Sale has ended but you can still get this app.
Download MobileLaw – Onderwijs Now

Description

Raadpleeg de belangrijkste wetgeving inzake het Beglisch Onderwijsrecht, met ondermeer

- Wetten over diploma's, personeel, opleidingen
- Schoolpactwet
- Taalwet onderwijs
- Leerplichtwet
- Vlaams decreet basisonderwijs, codex secundair onderwijs, codex hoger onderwijs
- Eindtermen, tijdelijke projecten
- Internationale erkenning diploma's
- ...

en ook:
Wet betreffende het onderwijs
Wet inrichting universitair onderwijs door de Staat
Wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens
Wet statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs
Wet gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften
Vakbondswet overheidspersoneel
Wet gemeenschappelijk vervoer van leerlingen
Wet nationale dienst voor leerlingenvervoer
Wet tot harmonisering in de pensioenregelingen
Wet oppensioenstelling onderwijzend personeel van het universitair onderwijs
KB Koninklijke Militaire School
Wet tot inperking van de duur van de opleiding geneeskunde

Decreet Basisonderwijs
Besluit opdracht van het personeel in het basisonderwijs
Besluit personeelsformatie in het basisonderwijs
Besluit inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs
Besluit regels voor het uitreiken en de vorm van het getuigschrift basisonderwijs
Subsidie-, kwaliteits- en procedurebesluit buitenschoolse opvang

Codex Secundair Onderwijs
Besluit organisatie van het voltijds secundair onderwijs
Besluit inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs
Decreet regionale technologische centra
Besluit studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs
Decreet betreffende het stelsel van leren en werken
Decreet alternerende opleidingen
Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs
Besluit time-outprogramma's

Vlaamse Codex Hoger Onderwijs
Bijz.Decreet betreffende de Universiteit Gent
Decreet oprichting Universiteit Antwerpen
Decreet houdende het statuut van de Universiteit Hasselt
Besluit studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs
Decreet studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap
Decreet wetenschaps- en innovatiebeleid
Decreet integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten
Bijz.Decreet bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen
Besluit financiering bijzondere onderzoeksfondsen aan de universiteiten
Besluit erkenning van buitenlandse studiebewijzen hoger onderwijs
Besluit lijst van de bachelor- en masteropleidingen per instelling
Decreet volwassenenonderwijs
Decreet oprichting VDAB
Besluit organisatie opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs
Decreet rechtspositie personeelsleden onderwijs
Besluit nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs
Besluit tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs
Besluit ambtshalve concordantie
Besluit beroepsprofiel van de leraar
Besluit opnieuw in actieve dienst treden, overwerk of bijbetrekking van onderwijspersoneel
Decreet onderhandelingscomités
Besluit loopbaanonderbreking

Decreet inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken
Decreet participatie op school
Decreet kwalificatiestructuur
Decreet subsidiëring van ouderkoepelverenigingen
Bijz.Decreet gemeenschapsonderwijs
Decreet centra voor leerlingenbegeleiding
Decreet houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen
GOK-decreet
Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid
Decreet organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs
Decreet inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur
Decreet studiefinanciering
Decreet flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau
Decreet rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding
Decreet werkingsbudgetten in het basisonderwijs en het secundair onderwijs
Decreet schoolsport
Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs
Besluit gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen
M-decreet

> 200 wetteksten in je broekzak Refer to the main legislation Beglisch education law, among others

- Laws on qualifications, staff training
- as School
- Language Law Education
- Compulsory Education
- Flemish decree elementary education, secondary education codex, codex higher education
- Exit, temporary projects
- International recognition diplomas
- ...

and also:
Law on Education
Act means university education by the State
Laws granting academic degrees and programs of university exams
Law status of the staff of the National Education
Law equivalence of foreign degrees and study certificates
Trade union public employees
Law common transport students
Law national service for school transport
Law harmonization in the pension
Wet retirement pension teachers of university education
KB Royal Military School
Act restrictions on the duration of the training Medicine

Basic Education Decree
Decision assignment of staff in primary education
Decision plan in primary schools
Decision enrollments of pupils in primary education
Decision rules for issuing and form of the certificate of primary education
Grant, procedural and quality decision-school care

Codex Secondary Education
Decision organization of full-time secondary education
Decision enrollments of pupils in secondary education
Decree regional technology centers
Decision of study and structural components in full-time secondary education
Decree concerning the system of learning and working
Decree linked training
Decree concerning secondary education after secondary education and higher education
Decision time-out programs

Flemish Codex Higher Education
Bijz.Decreet on Ghent University
Decree establishing University of Antwerp
Decree on the status of the University of Hasselt
Decision student and student services in higher education
Decree study of the Flemish Community
Decree science and innovation
Decree integration of the university academic programs in universities
Bijz.Decreet administrative organization and functioning of some public colleges
Decision funding special research funds to universities
Decision recognition of foreign higher education study certificates
Decision list of bachelor and master programs per institution
Decree adult education
Decree establishing Gumtree
Decision organization offering training in adult education
Decree legal staff education
Decision valuable experience as proficiency
Decision establishing and classification of posts in special education
Decision officially concordance
Decision professional teacher
Decision steps back in active service, overtime or bijbetrekking of the teaching
Negotiating decree
career decision

Decree inspection and supervision of the philosophical subjects
Law school participation
Decree qualification
Decree subsidizing umbrella parents' associations
Bijz.Decreet community education
Decree pupil guidance
Decree on subsidies for student and pupil umbrella organizations
GOK decree
Decree on acquiring a certificate of vocational
Decree organization of temporary projects in education
Decree catch for school infrastructure
Law student
Decree complementary education at the local level,
Decree banning smoking in schools and pupil guidance
Decree operational budgets in primary and secondary education
Law school sports
Decree on the quality of education
Decision equivalence of foreign study certificates
M-decree

> 200 acts in your pocket

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for MobileLaw – Onderwijs

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.