$2.49
Sale has ended but you can still get this app.
Download Angielski Business English Now

Description

iFiszki Business English to aplikacja do skutecznej nauki języka biznesu dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych zawierająca ponad 1500 słówek i 1500 zdań.

Dzięki niej łatwo i przyjemnie zapamiętujesz słówka, poznajesz przykłady ich użycia w zdaniach oraz doskonalisz wymowę i rozumienie ze słuchu.

iFiszki masz zawsze przy sobie. Możesz uczyć się w każdej wolnej chwili!


Aplikacja iFiszki Angielski Business English zawiera:

* ponad 1500 słówek -> będziesz mógł swobodnie komunikować się w środowisku biznesowym na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym
* ponad 1500 przykładowych zdań wraz z tłumaczeniem -> poznasz użycie słów w praktyce
* 1500 nagrań w wykonaniu native -> nauczysz się poprawnej wymowy
* praktyczny i wygodny podział na 13 interesujących kategorii tematycznych -> uporządkujesz swoją wiedzę
* system powtórek -> zoptymalizujesz naukę i zaoszczędzisz czas
* opcję managera słówek -> możesz dodawać własne słówka
* test podsumowujący i przejrzyste statystyki -> sprawdzisz postępy nauki

Aplikacja dla osób na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Przykładowe słówka: self-sufficient, work environment, corporate identity, bank transfer, success-orientated, target group, headline, product range, currency fluctuation, public revenue, market economy, tax relief, floating capital, incentive bonus, middle management.


Dzięki iFiszkom:
- opanujesz specjalistyczne słownictwo przydatne w pracy, na studiach, we współpracy z zagranicznymi klientami - przygotujesz się do specjalistycznych egzaminów jak LCCI czy BEC.
- będziesz mógł swobodnie porozumiewać się w sytuacjach biznesowych i ze zrozumieniem czytać teksty branżowe.

Dlaczego iFiszki to skuteczna metoda nauki?

- łączą trzy skuteczne sposoby opanowywania języka: NAUKA, TESTY, POWTÓRKI
- możesz dodawać WŁASNE ZESTAWY SŁÓWEK
- statystyki oraz testy wyboru pozwalają na bieżąco ŚLEDZIĆ POSTEPY NAUKI
- SYSTEM POWTÓREK optymalizuje naukę i oszczędza twój czas
- możliwość DOBORU własnych SŁÓWEK


Dzięki aplikacji iFiszki masz zawsze pod ręką na swoim smartfonie lub tablecie.
Możesz uczyć się języka o każdej porze i w dowolnym miejscu!

Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowane przez wydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji do nauki 30 języków obcych.

EduCards Business Angielski is an application for effective language learning business for intermediate and advanced containing more than 1,500 words and 1,500 sentences.

Thanks to it easily and pleasantly memorize words, recognize examples of their use in sentences and improve pronunciation and listening comprehension.

EduCards you have always with you. You can learn at every free moment!


Application EduCards English Business Angielski includes:

* Over 1500 words -> will be able to freely communicate in a business environment at the intermediate and advanced
* Over 1500 examples of sentences with translation -> know the use of words in practice
* 1500 recordings performed by native -> learn the correct pronunciation
* Practical and convenient division into 13 interesting subject -> Organize your knowledge
* Replays -> optimize learning and save time
* Option vocabulary Manager -> You can add your own words
* Test summary and transparent statistics -> check the progress of science

Application for people at intermediate and advanced levels.

Sample words: self-sufficient, work environment, corporate identity, bank transfer, success-orientated, target group, headline, product range, currency fluctuation, public revenue, market economy, tax relief, floating capital, incentive bonus, the middle management.


Thanks EduCards:
- Master the specialized vocabulary useful for work, in college, in cooperation with foreign clients - prepare for professional exams like LCCI and BEC.
- Will be able to freely communicate in business situations and to read texts with understanding the industry.

Why EduCards is an effective method of learning?

- Combine the three effective ways of mastering the language: SCIENCE, TEST, REPLAYS
- You can add YOUR OWN SETS trainer
- Statistics, and multiple choice tests allow you to keep track your progress SCIENCE
- Revision system optimizes learning and save your time
- The possibility SELECTION own words


With this application EduCards you always have on hand for your smartphone or tablet.
You can learn anytime, anywhere!

Application and linguistic material has been prepared by the publishing language Edgard, creator of more than 300 publications to learn 30 languages.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Angielski Business English

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.