Sale has ended but you can still get this app.
Download Licencja syndyka Now

Description

Testy prawnicze dla prawników z państwowych egzaminów przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na licencję syndyka. Opracowane przy współpracy syndyków. Aplikacja Syndyk ułatwia naukę studentom prawa, przyszłym syndykom. Zdaj na licencję syndyka z aplikacją Syndyk zawierającą testy z ubiegłych lat! W naszej ofercie dostępne są też inne aplikacje prawnicze: Aplikacja adwokacka i radcowska, Aplikacja komornicza, Aplikacja notarialna.


Aplikacja w liczbach:
- 150 pytań - egzaminy prawnicze, testy na licencję syndyka 2016
- 150 wyjaśnień do pytań testowych,
- 13 kategorii pytań

Funkcje aplikacji:
- wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniem mowy ( po dowolnych słowach lub po słowach kluczowych ),
- wyjaśnienia do każdego pytania,
- przeglądanie pytań w katalogu,
- losowanie pytań z bazy,
- dokładny wybór pytań po dziedzinie oraz poziomie trudności,
- sprawdzanie poprawności udzielonych odpowiedzi,
- bieżąca statystyka odpowiedzi,
- statystyka z udzielonych odpowiedzi,
- podsumowanie wyników,
- dodawanie pytań do ulubionych,
- zmiana ustawień aplikacji,
- udostępnianie wyników np. na facebooku,

Kategorie pytań:
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Kodeks cywilny (KC)
- Kodeks postęp. cywilnego (KPC)
- Kodeks rodz. i op. (KR i O)
- Kodeks spółek han. (KSH)
- Kodeks pracy (KP)
- Kodeks postęp. adm. (KPA)
- Prawo UE i Konstytucja RP (UE i KRP)
- Ustawy (U)

Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2016 HPF.plTests law for lawyers from the state examinations prepared by the Ministry of Justice on licensed trustee. Developed in cooperation with the receivers. The application facilitates learning trustee law students, future trustees. Rely on a license application with the trustee trustee containing the tests from previous years! In our offer there are also other applications Legal: The application attorney and attorney, application bailiff, notary application.


Application in numbers:
- 150 questions - legal examinations, tests licensed trustee in 2016
- 150 explanations to the test questions,
- 13 categories of questions

Application features:
- Advanced search with speech recognition (after any words or key words)
- Explanations for each question,
- Reviewing the questions in the catalog,
- Draw questions from a database,
- Careful choice questions on the area and the level of difficulty,
- Validation of responses.
- Current statistics response,
- Statistics of answers,
- results submit,
- Adding questions to favorites
- Change application settings,
- Sharing the results, eg. Facebook,

Categories of questions:
- Bankruptcy and Reorganization
- Civil Code (CC)
- Code of progress. Civil (KPC)
- Code are born. and Op. (KR and O)
Companies Code - han. (KSH)
- Labour Code (KP)
- Code of progress. adm. (KPA)
- EU law and the Constitution of the Republic of Poland (the EU and the KRP)
- Act (U)

All rights reserved.

© 2016 HPF.pl

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Licencja syndyka

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.