!
The cat playing the violin
cow small jump across the moon,
the dog laughter
with all his might,
and the dish and spoon dancing.


This little pig

This little piggy went to market.
This little piggy stay home.
This one had a wonderful tucked.
This one is very cheated.
And this little piggy cried:
wee-wee-wee!
all the way to his house.


Small Kosie Kramer

Small Kosie Kramer
eats in his room
to a delicious vrugtepastei.
He stuck to his thumb in
and get there a plum in
and said, "It's too delicious to me."


The mouse and the clock

Rakketak, takkerak, tok,
the mouse ran up the clock.
The clock strikes Kabam!
The mouse scare him paralyzed.
Rakketak, takkerak, tock.


Marie, Marie, Jannewarie

Marie, Marie, Jannewarie,
that grows in your garden?
Chimes and slakkies and girls fine,
pretty daisies and snowy jasmine.

Baa, baa, black sheep

Baa, baa, black sheep,
you have a lot of wool?
Yes, sir, yes, sir,
three bags full:

A Jan Salie
and his mother,
and one for the baby
that cold complain.


Sleep little baby, the top of the tree

Sleep little baby, up in the tree.
Sleep little baby without dreaming.
When the wind blows, the baby will swing,
but breaks if the branch, he lay down under the tree.
Ducks, ducklings

Ducklings, ducks are in a row
one two three four
step their past.

Lings right arrangements right
watch tame.
Straight am when
quack, quack, quack.


Wielie Walie

Wielie, row, row your boat,
monkey sitting on the desk.
Chug, tjaf there he fell down.
Wielie, row, row your boat.


Kiepie Kiepie

Kiepie, Kiepie make haste
here is good food for you.
But then you tell me
where you have your eggs


the monkey

There's a monkey on a stick
For my mother's back door,
There's a hole in his pants
And his tail peeks through.


uncle Elephant

uncle Elephant
your giant animal,
people laugh
for their pleasure.
For where you
ever heard
of a tail behind
and a tail of for?Sleep, Baby, Sleep

Sleep, Baby, Sleep,
out there walking a sheep,
A sheep with pure white feet,
he drinks his milk so softly.
Slap, baby, sleep.


hands Clapping

Hands Clapping,
bake cookies.
Bring the flour,
not too much.
Beat the eggs quickly.
Fine Dining us soon


Frog One, Frog One

Frog One, Frog One
what are you doing?
Quack-quack-quack
quack-quack-quack
there on a leaf.
Here come the ducks
from under the bridge.
Frog One scare
he fell on his back.


baby Train

Tjoeke-tjoeke-pop,
Tjoeke-pop-pop-pop.
Look how I ride on the baby train.
Uphill on,
downhill.
Tjoeke-tjoeke-pop,
on a tight run.

Wippie and Snippie

Wippie and Snippie peered out from a hole.
Tipping is a mouse and snipe is his friend.
"Wippie and Snippie, there comes the big cat!"
Chop the baby mice back into the hole.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for 20 Kinderrympies in Afrikaans

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.