Sale has ended but you can still get this app.
Download Svensk ordbok Now

Description

Ordboksappen speglar innehållet i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien som kom ut i tryckt format år 2009. Ordboken utgör en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter.

Appen bygger på den lexikaliska databas som utarbetats och vidareutvecklas vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Den innehåller bland annat:

• 65 000 uppslagsord med ingående betydelsebeskrivningar
• 100 000 språkliga exempel och 5 000 idiom
• uttalsuppgifter samt inläst uttal
• uppgifter om ordklass och böjning, ordled och ordbildning
• upplysningar om ordens stil och bruklighet
• särskilda konstruktionsuppgifter
• dateringar av mer än 70 000 ord och betydelser (från före 1000-talet till 2000-talet)
• etymologier för cirka 28 000 ord och betydelser
• välkända citat i anslutning till enskilda artiklar
• stilrutor, det vill säga kommentarer om språkriktighet.

I appen kan du söka på ordens grundformer och på ett stort antal böjda former. Tack vare en stavningshjälp hittar du fram till ett uppslagsord även om du är osäker på hur det stavas. Du kan söka på delar av uppslagsord. Det är också möjligt att söka på flerordsuttryck, till exempel kasta in handduken (’ge upp’). Från länkar i ordboksartiklarna kan du också navigera i ordboken och komma från en artikel till en annan. Avslutningsvis kan du höra hur uppslagsorden uttalas, om du är uppkopplad mot internet.

Appen är utvecklad av Isolve AB i samarbete med ordboksredaktionen vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Stavningshjälpen är baserad på algoritmer från Oribi AB. Ordboksappen reflects the content of the Swedish Dictionary published by the Swedish Academy, which came out in print in 2009. The dictionary provides a detailed description of the general vocabulary of modern Swedish. The emphasis is on the meaning of words and use in combination with historical data.

The app is based on the lexical database developed and further developed at the Department of Swedish, University of Gothenburg. It includes:

• 65 000 entries with detailed descriptions significance
• 100,000 linguistic examples and 5000 idioms
• pronunciation data and recorded pronunciations
• information on the part of speech and inflection, ordled and word formation
• information about the Order's style and bruklighet
• specific construction tasks
• dating of more than 70 000 words and meanings (from before the 1000's to 2000's)
• etymologies of approximately 28 000 words and meanings
• famous quotes pertaining to individual articles
• style squares, ie comments on language accuracy.

The app allows you to search the Order's basic forms and in a wide range of curved shapes. Thanks to a spelling help, you will find up to a dictionary words, even if you are not sure how it's spelled. You can search for parts of dictionary words. It is also possible to search the multi-word expressions, for example, throw in the towel ('surrender'). From the links in the dictionary articles, you can also navigate the dictionary and come from one article to another. Finally you can hear how words are pronounced, if you are connected to the Internet.

The app is developed by Isolve AB in cooperation with the Dictionary editorial team at the Department of Swedish, University of Gothenburg. Spelling aid is based on algorithms from Oribi AB.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Svensk ordbok

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.