Sale has ended but you can still get this app.
Download Holenderski w 3 minuty Now

Description

Naucz się holenderskiego znacznie szybciej niż przy standardowych metodach!
Każda sesja nauki trwa tylko 3 minuty.
Dzięki jedynej w swoim rodzaju metodzie wykorzystującej pamięć długotrwałą nauczysz się języka holenderskiego w krótkim czasie.
Niebawem opanujesz płynnie język holenderski.

Nauka z tą aplikacją:
• Masz tylko 3 minuty czasu? Wspaniale!
• Włącz Twoją aplikację i przeznacz 3 minuty na naukę nowych słów i powtórkę już poznanego słownictwa.
• Każdego dnia możesz pracować nad dowolną ilością trzyminutowych sesji.
• Ucz się, aby nigdy nie zapomnieć!
Ta aplikacja wykorzystuje jedyną w swoim rodzaju metodę długoterminową.
Dzięki niej uczysz się nowego słownictwa z rekordową szybkością.
Poznane już słowa powtarzasz w ściśle określonym rytmie, tak, aby na zawsze utrwaliły się w Twojej pamięci długotrwałej.

Ucz się słownictwa według systemu:
Dzięki tej aplikacji opanujesz ponad 5000 słówek.
→ Wszystkie słowa czytane są przez lektorów w ich ojczystym języku.
→ Każde słowo możesz przeczytać, odsłuchać i powtórzyć.
→ Nauka za pomocą obrazów: Większość słówek opatrzona jest pasującym zdjęciem. To w znacznym stopniu ułatwia naukę!

Opanuj krok po kroku różne poziomy nauki i to tylko dzięki jednej aplikacji!
• Poziom A1+A2: Słownictwo podstawowe/ Początkujący
• Poziom B1+B2: Słownictwo zaawansowane / Zaawansowany
• Poziom C1+C2: Słownictwo specjalistyczne / Ekspert
Posiadasz już podstawy języka?
Aplikacja oferuje Ci test klasyfikujący.
Trwa on 2 minuty.
Następnie program zaczyna lekcję od miejsca dostosowanego do Twojego poziomu nauki.

Zasady działania metody długoterminowej:
Uczysz się nowego słowa.
Teraz nasza aplikacja pomaga Ci zapamiętać je w Twojej pamięci długotrwałej:
• Następnego dnia aplikacja pyta o wczoraj nauczone słowo.
• Po dwóch dniach zostaniesz zapytany o nie ponownie.
• Po czterech dniach musisz przetłumaczyć dane słowo kolejny raz.
• Ponownie wraca zapytanie o to słowo po siedmiu dniach.
• Po upływie czternastu dni program powraca do tego słowa po raz ostatni.
Jeśli za każdym razem przetłumaczysz słowo prawidłowo, oznacza to, że zostało ono utrwalone w pamięci długotrwałej i z dużym prawdopodobieństwem zostanie w niej na długi czas.
Słowo, które w trakcie procesu powtarzania zostanie niepoprawnie przetłumaczone wraca znów na początek całego procesu powtórek.
Ta metoda opiera się na najnowszych wynikach badań dotyczących nauki słownictwa.
Dokładniej już nie można!

Zalety nauki języka holenderskiego z aplikacją 3-Min-Kursy językowe:

• Zrobisz karierę!
Rosną Twoje szanse w zawodzie, gdyż od tej pory płynnie porozumiewasz się po holendersku.
Posiadasz najlepsze warunki, aby rozpocząć pracę w Holandii.

• Poznasz ciekawych ludzi!
Każdy nowo poznany język otwiera Ci drzwi do nowych możliwości. Kto wie, może miłość Twojego życia mówi właśnie po holendersku?
Żyjesz w dwujęzycznym związku? Twój partner będzie z Ciebie dumny, jeśli polepszysz Twój holenderski!

• Każda podróż stanie się jedynym w swoim rodzaju przeżyciem!
Jeśli opanujesz język holenderski, każde odwiedziny w Holandii staną się niesamowitym przeżyciem:
Poznasz lepiej zwiedzany kraj i jego mieszkańców.
Bez problemów odnajdziesz się w każdej sytuacji i poprosisz o informację lub pomoc.

• Wykorzystasz lepiej Twój wolny czas!
Możesz oglądać filmy po holendersku!
Co za przyjemność przeczytać książkę w nowo poznanym języku!

• Trenujesz Twoją pamięć!
Badania naukowe wykazały, że lepsze wykształcenie wpływa na jakość i długość życia.
Udowodniono, że nauka języków obcych jest pomocna w zapobieganiu demencji i chorobie Alzheimera.

Zaufaj naszej sprawdzonej już metodzie:
Z nami uczy się obcego języka już ponad 540 000 klientów! Learn Dutch significantly faster than conventional methods!
Each learning session takes only 3 minutes.
Thanks to a unique method of using long-term memory will learn the Dutch language in a short time.
Soon you master the Dutch language fluently.

Learning from this application:
• You have only 3 minutes of time? Great!
• Turn on your application and pick 3 minutes for learning new words and repetition of already-understood vocabulary.
• Every day, you can work on any number of three-minute session.
• Learn to never forget!
This app uses a unique method for the long-term.
Thanks to it you learn new vocabulary at record speed.
Already learned the words repeat in a specific rhythm, so that forever perpetuated in your long-term memory.

Learn the vocabulary of the system:
With this app you can master more than 5,000 words.
→ All the words are read by teachers in their native language.
→ Every word you read, listen and repeat.
→ Learning through images: Most vocabulary is accompanied by a matching picture. This greatly facilitates learning!

Master the step-by-step different levels of learning and it is only thanks to one application!
• Level A1 + A2: Vocabulary Basic / Beginner
• Level B1 + B2: Vocabulary zaawansowane Easy / Advance
• Level C1 + C2: Vocabulary Specialist / Expert
You already have a basic knowledge?
The application offers you a grading test.
It lasts 2 minutes.
The program then begins a lesson from space tailored to your skill level.

Operating Principles of long-term methods:
You learn a new word.
Now, our app helps you remember them in your long-term memory:
• The next day, the application asks for yesterday learned the word.
• After two days you will be asked for it again.
• After four days you have to translate the word again.
• Re-back request that word after seven days.
• After fourteen days, the program returns to the word for the last time.
If each time a translation of the word correctly, it means that it has been established in long-term memory and is likely to be there for a long time.
The word that in the process of repeating will be incorrectly translated back again to the beginning of the whole process repeats.
This method is based on the latest research on vocabulary learning.
More specifically, can no longer be!

The advantages of learning the Dutch language with the application of 3-Min-language courses:

• You do career!
Grow your chances in the job, because from now on you communicate fluently in Dutch.
Do you have the best conditions to start working in the Netherlands.

• You will meet interesting people!
Each newly understood language opens you the door to new opportunities. Who knows, maybe the love of your life just says Dutch?
You live in a bilingual relationship? Your partner will be proud of you if you will improve your Dutch!

• Every journey becomes a unique experience!
If you can master the Dutch language, each visit to the Netherlands will be an amazing experience:
You will learn the better you are visiting the country and its people.
No problems find yourself in any situation and ask for information or assistance.

• Use more of your free time!
You can watch movies in Dutch!
What a pleasure to read a book in the newly-known language!

• Exercise your mind!
Research has shown that better education affects the quality and length of life.
It has been proven that learning a foreign language is helpful in preventing dementia and Alzheimer's disease.

Trust our tried and tested method:
With us learn a foreign language has more than 540 000 customers!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Holenderski w 3 minuty

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.