$2.49
Sale has ended but you can still get this app.
Download Stave setninger Now

Description

"Stave setninger" er en veldig fin app når man skal lære å stave de første setningene. Lydene blir repetert mens man staver ordene. Dette gjør at barna får forståelsen av hvordan lyder blir til ord og setninger, noe som hjelper dem til å knekke lesekoden.

Slik spiller man:
Ved å trykke på figuren, får man høre setningen som skal staves. Man kan også høre bokstavlydene ved å trykke på hver enkel bokstav. Dra så bokstavene i riktig rekkefølge til de tomme linjene under figuren for å stave setningen.

Alle apper fra Bokstavkongen er designet for å fungere på iPhone så vel som på iPader med større skjermer.

Ingen reklame eller in-app kjøp!Bokstavkongen

Bokstavkongen tilbyr et stort utvalg av læringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene er godt egnet til bruk både hjemme og på skolen, og de er laget i samarbeid med spesialpedagoger og lærere.

Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyder og ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene som er viktige og brukes når man skal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder man binder sammen til ord når man skal knekke lesekoden.

Bokstavkongen-appene fokuserer også på oppgaver, slik at barna får trening i å se ordene som ordbilder. Barna lærer de ordene som ikke er lydrette og er nødt til å gjenkjenne ordet som et bilde.

Har du tilbakemeldinger og ønsker for enkelte av appene eller forslag til nye apper, så hører vi veldig gjerne fra deg!

Send oss gjerne en e-post på post@bokstavkongen.no!

Følg oss på Facebook: http://fb.me/bokstavkongen "Spell phrases" is a very nice app when learning to spell the first few sentences. The sounds are repeated while spells words. This means that kids get an understanding of how sounds become words and phrases, which helps them to crack reading code.

How to Play:
Pressing the figure, one gets to hear the sentence to be spelled. One can also hear the sound of the letters by pressing each single letter. Pull the letters in the correct order to the blank lines below the figure to spell sentence.

All apps Letter King is designed to work on the iPhone as well as on iPads with larger screens.

No advertising or in-app purchases!letter King

Letter King offers a vast array of Education Apps for writing and literacy. Apps are suitable for use both at home and at school, and they are made in collaboration with special educators and teachers.

Letter King always uses the letter sounds and letter names, as it is letter sounds that are important and are used when learning to read. The letters represent sounds they bind together to form words when to crack the reading code.

Letter King apps also focus on tasks, so that children receive training in seeing the words as word pictures. Children learn the words that are not phonetic and will have to recognize the word as an image.

Do you have feedback for some apps or suggestions for new apps, so we hear very often from you!

Please send us an email at post@bokstavkongen.no!

Follow us on Facebook: http://fb.me/bokstavkongen

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Stave setninger

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.