$20.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download MobileLaw – Milieurecht Now

Description

Raadpleeg de belangrijkste wetgeving inzake het Belgisch Milieurecht, met ondermeer

- Bos- en Veldwetboek en decreten
- Wetten en decreten op het natuurbehoud
- Milieubeleid, geluidshinder, afvalstoffen, dieren, duurzame ontwikkeling
- Vlarem, Mestdecreet, Drinkwaterdecreet
- Decreet grond- en pandenbeleid, CRAB-decreet, Soortenbesluit
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
- Energiedecreet, Jachtwet en decreten
- Internationale protocols (CITES, Kyoto, Nagoya)

en ook:
Milieuhandhavingsdecreet
Wet ruilverkaveling van landeigendommen
Wet bestrijding van voor planten schadelijke organismen
Wet ruilverkaveling van landeigendommen in der minne
Geluidshinderwet
Wet gemedicineerde diervoeders
Wet doorvoer afvalstoffen
Wet betreffende het gebruik van hormonen
Wet bescherming en welzijn der dieren
Dierengezondheidswet
Wet bescherming bevolking en leefmilieu tegen ioniserende stralingen en FANC
KB invoer, uitvoer radioactieve stoffen
KB veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
Wet voorkoming van verontreiniging door schepen
Wet duurzame ontwikkeling
Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers
Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden
Wet toegang van het publiek tot milieu-informatie
KB preventie en herstel van milieuschade door ggo's
Wet klimaatresponsabiliseringsmechanisme
MB identificatie en registratie van honden
Wet riviervisserij
Wet onbevaarbare waterlopen
Decreet grondwaterbeheer
Milieuvergunningsdecreet
VLAREM I, II en III
Decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid
Besluit milieueffectrapportage
Besluit openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen
Decreet integraal waterbeleid
Besluit watertoets
MER-besluit
Milieuhandhavingsbesluit
VLAREL
Decreet Vlaamse Grondenbank
Bodemdecreet
VLAREBO
Decreet Brownfieldconvenanten
Decreet duurzame ontwikkeling
Besluit productievoorschriften biologische productie
GDI-decreet
Decreet diepe ondergrond
Decreet genetisch gemodificeerde gewassen

Decreet ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid
Decreet landinrichting
Decreet complexe projecten
Decreet omgevingsvergunning
GIPOD-decreet
Soortenschadebesluit
Fokkerijbesluit
Materialendecreet
VLAREMA
Decreet landbouw- en visserijbeleid
Wildedierenziektedecreet
KB identificatie en registratie van honden
Instandhoudingsbesluit
Decreet lage-emissiezones

Waals Wetboek van het Erfgoed (WWROSPE)
W. Huisvestingscode
W. Milieuwetboek
W. Landbouwwetboek
W. Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling
Brusselse Huisvestingscode
B. Wetboek milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid
B. Wetboek van Ruimtelijke Ordening
B. Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Richtlijn milieuaansprakelijkheid
Verordeningen
- inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantesoorten
- detergentia
- dierenwelzijn
- inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer
- overbrenging van afvalstoffen
- chemische stoffen REACH
- emissienormen voor nieuwe personenauto's
- gevaarlijke chemische stoffen
- productie en etikettering van biologische producten
- tegen illegale visserij
- gewasbeschermingsmiddelen
- EU-milieukeur
- biociden
- inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
- rapportage broeikasgassen en klimaatverandering
- inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid
- inzake invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens
- diergezondheidswetgeving
- fokkerijen

CITES-Verdrag
Protocol van Kyoto en Doha inzake klimaatverandering
Verdrag inzake biologische diversiteit
Verdrag van Aarhus inzake inspraak bij milieuaangelegenheden
Verordening toegang tot informatie en inspraak inzake milieuaangelegenheden
Internationale overeenkomst inzake tropisch hout
Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en billijke verdeling
COP21 Akkoord van Parijs

> 200 wetteksten in je broekzak Refer to the main legislation on the Belgian Environmental Law, with, among others

- Forest and Field Code and decrees
- Laws and decrees on conservation
- Environmental, noise, waste, animals, sustainable development
- Vlarem, Manure Decree, Drinking Water Decree
- Decree land and property policies, CRAB-decree, Decree Species
- Flemish Zoning Code
- Energy Decree, Hunting Law and decrees
- International protocols (CITES, Kyoto, Nagoya)

and also:
Environmental Enforcement Decree
Wet land consolidation of rural properties
Law combating organisms harmful to plants
Wet land consolidation of land properties amicably
noise disturbance
Law medicated feed
Wet waste throughput
Law concerning the use of hormones
Wet protection and welfare of animals
Dierengezondheidswet
Law protecting people and the environment against ionizing radiation and FANC
KB import, export radioactive materials
KB safety of nuclear installations
Law on the Prevention of Pollution from Ships
Law sustainability
Law on product standards to promote sustainable production and consumption patterns and to protect the environment, public health and workers
Act to protect the marine environment in marine areas
Law public access to environmental information
KB prevention and remedying of environmental damage caused by GMOs
Wet weather accountability mechanism
MB identification and registration of dogs
Wet river fishing
Law navigable waterways
Decree groundwater
Environmental Licenses
VLAREM I, II and III
Decree general provisions on environmental
EIA Decree
Decision public inquiries into applications for planning permission and land division applications
Decree integrated water
decision water test
EIA Decree
Environmental Decision
VLAREL
Decree Flemish Land Bank
soil Decree
VLAREBO
Decree Brownfield Covenants
Decree sustainable development
Decision production rules organic production
GDI decree
Decree Deep
Decree genetically modified crops

Decree spatial planning, licensing and enforcement
Decree land
Decree complex projects
Decree environmental permit
GIPOD decree
Type of Damage Decision
breeding Decision
materials Decree
VLAREMA
Decree agriculture and fisheries
Wild Animal Disease Decree
KB identification and registration of dogs
conservation Decree
Decree low emission zones

Waals Code of the Heritage (WWROSPE)
W. Housing Code
W. Environmental Code
W. Agriculture Code
W. Code spatial development
Brussels Housing Code
B. Code, environmental crimes and environmental liability
B. Planning Code
B. Code of Air, Climate and Energy Management

Environmental Liability Directive
regulations
- on the protection of wild fauna and flora
- detergents
- animal welfare
- on the protection of animals during transport
- the transfer of waste
- REACH chemicals
- emission standards for new passenger cars
- dangerous chemicals
- production and labeling of organic products
- against illegal fishing
- pesticides
- EU Ecolabel
- biocides
- quality schemes for agricultural products and foodstuffs
- reporting greenhouse gas emissions and climate change
- relating to the common agricultural policy
- on the introduction of noise-related operating restrictions at airports
- animal health legislation
- farming

CITES Convention
Kyoto Protocol on climate change and Doha
Convention on Biological Diversity
Aarhus Convention on public participation in environmental matters
Regulation of access to information and public participation in environmental matters
International Tropical Timber Agreement
Nagoya Protocol on access to genetic resources and equitable sharing
COP21 Agreement of Paris

> 200 acts in your pocket

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for MobileLaw – Milieurecht

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.