$24.22
Sale has ended but you can still get this app.
Download Aldri mer sjenert Now

Description

Sånn blir du mindre sjenert og mer utadvendt

Her får du effektiv hjelp til å åpne deg – slipp å være sjenert og tilbakeholdende. Lydboken gir deg mot slik at du tør å ta skrittet mot å bli mer åpen og utadvendt. Bli mindre sjenert i dag!


Du får følgende ut av programmet Aldri mer sjenert:

- Du blir mindre sjenert
- Du blir mer åpen
- Du blir mer utadvendt
- Du får hjelp til å åpne deg selv og treffe nye mennesker
- Du får alle verktøyene du trenger for få kontroll over deg selv
- Coaching og anti-sjenerthetshypnose

Måten du får dempet sjenertheten din på er simpel, enkel og veldig effektiv. Du får sjenerthetsprogrammet på en lydbok som er inntalt på en enkel og lett forståelig måte sånn at alle kan følge med. Du behøver ikke å ha gjort noe med sjenertheten din før, du skal bare være åpen og ha lyst til å endre på sjenertheten din!

Lydboken tar utgangspunkt i coaching, visualisering, NLP og hypnose. Dertil kommer en rekke kognitive øvelser og spennende viten.

En morsom, enkel og lett måte å bli kvitt sjenertheten sin. Husk å bruke høretelefoner, lukk øynene og nyt reisen.


Del 1: Coaching (ca. 25 min)

- Hva er sjenerthet
- Hva er sjenerthet ikke
- Sjenerthet og selvverd
- Oppfattelse av sjenerte mennesker
- Hvor lett er du å komme i kontakt med
- Når er du sjenert – og hva kan du gjøre med det
- Gode råd for å fjerne sjenerthet
- 6 enkle skritt for å bli mindre sjenert


Del 2: Hypnose (ca. 25 min)

- Introduksjon til hypnose
- Visualiseringshypnose
- Induksjon
- Endring av vaner
- Fremtidsrom (futurespace)
- Mindre sjenert i sosiale sammenhenger
- Fremtidsrom
- Endring av jeg’et
- Avrunding og vekking

That will be less shy and more outgoing

It offers effective help to open up - drop being shy and reticent. Audiobooks provides to so that you dare to take the step towards being more open and outgoing. Be less shy today!


You receive the following from the program No more shy:

- You become less shy
- You become more open
- You become more extroverted
- You will help to open yourself and meet new people
- You get all the tools you need to get control of yourself
- Coaching and anti-shy proportionality hypnosis

The way you muted your shyness is simple, easy and very effective. You get shy gramme on an audiobook is Spoken in a simple and easily understandable way so that everyone can follow. You do not have to have done something with your shyness before, you should just be open and have the desire to change your shyness!

Audiobooks are based coaching, visualization, NLP and hypnosis. Moreover, a variety of cognitive exercises and exciting knowledge.

A fun, simple and easy way to get rid of her shyness. Remember to use headphones, close your eyes and enjoy the journey.


Part 1: Coaching (approx. 25 min)

- What is shyness
- What is not shyness
- Shyness and self-worth
- Perception of shy people
- How easy is to get in contact with
- When you are shy - and what you can do about it
- Advice to remove shyness
- 6 easy steps to become less shy


Part 2: Hypnosis (approx. 25 min)

- Introduction to Hypnosis
- Visualization Hypnosis
- Induction
- Change of habits
- Up Period (futures space)
- Less shy in social situations
- Up Period
- Change of the self
- Rounding and calls

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Aldri mer sjenert

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.