$2.87
Sale has ended but you can still get this app.
Download Polskie Marki – Wesprzyj nas Now

Description

Czy Ty także idąc robiąc zakupy zastanawiasz się czy dany produkt został wytworzony w Polsce? Albo zakładając konto w banku wcześniej sprawdzasz do kogo on tak naprawdę należy. Być może też gubisz się już w fali przejęć i zalewie nowych marek. Jeśli choć jeden z tych warunków opisuje Ciebie to powinieneś pobrać tą aplikację.

Ważna informacja: Płatna wersja aplikacji nie różni się technicznie od wersji darmowej. Jej zakup jest natomiast realnym wparciem projektu. Pozyskane środki przeznaczymy na rozbudowę bazy danych oraz dalsze udoskonalanie aplikacji.

Jej nowa wersja wprowadza zupełnie nową jakość do świata aplikacji zakupowych. Dzięki funkcji Kategorie pozwala na błyskawiczne sprawdzenie pochodzenia całych grup produktów, marek usługowych czy firm. W niej na jednej podstronie zobaczysz wszystkie marki wód mineralnych, keczupów czy wódek, pełną listę banków działających w naszym kraju czy producentów wędlin. O każdej z tych marek i firm możesz dowiedzieć się więcej wchodząc w ich opisy. Dzięki temu dowiesz się nie tylko z jakiego kraju pochodzi kapitał firmy, ale także kto jest jej realnym właścicielem.

Polskie Marki dają także informacje o produkcji w naszym kraju oraz tworzeniu miejsc pracy przez firmy. Aplikacja uwzględnia nawet takie niuanse rynku jak marki własne sieci handlowych oraz marki regionalne niedostępne w całej Polsce.

Co więcej wprowadziliśmy także nową funkcję Listy zakupowej, do której możesz dodawać marki z własnymi opisami, które pozwolą Ci na zaplanowanie patriotycznych zakupów jeszcze zanim wejdziesz do sklepu.

Dodatkowo wprowadziliśmy moduł zgłaszania błędów i braków, dzięki czemu nasza baza danych będzie mogła rosnąć zgodnie z tym czego realnie szukasz.

Z Polskimi Markami 2.0 nie musisz sprawdzać pojedynczo każdego produktu, jak to było w pierwotnej wersji. Nie musisz nawet trzymać go fizycznie w ręce. Polskie Marki zapewnią Ci wygodę i szybkość, a do tego rzetelne informacje na temat marek i firm.

Pobierz je już teraz i ciesz się tymi wszystkimi udogodnieniami, które stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie! Are you also going going shopping wondering whether the product has been manufactured in Poland? Or creating an account in the bank before you check to whom it really belongs. Perhaps also you lose already in a wave of acquisitions and the flood of new brands. If one of these conditions describes you then you should download this application.

Important: Pay application version does not differ technically from the free version. Its purchase is while the real's support of the project. The obtained funds will be allocated for the development of the database and the further improvement of the application.

Her new version introduces a completely new quality to the world of the application of purchase. With categories enables the rapid verification of the origin of whole groups of products, brands, services or companies. In it one subpage you'll see all brands of mineral water, ketchups or vodka, a full list of banks operating in our country or manufacturers meats. For each of these brands and companies you can learn more by going to their descriptions. This will tell you not only which country's capital, but also who is the real owner.

Polish brands also provide information about the production in our country and the creation of jobs by companies. The application even includes such nuances of the market as its own brands, retailers and regional brands available in Poland.

Moreover, we have also introduced a new feature shopping list, to which you can add the brand with their own descriptions that will allow you to plan a patriotic shopping before you go to the store.

In addition, we introduced a module for reporting errors and omissions, so that our database will be able to grow in line with what you really are looking for.

With Polish Marki 2.0 you do not have to individually check each product, as it was in the original version. You do not even have to physically hold it in his hand. Polish Brands can provide the flexibility and speed, and to reliable information on the brands and companies.

Download them now and enjoy all these amenities that we have created especially for you!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Polskie Marki – Wesprzyj nas

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.