Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Ziriguidum! Case Now

Description

Denne applikasjonen inneholder seks forskjellige øvelser, hvor du skal gjøre rette valg i Kristian Juliussens møte med den brasilianske arbeidslivskulturen. Vi anbefaler at du først jobber med de seks magasinene til Ziriguidum!. Kristian Juliussens utfordringer er relatert til tematikken i magasinene, og valgene du tar bør baseres på kulturkunnskap du har tilegnet deg fra disse magasinene.

I slutten av hver øvelse vil du få en evaluering med tilbakemelding på valgene du har gjort. Tilbakemeldingene er ment som en veiviser i det kulturelle minefeltet kulturforståelse kan være.

Applikasjonen er tospråklig, og du kan selv velge om tekst og lyd skal være på norsk eller brasiliansk-portugisisk.

Denne applikasjonen krever tilgang til lagring for å ta vare på din progresjon. Den krever også at Adobe AIR runtime installeres. Hjelp til å gjøre dette kommer automatisk opp første gang man starter applikasjonen hvis AIR runtime ikke allerede er installert.

Applikasjonen er tilpasset skjermoppløsninger fra 800x480 til 1920x1200 piksler. Minimum skjermstørrelse er 4 tommer.

Hva er Ziriguidum!?
Ziriguidum! er et interaktivt opplæringsprogram som skal gi norske bedrifter og den enkelte ansatte økt kulturforståelse før en reise til Brasil. Målet er å gi den nødvendige kunnskap om holdninger og ferdigheter som du trenger for å mestre kulturmøtet mellom Norge og Brasil. De casebaserte interaktive oppgavene skal hjelpe deg til å øve på kulturforståelse før en reise til Brasil.

Hvem passer programmet for?
Ziriguidum! er utviklet med tanke på nordmenn som skal reise til, eller allerede er utstasjonert i, Brasil for å jobbe i korte eller lengre perioder. Nordmenn som etablerer seg i Brasil i privat regi, vil også ha glede av å tilegne seg innsikt i den brasilianske kulturen.

Hvordan kan du bruke Ziriguidum!?
Ziriguidum! case kan lastes ned og brukes offline. Du kan ta i bruk programmet hvor og når du vil. Kanskje sitter du spent på flyet på vei til ditt første møte med Brasil, og har noen timer til disposisjon, eller har du fått litt forberedelsestid og kan ta fram Ziriguidum! og få gode råd og tips før du flytter til en helt ny og spennende kultur. Programmet kan brukes i forkant, underveis og i etterkant av et Brasilopphold. Programmet er også for deg som allerede har en del kunnskap om brasiliansk språk og kultur, men som ønsker mer kunnskap.

This application includes six different exercises, how to make right choices in Kristian Juliussen meeting with the Brazilian working culture. We recommend that you first work with the six reservoirs Ziriguidum!. Kristian Juliussen challenges related to the theme of the reservoirs, and the choices you make should be based on cultural knowledge you have acquired from these reservoirs.

At the end of each exercise you will get an evaluation with feedback on the choices you made. The feedback is intended as a gateway to the cultural minefield of culture can be.

The application is bilingual and you can choose whether text and audio will be in Norwegian or Brazilian Portuguese.

This application requires access to storage to take care of your progression. It also requires the Adobe AIR runtime installed. Help to make this come up automatically the first time you start the application if the AIR runtime is not already installed.

The application is custom screen resolutions from 800x480 to 1920x1200 pixels. Minimum screen size is 4 inches.

What is Ziriguidum!?
Ziriguidum! is an interactive training program that will give Norwegian companies and individual employees increased cultural understanding before a trip to Brazil. The goal is to provide the necessary knowledge, attitudes and skills that you need to master the cultural encounter between Norway and Brazil. The case-based interactive exercises will help you to practice cultural understanding before a trip to Brazil.

Who is this program for?
Ziriguidum! is designed for Norwegians to travel to, or already stationed in Brazil to work in the short or long periods. Norwegians established in Brazil in the private sector, will also have the pleasure of gaining insight into the Brazilian culture.
 
How can you use Ziriguidum!?
Ziriguidum! case can be downloaded and used offline. You can use the program whenever and wherever you want. Maybe you sit anxiously on the plane on the way to your first meeting with Brazil, and have a few hours available, or you've got a little preparation and can take up Ziriguidum! and get good advice before you move to a new and exciting culture. The program can be used prior to, during and after a stay Brazil. The program is also designed for those who already have some knowledge of the Brazilian language and culture but wanting more knowledge.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Ziriguidum! Case

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.