Sale has ended but you can still get this app.
Download Testy na prawo jazdy B FULL Now

Description

Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!

Aplikacja w pełnej wersji składa się z pełnej bazy 2000 pytań egzaminacyjnych.

Program Testy na prawo jazdy kat. B składa się z dwóch części (egzamin i baza lekcji).
Część egzaminacyjna to losowo wybrany test z całego zakresu materiału.
Część edukacyjna to przeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawności odpowiedzi z poszczególnych działów.
Pytania i przebieg egzaminu jest opracowany zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów.

Zasady przeprowadzania egzaminu

Egzamin polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo
w czasie rzeczywistym i obejmuje:
a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
– 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy
lub pozwolenia, w tym:
– 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:
a) jedną prawidłową odpowiedź;
b) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej
wartości:
– 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu
drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
a) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
b) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.You do a driving test? Check that you are ready!

Application of the full version consists of a 2000 base full examination questions.

The program tests for driving license. B consists of two parts (exam and base lessons).
Part of the exam is randomly selected from the entire range of test material.
Part of the education is to browse questions and answers with the verification of the individual departments.
Questions and course exam is developed according to
the guidelines contained in the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 13 July 2012. on the examination of applicants for the right to drive, training, examination and certification by the examiners and document templates.

Rules for carrying out the test

The exam consists in indicating the correct answers to questions randomly selected
in real time and includes:
a) 20 questions with the basic knowledge, including:
    - 10 questions of high importance for road safety,
    - 6 Questions of medium importance for road safety
    - 4 questions of low importance to the safety and order of road traffic;
b) 12 questions with expertise in the various categories of license
     or permit, including:
     - 6 questions of high importance for road safety,
     - 4 questions of medium importance for road safety
     - 2 questions of low importance to the safety and order of traffic.

Each question includes:
a) one correct answer;
b) the number of points assigned for giving the correct answer, the following
     value:
     - 3 points - the question of high importance for road safety,
     - 2 points - the question of medium importance for road safety
     - 1 point - the question of low importance for safety and order traffic
        road.

Answering the question consists in:
a) choosing from two proposed answers, denoted by "YES" or "NO" one answer - it concerns questions of fundamental knowledge; to read the content of the exams questions the person has 20 seconds and then to answer is 15 seconds;
b) the choice of three proposed answers indicated by the letters A, B and C one answer - it concerns the question of expertise; to read the questions and answer individual exams is 50 seconds.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Testy na prawo jazdy B FULL

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.