Sale has ended but you can still get this app.
Download Kom ut av depresjon Now

Description

Depresjon er en negativ mental tilstand som overtar logiske tanker, gjør ting uklare, gjør deg nedtrykt og usikker på deg selv. Depresjon kan være vanskelig å hanskes med uten den rette hjelp – og her er hjelpen du trenger for å omprogrammere depressive tanker til nye, glade og positive tanker – som kan åpne for nye muligheter og positive opplevelser i hverdagen.


Hypnosen mot depresjon hjelper deg automatisk:

- Kom ut av depresjon er en lett og enkel måte å fjerne den depressive skyens grep om tankene dine.
- Du får help til å se nye muligheter og oppløse depresjonen
- Du får en forklaring på hvordan depresjonen påvirker deg og hva du kan gjøre med den. Og du får hjelp til å gjøre det.
- Depresjon tar energien fra mange mennesker – det er ingen grunn til å la den fortsette med å ha kontrollen.

La ikke hjernen din lenger styres av depressive tanker, men gjør deg selv fri og finn fornyet glede over livet, dagligdagen og det du opplever. Invester i din egen fremtid og livsglede med hypnosen Kom ut av depresjon.

Behandling av depresjon med hypnose
Lytt til den hver dag i en periode inntil du merker at tankene og mønstre dine begynner å mykne og bli mer fleksible. Deretter kan du lytte til hypnosen når du har behov for et positivt input og litt ekstra hjelp i hverdagen.

En god idé er å overføre hypnosen til mobiltelefonen/mp3-spilleren/iPod'en – så har du den innenfor rekkevidde til enhver tid.

Husk at hypnosen skal høres med lukkede øyne for å få optimalt resultat. Og du må ikke kjøre bil eller gjøre noe annet konsentasjonskrevende mens du lytter.

Depression is a negative mental state that takes logical thinking, making things blurry, get depressed and unsure of yourself. Depression can be difficult to deal with without the right help - and here is the help you need to reprogram depressive thoughts for new, happy and positive thoughts - which may open up new opportunities and positive experiences in everyday life.


Hypnosis for depression helps you automatically:

- Get out of depression is an easy and simple way to remove the depressive cloud grip on your mind.
- You can help to see new opportunities and dissolve Depression
- For an explanation of how depression affects you and what you can do with it. And you can help to do that.
- Depression takes energy from many people - there is no reason to let it continue to be in control.

Do not let your brain longer controlled by depressive thoughts, but do yourself free and find renewed joy in life, everyday life and what you are experiencing. Invest in your own future and happiness with hypnosis come out of depression.

Treating depression with hypnosis
Listen to it every day for a while until you notice your thoughts and patterns will begin to soften and become more flexible. You can then listen to hypnosis when you are in need of a positive input and a little extra help in everyday life.

A good idea is to transfer hypnosis to mobiltelefonen/mp3-spilleren/iPod 'one - you have it within reach at all times.

Remember that hypnosis should be heard with closed eyes to get optimal results. And you must not drive or do anything konsentasjonskrevende while listening.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Kom ut av depresjon

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.