$19.20
Sale has ended but you can still get this app.
Download Slip din eksamensangst Now

Description

Få fjernet din eksamensangst og få bedre karakterer i dag

Har du eksamensangst? Dette program er opskriften til bedre forberedelse og mere selvsikre eksaminer. Indeholder hjælp til skriftlig og mundtlig eksamen, kommunikation, råd og ideer og ikke mindst rigeligt med hjælp til at fjerne nervøsitet og angst.

Slip din eksamensangst er en lydbog med effektiv og simpel hjælp til at fjerne eksamenangst, forbedre dine karakterer og give dig selvtillid til din eksamen


Slip din eksamensangst tilbyder hjælp til:

- Du får hjælp til eksamensangst
- Mundtlig eksamen
- Skriftlig eksamen
- Håndtering af nervøsitet
- Hvordan du forbereder dig og ikke mindst hvordan du tager kontrollen til eksamen og får højere karakterer - uden at studere ekstra!
- Og du får en masse konkrete råd, ideer og tips til en bedre eksamen og studietidANMELDELSER:

Livia S Larsen:
Jeg bliver nød til endnu en gang, at rose den lydbog du har lavet om eksamensangst.
Jeg købte den for lidt over et år siden, og bruger den hver gang jeg skal op til eksamen.

Jeg er ved at uddanne mig til socialrådgiver, og er til 2 eksamner i gennemsnit hver semester. Den giver mig bare så meget tro på at jeg kan. Jeg brugt smart modellen denne gang, hvor jeg skulle op i psykologi, men det var faktisk lidt svært, fordi jeg ikke vidste hvor jeg lå. Dog besluttede jeg ved hjælp af den, at jeg ville gerne have 10 som karakter. Da jeg skulle ind til eksamen som 2. sidste ( har hørt på alle 30 klassekamerater hvordan de havde klarer det, og det var meget blandet) da jeg så skulle ind var jeg ganske klar, og havde det fedt med at skulle vise hvad jeg kunne. Var selvsikker, rolig, og det kørte bare. Jeg gik fra at være dødbange og tænke, at jeg ikke kunne -til at være selvsikker, fattet og rolig. Med tankerne jeg kan det her - takket være din ubeskrivelige perfekte og gode lydbog.

Min karakter blev 12 og cencor sagde der var ingen fejl, og han synes at jeg havde klaret det så godt :)

Tak for et godt produkt Learn removed your exam anxiety and get better grades today

Do you have test anxiety? This program is a recipe for better preparation and more confident exams. Provides help for written and oral examinations, communication, advice and ideas and not least plenty of help eliminate nervousness and anxiety.

Unleash your exam anxiety is an audiobook with effective and simple means to eliminate test anxiety, improve your grades and give you confidence for your exam


Unleash your exam anxiety offers help to:

- It helps you test anxiety
- Oral examination
- Written examination
- Dealing with anxiety
- How do you prepare and, not least, how to take control for the exam and get higher grades - without studying extra!
- And you get a lot of practical advice, ideas and tips for a better examination and studyREVIEWS:

Livia S Larsen:
I have to once again pay tribute to the audiobook you've made on test anxiety.
I bought it for just over a year ago and use it every time I go up to the exam.

I am trying to educate myself to the social worker, and is 2 exams on average each semester. It gives me so much confidence that I can. I used smart model this time, where I was up in psychology, but it was actually a little difficult because I did not know where I was. However, I decided using it, I'd like to have 10 as the character. When I went into the exam as second last ('ve heard in all 30 classmates how they were doing it, and it was very mixed) when I was in, I was quite ready, and had the fat of having to show what I could. Was confident, calm, and it just drove. I went from being dødbange and think that I could not, to be confident, unruffled and calm. With thoughts I can here - thanks to your unspeakable perfect and good audiobook.

My character was 12 and cencor said there was no error, and he thought that I had done it as well :)

Thanks for a great product

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Slip din eksamensangst

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.