Sale has ended but you can still get this app.
Download GOBE Graad 5 Afrikaans Now

Description

Die program berei graad 5 leerders voor vir jaarlikse asessering in Afrikaans.
Die program bevat voorbeelde van vrae gevra in vorige jare se eksamen vraestelle.

Die leerder het 'n keuse om 'n toets te neem of om sintaks en sinbou te oefen.
Die leerder kan selfs 'n vinnige bereipstoets doen.

Die program randomeer elke vraag en antwoorde en gee antwoorde vir vrae in multikeuse vraag vorm.

Daar is 15 lees begriptoetse en 5 verskillende begripsvrae.
Daar is 5 gedigte met vrae oor alliterasie, assonansie, personifikasie, metafoor en rym

23 Sintaks vraagtipes wat die volgende oefen:
voorsetsels
selfstandige naamwoorde
bywoorde
byvoeglike naamwoorde
werkwoorde
dier geluide en dier kinders
verlede. hede, toekomstige tyd
woorde wat dieselfde klink
sinonieme en antonieme
meervoude
trappe van vergelyking
manlike en vroulike name
verkleining
vraagsinne en bevelsinne
afrkortings
ontkenning
direkte en indirekte rede
onderwerp, voorwerp en gesegde

Hou asseblief jou program opgedateer vir die nuutste vrae. The program prepares Grade 5 pupils for annual Assessment in Afrikaans.
The program contains examples of questions asked in previous years question papers.

The learner has a choice to take a test or practice syntax and sinbou.
The learner can do even a quick bereipstoets.

The program randomer each question and answers and give answers to questions in multiple choice question.

There are 15 reading comprehension tests and five different comprehension questions.
There are five poems with questions about alliteration, assonance, personification, metaphor and rhyme

23 Syntax question types that practice the following:
prepositions
nouns
adverbs
adjectives
verbs
animal sounds and animal children
past. present, future tense
words that sound the same
synonyms and antonyms
plurals
degrees of comparison
male and female names
reduction
interrogative sentences and imperatives
afrkortings
denial
direct and indirect speech
subject, object and predicate

Please keep your app updated for the latest questions.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for GOBE Graad 5 Afrikaans

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.