Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download HocVan3 Now

Description

Dynamic SPELLING level THREE, Physical Descriptive animation
With variable setting functions for drilling practice: automatic reading for next, previous and on screen writing.
Our development would be a solution for maintaining our mother tongue in Vietnamese community abroad.
Please explore our Sentence Drilling Intro Application: LuyenCauIntro
This a snapshot of our Sentence Matching program ( extracting from level 1-3).
Our full MATCHING DICTATION series are:
LuyenCau1, LuyenCau2, LuyenCau3, LuyenCau4, LuyenCau4, LuyenCau6,
VIETNAMESE:
HỌC VẦN lớp HAI với phương pháp Tượng Hình Sinh Động.
Giải pháp duy trì tiếng Việt trong cộng đồng hải ngoại.
Ấn bản cập nhật này có phần Học Vần nâng cao qua hình random để tập phát âm, luyện tai nghe và viết.
Chúng tôi đề nghị quý vị nên xem thêm phần Giới Thiệu Luyện Câu, gồm một ít vần tiêu biểu của chương trình căn bản giúp trẻ em có thể nghe, đọc viết chữ Quốc Ngữ. (LuyenCauIntro)
Bộ Luyện Cau cơ bản:
LuyenCau1, LuyenCau2, LuyenCau3, LuyenCau4, LuyenCau5, LuyenCau6. Các chương trình này dùng song hành với các tài liệu của trung tâm Thế Hệ. Mỗi ấn bản có từ 550 - 650 câu với hình ảnh diễn tả ý mỗi câu được dùng trong trò chơi kéo hình khi luyện tập.

Bộ Học Vần:
Học Vần I gồm Nguyên Âm, Phụ Âm đơn và kép - (cho lớp MỘT ở hải ngoại)
Học Vần II gồm các vần thông thường - (cho lớp HAI ở hải ngoại)
Học Vần III gồm các vần khó và ít gặp - (cho lớp BA ở hải ngoại)
Các chương trình Học Vần có đủ các chức năng luyện giọng và viết theo.
Xin quý vị theo link trong nhu liệu, ghé thăm trang nhà của trường, và có thể download một số chương trình tiêu biểu biên soạn bằng FLASH mà hiện này đẫ được cập nhật thành nhu liệu dùng trên ipad và Android Tablets.
Chúng tôi hy vọng các chương trình của Thế Hệ sẽ đáp ứng được nhu cầu bảo vệ tiếng nói cha ông trong cộng đồng hải ngoại.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for HocVan3

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.