Sale has ended but you can still get this app.
Download Angielski Gramatyka Now

Description

Tylko teraz promocyjna cena!

Angielski Gramatyka to nowoczesna aplikacja do aktywnej nauki gramatyki języka angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych. Kurs składa się z niemal 1000 różnorodnych ćwiczeń, które w ciekawy sposób pozwolą Ci przećwiczyć 33 najważniejsze zagadnienia gramatyczne na poziomach A1-B1. Unikalny system powtórek pozwoli ci utrwalić zwłaszcza te tematy, które sprawiają ci najwięcej kłopotu.

Opcja NAUKA zawiera blisko 1000 ćwiczeń podzielonych na 33 zagadnienia gramatyczne, takie jak:
- poszczególne części mowy: rzeczowniki, czasowniki, przedimki, zaimki, czasowniki modalne,
- tworzenie pytań,
- tryby warunkowe,
- czasy gramatyczne,
- mowa zależna,
- strona bierna,
- „going to”, „used to” i inne.

Pytania, na które nie uda Ci się poprawnie odpowiedzieć, znajdą się w specjalnej sekcji POWTÓRKA do kolejnego przećwiczenia. Swoją wiedzę na temat gramatyki na danym poziomie możesz zweryfikować za pomocą TESTÓW – zadań dobieranych z całej puli dostępnych w aplikacji.
Przejrzyste statystyki zawarte w zakładce POSTĘPY pozwolą Ci ocenić stopień opanowania materiału.

Powtarzaj gramatykę w każdej wolnej chwili!
Do nauki słownictwa polecamy aplikacje z serii iFiszki.Only now discount price!

English Grammar is a modern application for active learning of English grammar for beginners and intermediate. The course consists of almost 1,000 a variety of exercises that an interesting way to allow you to practice the 33 most important grammar at levels A1-B1. A unique system of repetitions will allow you to fix especially those issues that are causing you the most trouble.

Option SCIENCE contains nearly 1,000 exercises divided into 33 grammar points, such as:
- The different parts of speech: nouns, verbs, the articles, pronouns, modal verbs,
- Creating questions
- Conditionals,
- Tenses,
- Speech,
- Passive,
- "Going to", "used to" and others.

The questions that you fail to correctly answer, there will be a special section to the next REPLAY to practice. Your knowledge of grammar at a given level, you can verify using TEST - jobs matched with the entire pool of available applications.
Transparent statistics contained in the PROGRESS tab will allow you to assess the degree of mastery of the material.

Repeat grammar in your spare time!
For learning the vocabulary of a series of applications we EduCards.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Angielski Gramatyka

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.