Sale has ended but you can still get this app.
Download TRINF PRO SK Now

Description

POZOR! VÝVOJ APLIKÁCIE JE POZASTAVENÝ Z DÔVODU NÍZKEHO ZÁUJMU.
JE DOSTUPNÁ LEN VERZIA Z ROKU 2016 ZA POLOVIČNÚ CENU.

TRINF PRO SK je po stiahnutí vel'kým pomocníkom každého, kto sa nachádza v oblasti prepravy tovaru nákladnými vozidlami. Obsahuje totiž odpovede na také otázky, ktoré sa denne objavujú tak za volantom, ako aj za písacím stolom.
Sila aplikácie spočíva v tom, že všetky tieto potrebné návody, vysvetlenia a odpovede podáva offline, teda po inštalovaní máme po ruke jednu stále aktuálnu databázu. Sme absolútne nezávislý, a namiesto rozmazaných kópií z predvlaňajška je všetko na dosah ruky behom pár sekúnd. Toto hrá rozhodujúcu úlohu, keď sa treba rýchlo rozhodnúť napr.: v letných zákazoch po akých trasách sa dostanem domov na víkend, alebo naopak, ako sa dostanem čo najrýchlejšie a najlacnejšie na miesto vykládky, atď. A hlavne, nemusíme nič hladať, ani sa vypytovať. Je to neocenitelné pri zaneprázdnenom špeditérovi, alebo v prípade chýbajúceho internetu. Má to teda určite pozitívny účinok na našu produktivitu.
Ovládacia plocha aplikácie obsahuje momentálne 35 ikon, pod ktorými sa skrývajú jednotlivé listy obsahujúce patričné informácie. Každý list možno dostatočne zväčšiť (až na 300%), a tým je zaručená výborná čitatelnosť aj na menších displejoch. ˇ
Čo sa týka detailov, tak pre každý štát sú uvedené rýchlostné limity pre NA, sviatky, výška a spôsob platenia mýta, podrobné zákazy jázd, stručná mapa tranzitných trás, niektoré špecifiká, ako napr.: použitie zimných pneumatík, snehových reťazov a podobne.

Správne fungovanie aplikácie, a kvalitné zobrazenie vektorgrafických pdf súborov vyžaduje prítomnosť jednej dobrej pdf čítačky na zariadení. Odporúčam Adobe Acrobat Reader z Google Play. WARNING! Application Development is on hold due to low interest.
Is only available for version as of 2016, half the price.

TRINF for SK after withdrawal plenty helper anyone who is in the field of transport of goods transport vehicles. It contains answers to questions that occur daily are behind the wheel, as well as a desk.
Force applications lies in the fact that all these necessary instructions, explanations and answers given offline, ie after installation we have at hand one still current database. We are totally independent, and instead of blurry copies of predvlaňajška everything is at your fingertips in seconds. This plays a role when you need to quickly decide eg .: in summer prohibitions after what routes get home for the weekend, or conversely, how to get the fastest and cheapest place for unloading, etc. And above all, we do not look for, or asking questions. It's invaluable when busy forwarding agent, or in the absence of the Internet. It has therefore certainly a positive impact on our productivity.
The control surface apps currently contains 35 icons, which are hidden under each sheet containing the appropriate information. Each sheet can be sufficiently larger (up to 300%), and thus is guaranteed excellent and readable for the smaller displays.
As for the details, so for each state are listed speed limits for NA, holidays, amount and method of paying tolls, detailed driving bans, concise map of transit routes, some specifications, such as .: use of winter tires, snow chains and the like.

Proper functioning of the application, and display quality vektorgrafických pdf files requires the presence of one good PDF reader on the device. I recommend Adobe Acrobat Reader from Google Play.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for TRINF PRO SK

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.