Sale has ended but you can still get this app.
Download Pusle alfabetet Now

Description

"Pusle alfabetet" er en god app for barn i tidlig leseopplæring. Den gir god trening i å identifisere bokstavformer. Barnet skal pusle sammen alle bokstavene i alfabetet. Hver bokstav har fem brikker, og morsomme animasjoner gjør det gøy for barnet å pusle bokstavene. Når en bokstav er puslet ferdig, får man høre bokstavlyden til bokstaven. Man kan også trykke på bokstaven når den er ferdig puslet for å høre bokstavlyden flere ganger. Appen bruker røde vokaler og blå konsonanter.

Alle apper fra Bokstavkongen er designet for å fungere på nettbrett med større skjermer så vel som på telefoner med små skjermer.

Ingen reklame eller in-app kjøp!Bokstavkongen

Bokstavkongen tilbyr et stort utvalg av læringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene er godt egnet til bruk både hjemme og på skolen, og de er laget i samarbeid med spesialpedagoger og lærere.

Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyder og ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene som er viktige og brukes når man skal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder man binder sammen til ord når man skal knekke lesekoden.

Bokstavkongen-appene fokuserer også på oppgaver, slik at barna får trening i å se ordene som ordbilder. Barna lærer de ordene som ikke er lydrette og er nødt til å gjenkjenne ordet som et bilde.

Har du tilbakemeldinger og ønsker for enkelte av appene eller forslag til nye apper, så hører vi veldig gjerne fra deg!

Send oss gjerne en e-post på post@bokstavkongen.no!

Følg oss på Facebook: http://fb.me/bokstavkongen "Puzzle alphabet" is a good app for children in early literacy. It provides good training in identifying letterforms. The child must piece together all the letters of the alphabet. Each letter has five pieces, and funny animations make it fun for the child to puzzle letters. When a letter is fiddled complete, one can hear letter sounds to letter. You can also tap on the letter when it is finished puttered to hear letter sounds several times. The app uses red vowels and consonants blue.

All apps Letter King is designed to work on tablets with larger screens as well as on phones with small screens.

No advertising or in-app purchases!letter King

Letter King offers a vast array of Education Apps for writing and literacy. Apps are suitable for use both at home and at school, and they are made in collaboration with special educators and teachers.

Letter King always uses the letter sounds and letter names, as it is letter sounds that are important and are used when learning to read. The letters represent sounds they bind together to form words when to crack the reading code.

Letter King apps also focus on tasks, so that children receive training in seeing the words as word pictures. Children learn the words that are not phonetic and will have to recognize the word as an image.

Do you have feedback for some apps or suggestions for new apps, so we hear very often from you!

Please send us an email at post@bokstavkongen.no!

Follow us on Facebook: http://fb.me/bokstavkongen

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Pusle alfabetet

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.