Sale has ended but you can still get this app.
Download Now

Description

Vyzkoušejte chytrou navigaci s intuitivním ovládáním a vtipnými hlasovými pokyny herce Pavla Lišky.

Mapa Evropy (44 zemí) je uložena ve vnitřní paměti zařízení, což umožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmu bez nutnosti internetového připojení.

Navigace je určena pro chytré telefony s operačním systémem Android 2.3 a vyšším.

KLÍČOVÉ FUNKCE:

• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičů a nalezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas
• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpací stanice, ubytování nebo občerstvení na Vaší trase
• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csv a .ov2)
• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů
• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěští

HLAVNÍ FUNKCE:

• Google lokální vyhledávání
• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků
• Funkce rychlé navigace „Domů“
• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasy nebo blízko cíle
• Hlasové navigační pokyny na pozadí
• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc
• Navigace na kontakty v telefonu
• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)
• Sdílení pozice přes e-mail
• Upozornění na radary
• Široký výběr 3D modelů aut
• Automatický denní nebo noční mód
• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu nebo auta

• Mapové podklady TomTom

REGIONÁLNÍ FUNKCE:

• 99% pokrytí čísel popisných v ČR
• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové - originální a vtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví na dlouhých cestách
• Databáze rizikových míst v ČR

OBSAHUJE MAPY:

Podrobné pokrytí: Andorra, Česká republika, Rakousko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Řecko, Maďarsko, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Polsko, Portugalsko, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Vatikán
Částečné pokrytí: Turecko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Rumunsko, Ukrajina
Spojující komunikace: Albánie, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Makedonie, Moldávie, Černá Hora, Srbsko

TECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:

http://www.dynavix.cz
http://android.dynavix.com

SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

http://www.twitter.com/dynavix
http://www.facebook.com/dynavix

Try smart navigation with an intuitive interface and voice guidance humorous actor Pavel Liska.

Map of Europe (44 countries) is stored in the internal memory, allowing you to plan a route or search for points of interest without an Internet connection.

Navigation is designed for smart phones running Android 2.3 and higher.

KEY FEATURES:

 • Smart route - Navigation uses the experience of millions of drivers and finds the best route on any day or time
 • Fast panel - instantly find the nearest gas station, accommodation or refreshments along the route
 • Possibility of free import custom points of interest (formats. Csv and. OV2)
 • Easy route planning with the support of waypoints
 • Navigate lane highway and displaying labels

MAIN FEATURES:

 • Google local search
 • Alternative route a function of prohibited sections
 • The quick navigation "Home"
 • Searching for POIs near your current location, along your route or close to target
 • Voice navigation instructions in the background
 • Assistance in case of problems through dialogue Help
 • Navigation to contacts in your phone
 • Direct call a point of interest (eg restaurants)
 • Sharing positions through e-mail
 • Warning Radars
 • Wide selection of 3D car models
 • Automatic day and night mode
 • Extensive set the background, map colors, theme or car

 • TomTom Map data

REGIONAL FEATURES:

 • 99% coverage of house numbers in Czech Republic
 • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové - original and humorous instructions by Pavel Liska will surely entertain you on long trips
 • Database vulnerabilities in the Czech Republic

Contains maps:

Detailed coverage: Andorra, Czech Republic, Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Slovakia, Slovenia, Spain (including the Canary Islands), Poland, Portugal, San Marino, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Vatican City
Partial coverage: Turkey, Bulgaria, Croatia, Latvia, Romania, Ukraine
Combining communication: Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia

TECHNICAL SUPPORT & CONTACTS:

http://www.dynavix.cz
http://android.dynavix.com

Social Networks:

http://www.twitter.com/dynavix
http://www.facebook.com/dynavix

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.