Sale has ended but you can still get this app.
Download PolisAppen Now

Description

DETTA ÄR INTE POLISENS OFFICIELLA APPLIKATION. DEN ÄR DÄRMED INTE UTGIVEN ELLER SKAPAD AV POLISMYNDIGHETEN.

PolisAppen - En polismans skarpaste verktyg i benfickan.

PolisAppen är ett hjälpmedel som synliggör en polismans skyldigheter och rättigheter i det vardagliga polisarbetet!

Våra vardagshjältar tar dagligen sekundsnabba beslut. Beslut som påverkar dem själva, omgivningen och samhället i stor utsträckning. I ett samhälle där tekniken styr vår vardag, är det viktigt att information finns lättillgänglig. PolisAppen gör denna informationsinhämtningen möjlig på ett enkelt och effektivt sätt!

PolisAppen är till för dig - du som varje dag ställer upp och finns där för oss. Den finns där för dig, när du behöver inhämta lagstöd, när du behöver förbereda dig för att lämna dödsbud eller när du helt enkelt vill bli ännu bättre på det du gör!

Applikationen är främst avsedd för enskild polisman, studenter vid polisutbildningen och allmänheten för att öka kunskapen om polisens arbete i det demokratiska rättssamhället.
Det är dags att tömma benfickan på blöta papperslappar och gamla lathundar. Fyll den istället med kunskap som alltid håller dig uppdaterad ute i fältet - PolisAppen! THIS IS NOT POLICE OFFICIAL APPLICATION. IT IS THEREFORE NOT ISSUED OR CREATED by the police.

PolisAppen - A policeman's sharpest tools in the leg pocket.

PolisAppen is a tool that exposes a police officer's duties and rights in everyday police work!

Our everyday heroes takes daily split-second decisions. Decisions that affect them, the environment and society at large extent. In a society where technology controls our daily lives, it is important that information is readily available. PolisAppen makes this information gathering is possible in a simple and effective way!

PolisAppen is for you - you who each day set up and are there for us. It's there for you, when you need to seek legal support, when you need to prepare yourself to leave Fatality or when you simply want to become even better at what you do!

The application is primarily intended for single policeman, students at the police academy and the public to increase the knowledge of police work in democratic rule of law.
It is time to empty the leg pocket of the wet pieces of paper and old crib. Fill it instead with the knowledge that always keeps you updated out in the field - PolisAppen!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like