$5.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Pegasus 4 Woordentrainer Now

Description

Met de Pegasus 4 woordentrainer leer en oefen je je Latijnse woorden waar en wanneer je wil.

De woordentrainer bevat de woorden uit de lijst van frequente woorden bij Pegasus Vocabularium, uitgegeven bij Uitgeverij Pelckmans. De woorden zijn ingedeeld per woordsoort. Ieder woordkaartje bevat naast de vertaling ook de nodige grammaticale informatie. In de woordentrainer kun je je woorden opzoeken, studeren en inoefenen, het hele jaar door. je kunt er ook je eigen woordenlijst van moeilijke woorden opstellen. Zo bouw je een parate kennis van de frequente woordenschat op.

Raadpleeg de woordkaartjes. Nu kun je de woorden op volgorde of willekeurig leren, voor dit laatste activeer je de twee pijltjes rechts bovenaan. Je kun er ook voor kiezen om de vertaling te verbergen, hiervoor activeer je het oogje rechts bovenaan. Wil je een woord toevoegen aan je eigen woordenlijst met moeilijke woorden, activeer dan het sterretje op het woordkaartje.

De oefenmodule werkt met meerkeuzevragen en is geïnspireerd op de Leitner leermethode. Woorden, waarvan je de vraag juist hebt beantwoord, zullen minder vaak gevraagd worden. De woorden, waarvan je de vraag fout had, zullen vaker aan bod komen.
De oefenmodule maakt gebruik van vier categorieën. Je start telkens in de grijze categorie. Beantwoord je de vraag een eerste keer juist, dan wordt het woord in de oranje categorie geplaatst. Beantwoord je de vraag fout, dan wordt het woord aan de rode categorie toegewezen. Als je de vraag bij het woord een tweede keer juist beantwoordt, dan verhuist het woord naar de groene categorie.
Je doel is om alle woordjes in de groene categorie te krijgen. Je scores en progressie worden per woordsoort in een cirkeldiagram getoond.

Ben je op zoek bent naar een specifiek woord? Geef een deel van het Latijnse of het Nederlandse woord in de zoekmachine in. Je krijgt een overzicht met zoekresultaten en je kunt het desbetreffende woordkaartje bekijken. Er staat ook telkens vermeld in welk caput(onderdeel) het woord voorkomt.

Om de app te kunnen gebruiken heb je een Pelckmansaccount nodig. Op die manier garanderen we dat je scores veilig in de cloud opgeslagen worden. Zo kun je steeds met je eigen score op een ander of nieuw mobiel toestel verder oefenen.
Probeer de app nu gratis uit met de woorden uit caput 1-3. De overige capita kun je in de app aankopen. The Pegasus 4 word trainer teaching and practice your Latin words wherever and whenever you want.

The word trainer contains the words from the list of frequent words at Pegasus Vocabulary, published by Publishing Pelckmans. The words are categorized by speech. Each word card next to the translation also includes the necessary grammatical information. The word coach, you can look up your words, studying and practicing, all year round. you can also create your own glossary of difficult words. How to build a ready knowledge of the frequent vocabulary.

Refer to the word cards. Now you can learn the words in sequence or random, for the latter activate the two arrows at the top right. You can also choose to hide the translation, this will activate the eyelet at the upper right. Want to add a word to your own glossary of difficult words, activate the asterisk on the word card.

The training module works with multiple choice questions and is inspired by the Leitner learning method. Words which you have answered the question correctly will be asked less frequently. The words, which you had the question wrong, will more likely be discussed.
The training module uses four categories. You start again in the gray category. You answer the question correctly the first time, the word in the orange category will be placed. You answer the question wrong, the word is assigned to the red category. If you question a second time just answered the word, the word moves into the green category.
Your goal is to get all the words in the green category. Your scores and progress are a kind word shown in a pie chart.

Are you looking for a specific word? Give a part of the Latin or the Dutch word into the search engine. You get a list of results and you can see the corresponding word card. There is always mentioned in any caput (part) the word.

To use the app you need a Pelckmansaccount. This way we guarantee that your scores are stored securely in the cloud. So you can still continue practicing with your own score on a different or new mobile device.
Try the app now free with the words of caput 1-3. The other capitalists can in-app purchases.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Pegasus 4 Woordentrainer

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.