Sale has ended but you can still get this app.
Download LEP LEK Now

Description

Lekarski Egzamin Państwowy i Końcowy, testy, pytania, wyjaśnienia LEP i LEK 2008 - 2017.

LEPLEK to aplikacja zawierająca 3580 pytań ze wszystkich Lekarskich Egzaminów Państwowych i Końcowych z lat 2008 - 2017, z poziomami trudności, słowami kluczowymi oraz opcjonalnymi wyjaśnieniami do pytań. Lekarski Egzamin Państwowy (2008-2012), Lekarski Egzamin Końcowy (2012-2017).


Aplikacja w liczbach:
- 3580 pytań ze wszystkich sesji LEP i LEK 09.2008 - 02.2017 (przeredagowane i poprawione ©)
- 3580 autorskich © poziomów trudności przygotowanych przez zespół lekarzy
- 900 autorskich © wyjaśnień do pytań przygotowanych przez zespół lekarzy (opcja)
- 800 autorskich © słów kluczowych przygotowanych przez zespół lekarzy
- 18 egzaminów ze wszystkich sesji z lat 09.2008 - 02.2017

Funkcje aplikacji:
- bezpłatne aktualizacje (regularnie ok. 3 tygodni po egzaminach)
- słowa kluczowe przypisane do każdego pytania
- wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniem mowy ( po dowolnych słowach lub po słowach kluczowych )
- podział pytań ze wzg. na poziom trudności (łatwy, średni, trudny)
- wyjaśnienia do pytań przygotowane przez zespół lekarzy (opcja)
- dodawanie własnych notatek do pytań (opcja)
- przeglądanie pytań w katalogu
- losowanie pytań z bazy
- wybór pytań po egzaminie, dziedzinie oraz poziomie trudności
- sprawdzanie poprawności udzielonych odpowiedzi
- bieżąca statystyka odpowiedzi
- statystyka z udzielonych odpowiedzi
- podsumowanie wyników
- dodawanie pytań do ulubionych
- usługi online: ranking z podziałem na województwa i specjalizacje
- zmiana ustawień aplikacji
- udostępnianie wyników np. na facebooku

UWAGA! Niepublikowane przeredagowane i poprawione pytania z lat 2012-2017 są objęte prawami autorskimi.

© 2017 HPF.plExamination of Medicine and the National Final, tests, questions, explanations LEP and LEK 2008-2017.

LEPLEK is an application containing 3580 questions from all Medical Examinations and State Final of the years 2008-2017, with difficulty levels and optional keywords explanations to questions. National Medical Examination (2008-2012), Final Exam of Medicine (2012-2017).


Application in numbers:
- 3580 questions from all sessions LEP and LEK 09.2008 - 02.2017 (revised and redrafted ©)
- Copyright © 3580 levels of difficulty prepared by a team of doctors
- 900 Copyright © explanations to the questions prepared by the team of doctors (optional)
- 800 Copyright © keywords prepared by a team of doctors
- 18 examinations in all sessions of the year 09.2008 - 02.2017

Application features:
- free updates (regularly approx. 3 weeks after the exams)
- keywords assigned to each question
- Advanced search with speech recognition (after any words or key words)
- the division of questions from resp. the level of difficulty (easy, medium, hard)
- explanations to the questions prepared by a team of doctors (optional)
- add your own notes to questions (optional)
- browse the catalog of questions
- draw questions from database
- choice questions on the exam, the field and the level of difficulty
- validation responses
- Current statistics response
- Statistics from the answers
- results submit
- adding questions to Favorites
- Online Services: The ranking of each county and specializations
- change application settings
- providing the results of example. Facebook

WARNING! Unpublished questions reformulated and enhanced in the years 2012-2017 are covered by copyright.

© 2017 HPF.pl

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for LEP LEK

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.