Sale has ended but you can still get this app.
Download Ortogratka Now

Description

Ortografia to Twoja słabość?

Celem Ortogratki jest poprawa Twoich umiejętności ortograficznych. Prawidłowa pisownia wyrazów to problem niejednego ucznia, a często niechlubnie towarzyszy do końca życia. Ortografia jest szkolną zmorą i źródłem słabych ocen z języka polskiego. Ortogratka pomoże Ci pozbyć się tych słabości dzięki czemu nie będziesz się bał dyktand, wpadek ani gaf podczas pisania maili, sms'ów, rozmów na komunikatorze czy wypełnianiu oficjalnych dokumentów. Więcej! Dzięki bogatemu słownikowi pozwoli Ci zostać mistrzem ortografii i nie tylko zaliczać dyktanda, ale wygrywać konkursy ortograficzne. Prosta obsługa sprawia, że ortografii mogą się uczyć nawet najmłodsi uczniowie.

Ortogratka zawiera ponad 2300 wyrazów, 19 zagadnień ortograficznych i 90 dyktand, w tym wiele o najwyższym stopniu trudności. Wszystkie wyrazy zostały zweryfikowane w internetowym słowniku języka polskiego sjp.pl. Ponadto aplikacja stosuje algorytm poprawiający efekty uczenia, dzięki czemu szybko pozbędziesz się słabości do niektórych wyrazów i problemów.

Aplikacja posiada trzy tryby: nauki, sprawdzianu i konkursu. Wyniki każdego testu i konkursu zapisywane są na Twoim urządzeniu, co pozwala na śledzenie postępów nauki ortografii.

Konkursy to zabawa polegającą na uzupełnianiu dyktand w trybie zawodów podzielonych na etapy. Stopień trudności rośnie z każdym z nich, prezentując poziomy począwszy od olimpiad w szkole podstawowej, po konkursy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Konkursy nie tylko mają charakter gry, ale są również prawdziwą rywalizacją z innymi użytkownikami Ortogratki. Swój wynik możesz wysłać na stronę www.ortogratka.pl i zobaczyć jak prezentuje się na tle innych. To zabawa i nauka ortografii w jednym!

Wypróbuj i zapomnij o "błędach" :)Spelling is your weakness?

Ortogratka's goal is to improve your spelling skills. The correct spelling of words is a problem of many a student, and often fiercely accompanies the rest of his life. Spelling is a school nightmare and a source of poor grades from Polish. Ortogratka will help you get rid of these weaknesses so you will not be afraid of dictations, mishaps or gaffs while writing emails, sms, chatting on the communicator or filling out official documents. More! Thanks to the extensive dictionary, you will be able to become a master of spelling and not only to count dictations, but to win spelling contests. Simple operation means that even the youngest students can learn spelling.

The Ortogratka contains over 2,300 words, 19 spelling issues and 90 dictations, many of them with the highest degree of difficulty. All words have been verified in the online dictionary of the Polish language sjp.pl. In addition, the application uses an algorithm to improve learning outcomes, so you can quickly get rid of weaknesses to certain words and problems.

The application has three modes: learning, test and competition. The results of each test and competition are saved on your device, which allows you to track the progress of spelling.

Competitions is a fun game consisting in completing dictations in the mode of competition divided into stages. The degree of difficulty increases with each of them, presenting levels from the olympics in the primary school to the competitions at the provincial and national level.
Contests not only have the character of a game, but they are also a real competition with other users of Ortogratka. You can send your results to the www.ortogratka.pl website and see how it looks from the others. It's fun and learning spelling in one!

Try it and forget about "mistakes" :)

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Ortogratka

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.