$20.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Speech Mate AAK Now

Description

NOVÁ ČESKÁ APLIKACE - Speech Mate AAK je svými možnostmi ojedinělou AAK (alternativní a augmentativní komunikace) pomůckou, která je vyvinuta pro zařízení Android. Záměrem bylo umožnit používat AAK digitálně i v cenově dostupných zařízeních.

Navrženo speciální pedagožkou se zkušenostmi s dětmi s PAS a s dětmi se závažnějším narušením komunikačních schopností, zároveň konzultováno s SPC pro děti s vadami řeči AAK Praha.


POZNEJTE výhody této aplikace:
UMOŽNĚTE DĚTEM SNÁZE KOMUNIKOVAT A ZÁROVEŇ JIM VYTVÁŘEJTE REŽIMY V DIGITÁLNÍ PODOBĚ ZA POMOCI SYMBOLŮ A VLASTNÍCH FOTOGRAFIÍ.


Cílem bylo vyvinout takovou pomůcku, která zlepší komunikaci jedince s okolím a zároveň pomůže vytvořit přehled činností dne i týdne. To se děje pomocí tzv. denního a týdenního režimu, za použití symbolů a vlastních fotek. Funkce režimů najde uplatnění především u dětí s PAS (osoby s poruchou autistického spektra), ale jednoznačně lze využít i s dětmi obecně.

Jedná se o aplikaci, která je určena především pro uživatele (děti, případně i dospělé), kteří mají závažnou formu narušení komunikačních schopností, zároveň ji velmi doporučujeme dětem s poruchami autistického spektra a osobám s mentálním postižením.
Doporučujeme využít Speech Mate AAK i jako podporu v edukačním procesu.

Během vývoje této aplikace jsme měli stále na paměti, abychom dosáhli toho, že ovládání bude jednoduché a intuitivní.

Speech Mate je navržen tak, aby jeho funkce umožňovaly maximální soběstačnost uživatele.
Aplikace obsahuje 3 stěžejní funkce:

- Větný proužek s kategorizovanými symboly
- Možnost sestavit si Denní/Týdenní režim dne s portrétem
- Výukový režim

Větný proužek s kategorizovanými symboly
------------------------------------------------------------------
Do větného proužku se vkládají vybrané symboly a fotografie, po kliknutí na repráček se vše přečte. Symboly lze jednotlivě z proužku odebírat i vše najednou smazat.
Lze použít i klávesnici pro psaní do větného proužku.

Možnost sestavit si Denní/Týdenní režim dne
-------------------------------------------------------------------
Tato funkce vytváří jednoduchý, mobilní režim dne, popřípadě týdne, složený z fotografie uživatele, ze symbolů aplikace, popřípadě z vlastních fotek. U každého symbolu je možné vložit čas připomenutí k dané aktivitě.
Jedná se o digitální podobu běžně užívaných režimů především u dětí s PAS.

Výukový režim
-------------------------------------------------------------------
Dítě je vedeno k tomu, aby vedle vkládání jednotlivých symbolů do větného proužku použilo i předpon,
př. „Já + Chci/Nechci“. Záměrem tohoto nastavení je, aby si dítě zautomatizovalo používání souvislých vět a v budoucnu věty i používalo. Rodič či pečující osoba sami zvolí, zda je vhodné pro dítě/uživatele výukový režim nastavit či nikoli.

Speech Mate umožní vytvořit z přístroje funkční a praktickou AAK pomůcku, která bude stále s uživatelem.

Cílem je maximálně ulehčit komunikaci uživatele s okolím a zároveň umožnit vytvořit z přenosného zařízení (mobil, tablet, apod.) digitální obdobu denního a týdenního režimu.

Názvy symbolů jsou přizpůsobeny běžné mluvě proto, aby dávaly smysl samostatně a i ve větě. Naší prioritou je, aby okolí i uživatel rozuměli čtenému (slyšenému), proto jsme cizí slova přepsali do mluvené podoby českého jazyka (př. Chipsy = Čipsy).

Po stažení jsou další veškeré aktualizace automaticky zdarma. Aktualizujeme průběžně.
Mezi kategoriemi nechybí kategorie symbolů zvířat (dětmi velmi oblíbená kategorie).

Pro dotazy a technickou podporu se obracejte na email: smatedev@gmail.com.

PŘÍPADNÉ PROBLÉMY PŘI STAŽENÍ ČI PO STAŽENÍ ŘEŠÍME RYCHLE, jsme z 99% schopni přizpůsobit aplikaci pro Vaše konkrétní zařízení.

Stačí nás kontaktovat přes níže zmíněný facebook, email nebo přes webové stránky.
Rádi Vám pomůžeme problém vyřešit.

Facebook stránky: https://www.facebook.com/Speech-Mate-AAK-955764647841539/?ref=hl
Webové stránky: www.speechmate.cz

NEW CZECH APPLICATIONS - Speech Mate AAK is unique with its possibilities AAC (augmentative and alternative communication) device, which is designed for Android devices. The intention was to allow the use of AAC digitally and in affordable devices.

Designed special education teacher with experience with children with autism and children with severe communication disorder also consulted with the SPC for children with speech AAK Prague.


                                                  Discover the advantages of this application:
Allows children to communicate more easily while giving them MAKE ARRANGEMENTS FOR digitally via symbols and your own photos.


The aim was to develop a tool that will improve the communication of the individual with the environment, while helping to create a list of activities and day of the week. This is done through so-called. Daily and weekly mode, using symbols and own photos. Function modes designed especially for children with ASD (people with autism), but definitely can be used with children in general.

It is an application that is designed primarily for users (children or even adults) who have a severe form of communication disorders, while it is highly recommended for children with autism spectrum disorders and people with intellectual disabilities.
We recommend to use AAC Speech Mate well as support in the educational process.

During the development of this application, we should keep in mind in order to achieve that control is simple and intuitive.

Speech Mate is designed so that its function allowing maximum sufficiency user.
The application contains three core functions:

- Sentence strip categorical symbols
- Ability to compose your daily / weekly regimen with portrait
- Tutorial

Sentence strip of categorized symbols
-------------------------------------------------- ----------------
In a sentence strip is inserted selected symbols and pictures, click on repráček everything reads. Symbols can be individually from the strip and remove all deleted at once.
You can also use the keyboard for typing in a sentence strip.

Can compile a daily / weekly regimen
-------------------------------------------------- -----------------
This function creates a simple, mobile mode day or week, composed of photos of the user of the application symbols or own photos. Each symbol can be inserted reminder time for the activity.
This is the digital form commonly used modes especially in children with ASD.

tutorial mode
-------------------------------------------------- -----------------
The child is led to the insertion of the symbols next to a sentence strip and used prefixes
BC. "I + I / I do not." The purpose of this adjustment is to automate the use of child coherent phrases and sentences in the future and used. A parent or caregiver of their choice, whether it is appropriate for the child / user tutorial mode set or not.

Speech Mate as to make the device functional and practical AAK tool that will still be with the user.

The goal is to ease the user to interact with the environment while allowing create a portable device (mobile, tablet, etc.). Digital equivalent of the daily and weekly schedule.

The names of the symbols are adapted to everyday speech in order to make sense individually and also in a sentence. Our priority is to understand the surroundings and user comprehension (listening), so we rewrote the foreign words into spoken form of the Czech language (eg. Chips = chips).

After downloading all the other updates automatically for free. We update regularly.
Among the categories of missing category of animal symbols (children very popular category).

For questions and technical support please contact email: smatedev@gmail.com.
 
POSSIBLE PROBLEMS DURING OR AFTER DOWNLOAD DOWNLOAD solve them quickly, we have 99% able to customize the application for your specific device.

Just contact us through the below mentioned facebook, email or via the website.
We can help solve the problem.

Facebook page: https://www.facebook.com/Speech-Mate-AAK-955764647841539/?ref=hl
Website: www.speechmate.cz

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Speech Mate AAK

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.