Sale has ended but you can still get this app.
Download Kes Resmi Now

Description

"Sesleri görsellerle eşleştirmek ilk ve en önemli basamak, bu oyun tam da bunu yapıyor” Öğretmen Görüşü
Çok eğlenceli ve aynı zamanda da öğretici bir oyun, çocuklar sesleri bu şekilde görsellerle eşleştirebilir ve pratik yapabilir" Öğretmen Görüşü
"Eğlenceyse eğlence öğrenmeyse öğrenme, çocuklar kelimelerin hangi sesle başladığını yada bittiğini bu şekilde çok rahatlıkla öğrenebilir ve pratik yapabilir" Öğretmen Görüşü

OYNAYARAK ÖĞREN!
Çocuklar sesleri daha eğlenceli öğrenebilir!
Oyun oynarken resimlerle birlikte seslerin farkına varabilir!
Eksik öğrenmeleri varsa bu oyunla kapatabilir!
Öğretmen ve veliler de bireysel olarak öğrenme eksikliklerini farkedebilir!

Kes Resmi eğitsel dijital oyunu okul öncesinde ve/ya 1. Sınıfta öğrenim gören 4-7 yaş arasındaki çocuklara sesleri ve o seslere ait resimleri eğlenceli bir şekilde öğretmeyi ve pratik yaptırmayı amaçlamaktadır. Oyunun hedefi oyun esnasında oyuncunun verilen sese ait resmi kesmesi ve engellere dikkat ederek yıldız biriktirmeye çalışmasıdır. Oyun evde çocukların tek başına yada ebeveyni ile, okulda öğretmeni ile, grup olarak arkadaşlarıyla yada tek başına oynanabilir. Velilerimiz yada öğretmenlerimiz isterlerse ayarlar menüsünden bireysel öğrenmeyi desteklemesi için gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Öğretmenler ve veliler için oyunun en güzel kısımlarından biri ise çocukların hangi sesleri öğrenebildiği ve hangi seslerde zorluk yaşadığını detaylı bir şekilde göstermesidir. Oyun birden fazla kez oynanabilir ve oyun öncesi ve sonrası etkinliklerle oyunun öğretimsel hedefi en üst seviyeye çıkartılabilir. Kes Resmi oyunu özel eğitim alan öğrencilerle henüz denenmemiş olmasına rağmen sesleri öğrenmede olumlu etki yaratabileceği düşünülmektedir.

Kes Resmi eğitsel oyunu Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu;
• Okul öncesi müfredatındaki aşağıdaki kazanımlara ulaşmayı hedeflemektedir:
• Ses bilgisi farkındalığı gösterir
• Görsel materyalleri okur
• Nesne/durum/olaya dikkatini verir
• Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur

• İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi müfredatındaki aşağıdaki kazanımlara ulaşmayı hedeflemektedir:
• Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
• Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.
• Duyduğu sesleri ayırt eder
• Duyduğu seslerle resimleri eşleştirir

Sesler ve resimler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu öğretim programı çerçevesinde ve yıllık planlarla uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır.
Kes Resmi eğitsel dijital oyunu alanda çalışan akademisyenler tarafından hazırlanmış olup, uygunluğu okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri ile denenmiş ve geliştirilmiştir. Oyunla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşabilir ve oyunu geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz.

Daha bir çok özellik:
• Zorluk Seviyeleri: Ekranda aynı anda gösterilen harf sayılarına göre Kolay - Orta - Zor şeklinde hazırlanmıştır.
• Öğretmenler/veliler/öğrenciler/oyuncular isterlerse
o kelimenin başındaki sesleri,
o kelimenin sonundaki sesleri,
o kelimenin içinde geçen sesleri çalışabilirler.
• Ayarlar ekranından öğrencinin seviyesine göre düzenlemeler yapılabilir.
• Harf ve harf grupları seçimi: Ana okulu ve ilkokullarda müfredata göre öğretilen seslerin gruplarına göre ayarlamalar yapılabilir. Öğrenciler E, L, A, T ses grubuna göre çalışma yapmak isterlerse yapabilirler!Dr. Yavuz Samur, Game Developer, Uğur Games "To match the sounds with visual first and most important step, this game is exactly doing it," Teacher Opinion
Very entertaining and instructive at the same time in a game, children can match the sounds with visual and practical in this way can "Teacher's Opinion
"If entertainment Entert learn Maysa learning, children of words which sound begins or ends that can be learned very easily in this way and can practice" Teacher's Opinion

By LEARN TO PLAY!
Children can learn sounds more fun!
You can become aware of the sound with the picture while playing a game!
If you are missing learning can turn to this game!
Teachers and parents can also notice the lack of individual learning!

Crop picture in preschool educational digital games and / or 1 children sounds and images that belong to the sound between 4-7 years studying in the classroom to teach in a fun way and make practical aims. The goal of the game during the game, paying attention to the official cutting of the sound barrier, and the player is trying to accumulate stars. Play alone or with children at home parent, the teacher at school, with friends or as a group to be played alone. Parents or teachers from the setup menu if they wish, they can make arrangements to support individual learning. Teachers and one of the most beautiful parts of the game you can learn what sound is for parents and children have difficulty in which the sound is to show in detail. The game can be played more than once and the game before and after the event with the educational goals of the game can be raised to the highest level. Cut the official game of the special education students not tested, although it is thought that sounds a positive effect on learning.

Cut image educational game set by the Chairman of the Board of Education;
• Pre-school and aims to achieve the following outcomes in the curriculum:
• Shows awareness Phonetics
• Visual materials reading
• The object / situation / event gives attention
• The object / situation / incident is located in estimate

• Primary 1 and 2 students in class Turkish course curriculum aims to achieve the following benefits:
• Listen to your attention that intensifies.
• The use of the visual sense of what they listen Umeda offered.
• distinguish the sounds he hears
• matches pictures with sound is heard

Sounds and images in the framework of the curriculum is determined by the Ministry of Education and has been prepared in a manner consistent with the annual plan.
Image Cut is prepared by academics working in the field of educational digital games, compliance with pre-school and primary school teachers tested and developed. You can share with us your thoughts about the game and you can help us improve the game.

A lot more features:
• Difficulty levels: according to the number of letters displayed on the screen at the same time easy - medium - hard as it is prepared.
• Teachers / parents / students / players if they want
at the beginning of that word sounds,
At the end of that word sounds,
it can work in the sound of the word.
• arrangements can be made based on the student's level in the Settings screen.
• Selection of letters and letter groups: According to the curriculum in kindergarten and primary school are taught in groups according to the audio adjustments can be made. Students M, L, A, they can if they want to work according to the audio group T!Dr. Yavuz Samur, Game Developer, Ugur Games

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Kes Resmi

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.