Sale has ended but you can still get this app.
Download letterlegger 1 Now

Description

Deze reeks dictee- & letteroefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Deze 10 reeksen van elk 20 mkm-woorden (samen 200 mkm-woorden) kunnen gemaakt worden vanaf AVI-niveau 3. Klik eerst op de kleine luidspreker en luister naar het woord. Sleep dan de letters naar de juiste vakjes. SLEEP NIET supersnel !!! (sommige tablets werken wat trager door de vele gegevens). Bij fout hoor je het woord uitgesproken met afzonderlijke letters. Verbeter. Leerlingen van 1ste leerjaar/groep 3 zien de klanken 'aa, au, ee, eu, ie, ij, oo, oe, ou, uu, ui’ als 1 letter !!! Na elke reeks van 20 woorden kunnen de lezertjes als beloning een puzzel van 12 stukjes oplossen. Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Heel veel auditieve en visuele ondersteuning. Hoofdtelefoons maken de klank nog beter. Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones. Zwart scherm = laadtijd (+/- 60 sec).Start wat sneller op bij volgend gebruik. Billiau Danny.This series dictee- & letter exercises follow the reading method safely learn to read of publishing Zwijsen (a common reading method in Belgium and the Netherlands). These 10 sets of each 20-MKM words (along MKM 200 words) may be made from AVI level 3. Click on the small speaker and listen to the word. Drag the letters to the appropriate boxes. SLEEP NOT super fast !!! (Some tablets to work more slowly through the many data). With error you hear the word pronounced with individual letters. Improve. Students from 1st grade / group 3 see the sounds aa, au, ee, eu, ie, ij, oo, oo, ou, hh, onion 'as one letter !!! After each set of 20 words, the readers can reward to solve a puzzle of 12 pieces. I've created these exercises relying on my 25 years of experience as a teacher, 1st grade. Lots of auditory and visual support. Headphones make the sound even better. Works best on tablets. Not suitable for smartphones. Black screen = charging time (+/- 60 sec) .start faster when next use. Billiau Danny.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for letterlegger 1

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.