Sale has ended but you can still get this app.
Download KERG Now

Description

KERG - MOBILNE CENTRUM ZARZĄDZANIA ZLECENIAMI GEODETY Z FUNKCJĄ GPS
------------------------------
KERG to aplikacja przeznaczona do zarządzania bazą zleceń i klientów oraz tyczeń i pomiarów
punktów w układach państwowych.
------------------------------
Aplikacja przeznaczona jest dla geodetów.
------------------------------

Podstawowe funkcje programu KERG:
- rejestracja zleceń
- rejestracja klientów
- pomiar współrzędnych punktów w układach PUWG2000, PUWG1965, PUWG1992
- tyczenie punktów na podstawie współrzędnych XY
- nawigacja do zlecenia z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi w smartfonie
- nawigacja do punktu o znanych współrzędnych XY
- prezentacja punktów o znanych XY na mapie, oftofotomapie,
- prezentacja wykazu współrzędnych zapisanych w pliku *.txt w Google Eearth
- tworzenie plików ze współrzędnymi
- wymian danych pomiędzy innymi użytkownikami poprzez serwer ftp
- zarządzanie stanem zlecenia,
- wbudowany słownik typów prac geodezyjnych,
- pobieranie wybranych danych o kliencie z książki kontaktów w telefonie,
- wykonywanie połączeń, smsów, maili do klienta bezpośrednio z aplikacji


-----------------------------------
## Cele wykorzystania serwera FTP w aplikacji: ##

archiwizowane plików z aplikacji mobilnej
wymiana plików przypisanych do zlecenia pomiędzy innymi użytkownikami sieci korzystającymi z urządzeń mobilnych jak i stacjonarnych komputerów.

-----------------------------------
## Cele wykorzystania modułu GPS ##

Aplikacja umożliwia pracę z odbiornikiem GPS/GLONASS wbudowanym w smartfon lub tablet bez potrzeby korzystania z dodatkowych urządzeń.

Algorytmy zastosowane w aplikacji gwarantują precyzyjne, zgodne w wytycznymi geodezyjnymi przeliczenia pomiędzy układami. Dokładność zależna jest wyłącznie od urządzenia.

Aplikacja pozwala na tyczenie punktów w państwowych układ współrzędnych geodezyjnych obowiązujących w Polsce.

W tych układach prowadzone są mapy ewidencyjne (katastralne), zasadnicze i topograficzne oraz systemy GIS.

KERG obsługuje następujące układy współrzędnych Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych :

- PUWG 2000 strefy 5-8 ( dla mapy zasadniczej i mapa ewidencyjnej (kataster) )

- PUWG 1992 południk 19 ( dla mapy topograficznej)

- PUWG 1965 , strefy (1-5)

-----------------------------------
## PREZENTACJA WYNIKÓW POMIARÓW ##
- Google Maps
- Google Earth
- Google Street
-----------------------------------
Więcej na:
http://encomit.eu/kerg/
https://www.facebook.com/mobilekerg Kergano - MOBILE CENTER MANAGEMENT WITH ORDERS GPS Surveyor
------------------------------
Kergano is an application designed to manage orders and customer base, and tyczeń and measurements
points in the state systems.
------------------------------
The application is designed for surveyors.
------------------------------

Basic features of Kergano:
- Registration of orders
- Customer registration
- Measurement of the coordinates of the points in the systems PUWG2000, PUWG1965, PUWG1992
- Staking out based on the XY coordinates
- Navigate to order using the built-in tools on your smartphone
- Navigate to a point with known coordinates XY
- Presentation of XY points with known map oftofotomapie,
- Presentation of a list of coordinates stored in the * .txt file in Google eEarth
- Creating files with coordinates
- Exchange data between other users via ftp
- Manage the status of the order,
- Built-in dictionary types of surveying,
- Download selected customer data from your phone book contacts,
- Make calls, text messages, e-mails to the customer directly from the application


-----------------------------------
## The objectives of the use of the FTP server in the application: ##

archived files from the mobile app
 assigned to the file-sharing orders between other network users that use mobile devices and desktop computers.

-----------------------------------
 ## The objectives of the use of the GPS module ##

 The application allows you to work with GPS / GLONASS built into your smartphone or tablet without the need for additional hardware.

Algorithms used in the application ensures precise, consistent with the guidelines geodetic conversion between systems. The accuracy depends only on the device.

The application allows you to stake out points in the national geodetic coordinate system in force in Poland.

In these systems are run record maps (cadastral), essential and topographic surveys and GIS systems.

Kergano supports the following coordinate systems in accordance with the Council of Ministers on the national spatial reference system:

- PUWG 2000 5-8 zone (for basic map and cadastral map (cadastre))

- PUWG 1992 Meridian 19 (for topographic map)

- PUWG 1965 zones (1-5)

-----------------------------------
PRESENTATION OF RESULTS ## ##
 - Google Maps
 - Google Earth
 - Google Street
-----------------------------------
More on:
http://encomit.eu/kerg/
https://www.facebook.com/mobilekerg

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for KERG

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.