$2.33
Sale has ended but you can still get this app.
Download Now

Description

Time Out Avspenning er til deg som har en hektisk og krevende hverdag og ønsker et verktøy til raskt å komme i avspenning. Ved å ta avspenning en gang om dagen i 8 minutter vil du kunne oppleve økt energi, bedre arbeidskapasitet og en positiv innvirkning på nattesøvn.
Du følger instruksjonen som fører deg inn i en avspent tilstand i noen minutter. Bakgrunnsmusikken er komponert for å gi et lydbilde som kan bidra til å dempe aktivitetsnivået i hodet og kroppen. Det er valgfritt om du vil ha bakgrunnsmusikken på.
En viktig forutsetning for å lykkes er at du tillater deg selv å ta imot avspenning, og at du gir hele din oppmerksomhet til instruksjonen.
Øvelse gjør mester også innen avspenning og kan sammenlignes med en muskel som skal trenes opp. I begynnelsen kan det være uvant å gi etter for avspenningen, spesielt om spenningsnivået i kroppen er høyt. Det er i seg selv en god grunn til å trene videre.
Time Out Avspenning kan du gjøre når du ønsker det i løpet av dagen.

Time Out Søvn er til deg som har problemer med å få sove. Time Out Søvn skal bidra til at du får raskere innsovning. Instruksjonen gir deg oppgaver å fokusere på så du etter hvert kan gi slipp på spenninger og grublerier som hindrer deg i å sovne.
En suksessfaktor er å gi hele din oppmerksomhet til instruksjonen og tillat deg selv å gi etter for avspenning først, og så videre inn i søvn. Bakgrunnsmusikken er komponert for å gi et lydbilde som kan bidra til å dempe aktivitetsnivået i hodet og kroppen. Du kan velge om du vil ha instruksjonen med eller uten bakgrunnsmusikk.
Instruksjonen varer i 15 min. og bakgrunnsmusikken i 20 minutter.

Time Out Relaxation is for people who have a hectic and demanding life and want a tool to quickly get relaxation. By taking relaxation once a day for 8 minutes you will experience increased energy, improved exercise capacity and a positive impact on night sleep.
 You follow the instructions that lead you into a relaxed state for a few minutes. Background music is to provide a sound that can help curb the activity level in the head and body. It is optional if you want background music.
 An important prerequisite for success is that you allow yourself to welcome relaxation, and that you give your whole attention to instruction.
Practice makes perfect also in relaxation and can be likened to a muscle that must be trained. At first it may be unaccustomed to yield to détente, especially if the voltage level in the body is high. It is in itself a good reason to train on.
Time Out Relaxation can you do when you want it during the day.

Time Out Sleep is for people who have trouble getting to sleep. Time Out Sleep will help you get faster sleep. The instruction provides tasks to focus on so you can gradually let go of tension and musing that prevent you from falling asleep.
One success factor is to give all your attention to instructions and allow yourself to succumb to relaxation first, and so on into the night. Background music is to provide a sound that can help curb the activity level in the head and body. You can choose whether you want instruction with or without background music.
The instruction lasting 15 min. and background music in 20 minutes.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.