Sale has ended but you can still get this app.
Download Loisto Mobiili Now

Description

Loisto Mobiili sisältää kattavan vektorimuotoisen merikartta- ja maastokarttavalikoiman:
• Suomen alueen tarkat veneilykarttasarjat, jotka perustuvat Liikenneviraston virallisiin merikartta-aineistoihin v. 2015 alussa (painettuja merikarttasarja-alueita A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, R, T, V, 480 ja 481 vastaavat alueet, ei sisällä alueita P ja S).
• Lisämaksusta karttojen hallinnasta ladattavissa v. 2016 veneilykarttasarjat, joihin on päivitetty sarjat A, B, C, M ja P. Kokonaan uutena mukana P-sarja eli Valkeakoski–Längelmäki–Hauho.
• Koko Suomen maastokartat tarkimmalla saatavissa olevalla aineistolla, 1:5 000 – 1:10 000 mittakaavaa vastaavalla tarkkuudella.
• Yleismerikartat merialueelta Ahvenanmaa - Saaristomeri - Suomenlahti.
• Lisäksi yleiskartat Suomen maa-alueelta sekä pienimittakaavaisen maailmankartan.
• Suomenlahden nähtävyystiedot kohdekuvauksineen. Helsinki–Hanko nähtävyyskohteet lisätty 7/2016.
• Volvo Penta Center Helsingin kaikki huoltojälleenmyyjät.

Loisto Mobiili on erinomainen navigointi- ja karttaohjelma vesille ja maastoon. Ominaisuuksia:
• Yhdistelmäkartta:
- maasto- ja merikartat täydentävät toisiaan ja tuovat esiin enemmän yksityiskohtia.
• Ruudun jako:
- karttaa voi tarkastella samanaikaisesti eri mittakaavoissa ja ruudulla voi olla sekä maasto- että merikartta.
• Paikannus eli oma sijainti kartalla (GPS)
• Liikkeen suuntavektori:
- vektorin pituuden voi määrätä ohjelman asetuksissa.
• Kuljetun matkan tallennus.
• Suuntima omasta sijainnista.
• Suuntima simulointipaikasta.
• Omien reittien teko eli harppityökalu sekä reitin legi- ja reittipistetietojen helppo tarkastelu.
- reittipisteiden väliset etäisyydet ja kompassisuunnat, reitin pituus ja kesto.
• Omien paikkamerkkien teko ja sijainnin nopea tallennus paikkamerkiksi.
• Omien reittien ja paikkamerkkien vienti toiseen Loisto Mobiiliin gpx-tiedostomuodossa.
• Tallennettujen matkojen vienti toiseen Loisto Mobiiliin gpx-tiedostomuodossa.
• Karttamerkkien ja tekstien koon muuttaminen asetuksissa.
• Automaattinen reititys väyliä pitkin ja tiestöllä.
• Kartat tallentuvat laitteen muistiin.
• Loisto Mobiili ei tarvitse käytettäessä internetyhteyttä.

Loisto Mobiilin ensimmäisen asennuksen yhteydessä ohjelma lataa automaattisesti tarkat veneilykartat, jotka saa latauksen jälkeen käyttöön sammuttamalla ja uudelleen käynnistämällä Loisto Mobiilin.

Muut hintaan sisältyvät kartat (esimerkiksi maastokartat) voi ladata erikseen Loisto Mobiilin ohjelmavalikon Ohjelma > Karttojen hallinta -näkymässä.

Pikaohje ja lisätietoja kartoista: http://www.loistonavigointi.fi/loistomobiili_kartat
Lisätietoja:
http://www.loistonavigointi.fi
http://www.loistonavigointi.fi/tuki

Järjestelmävaatimukset
• Android 4.0.x - 4.4.x tai 5.0.x
• GPS-paikannustoiminto
• Näytön resoluutio 480 x 800 pikseliä tai enemmän
• Keskusmuistia (RAM): suositus 1 Gt tai enemmän
• Prosessorin nopeus: suositus 1 GHz tai nopeampi, kaksi tai useampi ytiminen prosessori

Karttakeskus ei voi taata sovelluksen toimintaa kaikissa mahdollisissa Andoroid laite- ja järjestelmäkokoonpanoissa ja käyttöympäristöissä. Joissain tapauksissa jotkin sovelluksen toiminnat saattavat toimia eri tavoin kuin muissa kokoonpanoissa tai toiminnot saattavat olla puutteellisia.

Tietyissä Android-laitteissa karttojen hallintaikkuna ei avaudu kaikissa tapauksissa. Ongelmia on havaittu ainakin Huawei Honor 7 ja P8 -versioissa sekä seuraavissa Samsung Galaxy -versioissa: S5 Neo, S6 ja S6 Edge, S7 Edge sekä kaikki Tab S-mallit, joissa on Exynos-näytönohjain. Tämä ei estä automaattisesti latautuvien veneilykarttojen lataamista ja käyttöä, mutta maastokarttojen, nimitietokannan ja Saariston nähtävyyskohteiden lataaminen ei tällöin onnistu, eikä myöskään automaattireititys. Vika korjataan Loiston tulevissa päivityksissä, ajankohta on vielä avoinna.

The splendor of Mobile includes a comprehensive chart display that's a vector, and terrain map selection:
• detailed boating map series Finnish territory, which are based on the Finnish Transport Agency official marine cartographic v. The start of 2015 (printed nautical chart a series of areas A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, R, T, V, 480, and 481 correspond to areas not within the regions P and S).
• For an additional fee Manage maps available for download v. 2016 boating map series, which has been upgraded to series A, B, C, M and P. completely new with the P-series, ie Valkeakoski Längelmäki-Hauho.
• The entire Finnish terrain maps available in the most detailed material, 1: 5 000 - 1:10 000 scale with precision.
• General Marine charts marine area Åland Islands - Archipelago Sea - the Gulf of Finland.
• In addition, the general maps of Finland's land area, as well as small-scale map of the world.
• Gulf attraction information kohdekuvauksineen. Helsinki-Hanko attraction sites added to 7/2016.
• Volvo Penta Center of Helsinki all servicing dealers.

    

The splendor Mobile is an excellent navigation and map software for the field and the terrain. features include:
• A combination of map:
   - Off-road and marine maps complement each other and bring out more detail.
• the division of the screen:
   - The map can be viewed simultaneously in different scales on the screen and can be both off-road and marine map.
• Positioning ie your location on the map (GPS)
• at the direction vector:
   - The length of the vector can determine the program settings.
• Recording of the distance traveled.
• Bearing their own location.
• Bearing from the simulation.
• artificial or harppityökalu own routes as well as route legi- and easy to review waypoint information.
   - Distances and compass bearings between waypoints, length and duration of the route.
• Your placeholders act fast and recording the location of the place mark.
• Export your own routes and placeholders another beacon Mobile GPX file format.
• Recorded tours export to another Mobile Luxury GPX file format.
• Changing the Chart of characters and text size settings.
• Automatic routing waterways and terrain.
• Maps are stored in the device memory.
• Luxury Mobile does not need for internet connection.

The splendor of the first installation of mobile software will automatically download the exact boating maps, which can be obtained after charging for use by turning off and restarting the splendor of Mobile.

Other maps included in the price (for example, topographic maps) can be downloaded separately for Luxury Mobile Program Program menu> Manage maps view.

Quick Guide and learn more about maps: http://www.loistonavigointi.fi/loistomobiili_kartat
For more information:
http://www.loistonavigointi.fi
http://www.loistonavigointi.fi/tuki

system Requirements
• Android 4.0.x - 4.4.x or 5.0.x
• GPS positioning function
• Screen resolution of 480 x 800 pixels or more
• the amount of memory (RAM): 1 GB recommended or higher
• Processor speed: Recommendation 1 GHz or faster, two or more processor core supply

Map Centre can not guarantee the operation of the application in all possible Andoroid hardware and system configurations and operating environments. In some cases, some of the application's functions may operate differently than other configurations or functions may be incomplete.

In certain Android devices, maps management window does not appear in all cases. Problems have been found at least Huawei Honor 7 and P8 and in the following versions of the Samsung Galaxy versions: Neo S5, S6 and S6 Edge, Edge S7, as well as all the Tab S models, with Exynos graphics card. This does not automatically prevent the downloading maps that load boating and use, but downloading terrain maps, database name and the Archipelago landmark objects can then be performed, nor automatic routing. The fault will be corrected in future updates Glory, the date is still open.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Loisto Mobiili

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.