$4.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Aplikacja adwokacka Now

Description

Testy prawnicze dla prawników ze wszystkich państwowych egzaminów na aplikacje adwokackie i radcowskie 2007-2015 (1300 pyt.) przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Opracowane przy współpracy adwokatów i radców. Aplikacja adwokacka ułatwia naukę studentom prawa, przyszłym adwokatom i radcom prawnym. Zdaj na aplikację adwokacką i radcowską z Aplikacją adwokacką zawierającą testy na aplikacje adwokackie oraz testy na aplikacje radcowskie! W naszej ofercie dostępne są też inne aplikacje prawnicze: Aplikacja komornicza, Aplikacja notarialna, Licencja syndyka.


Aplikacja w liczbach:
- 1300 pytań - egzaminy prawnicze, aplikacja adwokacka i aplikacja radcowska z lat 2007 - 2015
- 1300 wyjaśnień do pytań testowych,
- 13 kategorii pytań,
- 8 egzaminów (wszystkie dotychczas opublikowane)

Funkcje aplikacji:
- wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniem mowy ( po dowolnych słowach lub po słowach kluczowych ),
- wyjaśnienia do każdego pytania,
- przeglądanie pytań w katalogu,
- losowanie pytań z bazy,
- dokładny wybór pytań po dziedzinie oraz poziomie trudności,
- sprawdzanie poprawności udzielonych odpowiedzi,
- bieżąca statystyka odpowiedzi,
- statystyka z udzielonych odpowiedzi,
- podsumowanie wyników,
- dodawanie pytań do ulubionych,
- zmiana ustawień aplikacji,
- udostępnianie wyników np. na facebooku,
- testy na aplikację adwokacką, testy na aplikacje adwokacka,
- testy na aplikację radcowską, testy na aplikacje radcowska.

Kategorie pytań:
- Kodeks karny (KK)
- Kodeks postępowania karnego (KPK)
- Kodeks wykroczeń (KW)
- Kodeks postępowania w spr. o wykroczenia (KPSW)
- Kodeks karny skarbowy (KKS)
- Kodeks cywilny (KC)
- Kodeks postępowania cywilnego (KPC)
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KR i O)
- Kodeks spółek handlowych (KSH)
- Kodeks pracy (KP)
- Kodeks postępowania admnistracyjnego (KPA)
- Prawo UE i Konstytucja RP (UE i KRP)
- Ustawy (U)

Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2016 HPF.pl Tests law for lawyers of all state exams applications attorney and legal advisor 2007-2015 (1300 quest.) Prepared by the Ministry of Justice. Developed with the cooperation of lawyers and advisers. The application attorney facilitates learning law students, future lawyers and legal advisers. Rely on attorney and legal adviser to the attorney that contains tests for applications attorney and tests for applications for legal advisors! In our offer there are also other applications Legal: Application bailiff, notary application, License trustee.


Application in numbers:
- 1300 questions - Legal exams, trainee lawyer and application of attorney from the years 2007 to 2015
- 1300 clarifications to the test questions,
- 13 categories of questions,
- 8 exams (all previously published)

Application features:
- Advanced search with speech recognition (after any words or key words)
- Explanations for each question,
- Reviewing the questions in the catalog,
- Draw questions from a database,
- Careful choice questions on the area and the level of difficulty,
- Validation of responses.
- Current statistics response,
- Statistics of answers,
- results submit,
- Adding questions to favorites
- Change application settings,
- Sharing the results, eg. Facebook,
- Tests barrister, testing applications lawyers,
- Tests for legal training, testing applications attorney.

Categories of questions:
- The Criminal Code (CC)
- Code of Criminal Procedure (CPC)
- Code offenses (KW)
- Code of Conduct in the spring. offense (KPU)
- Fiscal Penal Code (KKS)
- Civil Code (CC)
- Code of Civil Procedure (CCP)
- Family and Guardianship Code (KR and O)
- Commercial Companies Code (KSH)
- Labour Code (KP)
- Code of Conduct admnistracyjnego (KPA)
- EU law and the Constitution of the Republic of Poland (the EU and the KRP)
- Act (U)

All rights reserved.

© 2016 HPF.pl

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Aplikacja adwokacka

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.