Free! (100% off)
Verify price before downloading.
Download Polska Faktura Pro Now

Description

••• Wersja 1.2.5 już w sklepie. Wystawiaj faktury w dowolnym kolorze, ze swoim logo oraz pieczątką! •••


Polska Faktura to aplikacja służąca do prostego i poprawnego wystawiania faktury VAT, pro-forma, marża lub rachunku. Fakturę wystawiasz w całości na swoim urządzeniu, bez logowania, rejestracji, reklam czy konieczności opłacania abonamentu! Szybko, bezpiecznie, z podglądem na bieżąco. Masz telefon bądź tablet? To wystarczy!


Wystawienie faktury jest bardzo proste:
• wprowadzasz dane sprzedawcy i nabywcy,
• określasz termin i sposób płatności,
• wprowadzasz dane pozycji na fakturze, ceny i stawki podatku VAT ... gotowe!


Przygotowaną fakturę możesz zapisać w postaci pliku .pdf a następnie przesłać swojemu klientowi, księgowej bądź wydrukować na komputerze.
Nie jesteś VATowcem? Mamy rozwiązanie dla Ciebie - uwzględniamy także zwolnienia z VAT.
Fakturowanie nigdy nie było takie łatwe. Teraz stało się przyjemnością - "Polska Faktura" na Androida!


Wersja Pro to liczne usprawnienia:
• dowolna liczba pozycji na fakturze,
• baza kontrahentów, towarów i usług oraz numerów rachunków,
• sekcja z podsumowaniami na daną stawkę VAT,
• możliwość umieszczenia logo firmy oraz skanu pieczątki lub podpisu na fakturze,
• obsługa faktur "marża" oraz wszystkich stawek VAT (również "zw" oraz "np"),
• możliwość wystawienia faktury w 9 walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK
• import / export baz danych do plików .csv,
• możliwość zmiany kolorów oraz rozmiaru czcionki na fakturze
• niska, konkurencyjna i jednorazowa opłata za pełną funkcjonalność!


Zapraszamy do wypróbowania aplikacji już dziś!••• Version 1.2.5 already in the store. Expose the invoice in any color, with your logo and stamp! •••


Poland Invoice is an application used to easily and correctly issue a VAT invoice, pro-forma, or margin account. You issue an invoice in full on your device, without login, registration, advertising, or having to pay a subscription! Quickly, safely, with a preview on the fly. You have a phone or tablet? That's enough!


Invoice is very simple:
• enter details of the seller and the buyer,
• specify the date and method of payment,
• entering the data item on the invoice, prices and VAT ... done!


Prepared an invoice, you can save as a .pdf file and then send to your client, accounting or print on your computer.
You are not VATowcem? We have a solution for you - we also account for the VAT exemption.
Invoicing has never been so easy. Now it has become a pleasure - "Polish invoice" on Android!


The Pro version is a number of improvements:
• Any number of items on the invoice,
• database of contractors, goods and services and account numbers,
• section with summaries for a given rate of VAT,
• the ability to put your company logo and a scan stamp or signature on the invoice,
• Support for invoices "margin" and all VAT rates (including "conjunction" and "np"),
• the ability to issue an invoice in 9 currencies: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, DKK, CZK
• Import / export database to .csv files,
• the ability to change the color and the font size on the invoice
• Low, competitive and a one-time fee for full functionality!


We invite you to try out an application today!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Polska Faktura Pro

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.