Sale has ended but you can still get this app.
Download Fisiognomia.PRO.cat Now

Description

La Fisiognomia és una disciplina o un art que intenta descobrir el caràcter i els trets psicològics de les persones a partir dels seus detalls facials i de la seva estructura cranial.

La Fisiognomia té més de 3.000 anys d'antiguitat —els xinesos l'anomenaven Miang Xiang o l'art de llegir els rostres—, però ha estat observada i practicada per nombrosa gent de ciència, fins al punt que ha esdevingut una pseudociència anomenada Psicomorfologia que el psiquiatra francès Louis Corman (1901-1995) ja va descriure el 1937 i que avui està reprenent una certa volada per les seves aplicacions pràctiques en el món dels negocis, en la selecció de personal i en la criminologia.

De sempre s'ha dit que el rostre és el mirall de l'ànima. Res més cert, atès que hi ha molts factors a la vida de l'ésser humà que acaben deixant una empremta inesborrable en el seu rostre (un individu rialler acabarà mostrant arrugues permanents a ambdós costats de la boca), inclosos els factors psicològics (un estat perllongat de preocupació pot deixar empremtes permanents al front) o els genètics (com el caràcter explosiu, quasi volcànic, que denoten unes celles juntes i poblades).

COM FUNCIONA

La Fisiognomia es fonamenta en la connexió existent entre cadascuna de les tres zones principals del rostre i diferents parts ben concretes del cos:

1) La zona MENTAL o intel•lectual (front i celles), mostrarà les capacitats intel•lectuals de l'ésser humà en formar part de l'habitacle que conté el cervell

2) La zona AFECTIVA o emotiva (nas, ulls, orelles), serà el reflex de la vida emotiva, perquè el nas, a través de la via respiratòria, té connexió directa amb el pit, amb el cor, que des de sempre s'ha considerat el dipositari dels sentiments de la persona

3) La zona SENSITIVA o material (llavis, boca, mentó), gràcies a la seva connexió des de la boca amb l'estómac i el ventre, serà la indicadora de la vida instintiva i material.

Per tant, la zona del rostre que destaqui en alçada sobre les altres dues ens informarà del predomini Mental, Afectiu o Sensitiu del caràcter de la persona analitzada. Ara bé, encara que una zona sigui predominant, també s'han de prendre en consideració els elements continguts en les altres zones.
A més, en un rostre poden destacar-hi al mateix temps dues zones amb la mateixa alçada; i, en el cas no massa freqüent que les tres zones siguin equiparables o ben iguals, es tractarà de persones especialment equilibrades psíquicament.

Dos consells importants: pren en consideració i valora un detall d'un rostre només quan aquest despunti d'una manera clara, i evita extreure'n conclusions sense que, almenys, dos indicadors apuntin cap a la mateixa direcció.

Per cert, una bona foto permet valorar amb exactitud l'alçada de les zones i les mesures dels altres detalls —com la distància entre els ulls— per tal de poder precisar encara més l'anàlisi.The physiognomy is a discipline and an art that tries to discover the nature and psychological characteristics of people based on their facial features and cranial structure.
 
The physiognomy has more than 3,000 years ago the Chinese-called Miang Xiang or the art of reading faces, but has been observed and practiced by numerous people from science, to the point that it has become a pseudoscience called Psicomorfologia the French psychiatrist Louis Corman (1901-1995) as described in 1937 and today is flying by taking some practical applications in the business world, the recruitment and criminology.

It has always been said that the face is the mirror of the soul. Nothing is true, since there are many factors in the lives of human beings who end up leaving an indelible mark on his face (an individual end up smiling showing permanent wrinkles on both sides of the mouth), including psychological factors (a prolonged state of worry can trace permanent address) or genetic (eg explosive, almost volcanic denoting some eyebrows together and populated).

HOW

The physiognomy is based on the connection between each of the three main areas of the face and very specific parts of the body:

1) The area mental intellectual (eyebrows and forehead) show the intellectual capacities of human beings in the interior part of the brain that contains

2) affective or emotional zone (nose, eyes, ears), is a reflection of the emotional life, because the nose through the respiratory tract, has a direct connection to the chest, the heart, which is always has been considered the feelings of the person depositary

3) The material or sensitive area (lips, mouth, chin), thanks to its connection from the mouth to the stomach and abdomen, is the instinctive life indicator material.

Therefore, the area of ​​the face that stands tall in the other two will inform us about the prevalence mental, emotional or Sensitive analyzed the character of the person. However, if a zone is predominant, were also taken into account the elements contained in the other areas.
In addition, a face can stand there while two zones with the same height and, if not too often that the three areas are comparable or taste the same, it will be psychologically balanced people especially.

Two important tips: assesses and takes into consideration a detail of a face only when the emergence of a clear, and avoid drawing conclusions without at least two indicators point towards the same direction.

By the way, a good photo can accurately assess the level of areas and measures of other details, such as distance between the eyes, in order to clarify further analysis.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Fisiognomia.PRO.cat

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.