Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Now

Description

De scheurkalender ‘De Druivelaar’, bekend en geliefd in veel Vlaamse huiskamers, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1915

Bij deze digitale versie van De Druivelaar blijft de beleving van het authentieke product behouden. Zo zie je het dagelijkse ritueel van het afscheuren van een blaadje op het scherm, je hoort zelfs het typische geluid ervan. Terwijl de voorkant van het blaadje verdwijnt, verschijnt de bijhorende tekst op de achterzijde. De gebruiker kan alle kalenderblaadjes lezen tot op vandaag. De komende dagen blijven voorlopig verborgen.

De app biedt ook verschillende nieuwe mogelijkheden: je kan het blaadje dat je net bekeken hebt, doorsturen naar vrienden, kennissen, collega’s … Zo kun je die altijd verrassen met een leuke mop, een weetje of een tip uit de rubriek ‘Waarheen?'.

Die laatste rubriek krijgt er met de Digitale Druivelaar trouwens een extra dimensie bij. Zo zijn heel wat ‘Waarheen?’-tips direct gelinkt aan de webpagina van de organisator. Op die manier kun je online meteen alle informatie vinden over het geplande evenement.

Daarnaast maakt de applicatie je ook attent op de naamfeestdagen van contacten die opgeslagen zijn in je adresboek.

Wie op zoek is naar een naam voor een toekomstig kindje, vindt in de Digitale Druivelaar ook een handige tool die alle namen oplijst, die voorkomen in de scheurkalender. Ook namen uit een ver verleden dus, die misschien binnenkort terug ‘in’ zijn. Misschien wordt je gezin binnenkort uitgebreid met een toffe Reinout, Rogier of Edward of een schattige Rachel, Florine of Hadewych.

Over De Druivelaar

De Druivelaar is met zijn 101ste editie nog steeds helemaal mee met zijn tijd. Het was de Zwevegemse drukker René Nuttin die de scheurkalender in 1915 voor het eerst op de markt bracht. De naam komt van de grote wijnstok die toen in zijn veranda stond. Omdat Nuttin geen opvolger had, liet hij De Druivelaar aan het begin van de Tweede Wereldoorlog over aan Drukkerij Strobbe in Izegem, die de scheurkalender sinds 1942 samenstelt en verkoopt. Alleen in 1944 verscheen de kalender niet door de papierschaarste en het gebrek aan personeel als gevolg van de oorlog.

De editie 2016 bevat traditioneel vele spreuken, talloze moppen en vaste rubrieken.

De papieren versie van De Druivelaar wordt gedrukt op 950.000 exemplaren en verkocht via supermarkten, boekenwinkels, dagbladhandels en de Strobbe Burocenters. The tear-off 'the Druivelaar', known and loved in many Flemish households, has a rich history dating back to 1915

In this digital version of the Druivelaar continues the experience of the authentic product preserved. So you see the daily ritual of tearing off a sheet on the screen, you'll even hear the typical sound of it. While the front of the sheet disappears, the corresponding text appears on the back. The user can read all calendar pages until today. The coming days remain temporarily hidden.

The app also offers several new features: you can leaf that you've just watched, forward it to friends, acquaintances, colleagues ... So you can always surprise you with a funny joke, a tidbit or a tip from the section 'Where to?'.

The last section gets to the Digital Druivelaar besides an extra dimension. So are a lot of "Where to?" - Tips directly linked to the website of the organizer. That way you can go online immediately find any information about the planned event.

In addition, the application also makes you aware of the name of holidays contacts stored in your address book.

Those looking for a name for a future baby, finds the Digital Druivelaar also a handy tool that List on the names that appear in the calendar. Also names from the past so that may soon be back in '. Maybe your family will soon be expanded with a nice Reinout Rogier or Edward or a cute Rachel Florine or Hadewych.

About Druivelaar

The Druivelaar with his 101st edition remains entirely with the times. It was the busier Zwevegemsestraat René nuttin which the block calendar in 1915 first brought to market. The name comes from the large vine which was then in his porch. Because nuttin had no successor, he left the Druivelaar at the beginning of the Second World Drukkerij Strobbe in Izegem, which compiles the block calendar since 1942 and sells. Only in 1944 the calendar did not appear by the paper shortage and the lack of staff due to the war.

The 2016 edition contains many traditional proverbs, countless jokes and regular features.

The paper version of the Druivelaar printed on 950 000 copies and sold through supermarkets, bookstores, newspaper businesses and Strobbe Buro Centers.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.