$1.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Fisk & Skaldjur Now

Description

Röster om Fisk & Skaldjur.

Dagens Nyheter: "Många tycker det är svårt att veta vilka fiskar man kan äta. Det är mycket att ta hänsyn till: miljöaspekten, hälsa och säsong. Nu kan du enkelt skapa din egen lista i appen Fisk & Skaldjur där du markerar vilka parametrar som är viktiga för dig."

Svenska Dagbladet: “Håll koll i fiskdisken. Osäker på fisken? Appen Fisk & Skaldjur hjälper oss att navigera rätt i fiskdisken. Den rymmer info om ett 60-tal fiskarter - man får till exempel veta när fisken är i säsong, om den finns på röda listan och vilka fiskar som gravida kvinnor ska undvika.“

RestaurangChef.se: “Smart värre! Appen Fisk & Skaldjur hjälper dig hålla koll på listade arter och handla fisk på främmande språk.”

TingsrydNytt.se: “Nu kommer det en ny app för dig som älskar fisk. Eller vad sägs om att få samma förutsättningar att lyckas med fisken som kockarna har? Eller att få hjälp med valet av dryck till fisken?”

------------------------------

Vår beskrivning
En av kockarnas hemligheter är att välja fisk när den är som bäst - i säsong. Det är inget man talar så mycket om men fisk är som bäst under olika perioder av året. Men det finns också mycket annat att komma ihåg för att välja rätt. I Fisk & Skaldjur har du alltid med dig information om ett 60 tal vanliga fiskar och skaldjur. Du får svar på frågor som:

- Är fisken “i säsong”?
- Är den utrotningshotad?
- Vilka fiskar bör undvikas vid graviditet och amning?
- Hur vet jag att fisken är färsk?
- Grillspett eller fisksoppa - vilka fiskar och skaldjur passar bäst?
- Bästa sätt att tillaga olika slags fisk?
- Hur mycket ätbart kött får man ut av ett kilo hel fisk?
- Vilket vin passar eller ska det vara öl?
- Allergi info
- Vad heter den på andra språk? Fisklexikon på 5 språk
- Hur gör man? Grundrecept
- När är fisken klar? Färdig kärntemperatur
- Tips & trix & bra att veta

Nu kan du också enkelt skapa din egen lista på alla fiskar / skaldjur som fyller dina krav t.ex rödlistning, om gravida kan äta eller efter tillagningssätt

Med rätt val i fiskdisken och lite tips på vägen blir du helt enkelt en bättre fiskkock! Opinions on Fish & Seafood.

Daily News: "Many people find it difficult to know which fish you can eat. There is a lot to take into consideration: the environmental aspect, health and season. Now you can easily create your own list in the app Fish & Seafood where you select which parameters are important to you. "

Swedish newspaper Svenska Dagbladet: "Keep an eye on the fish counter. Unsure of the fish? The app Fish & Seafood help us navigate right in the fish counter. It contains info on some 60 species of fish - you get to sample know when the fish are in season, if it exists on the red list, and the fish that pregnant women should avoid. "

RestaurangChef.se: "Smart worse! The app Fish & Seafood helps you keep track of listed species and buy fish in a foreign language. "

TingsrydNytt.se: "Now there is a new app for you who love fish. Or how about getting the same opportunity to succeed in the fish that chefs have? Or help with the choice of beverage to fish? "

------------------------------

Our description
One of the chefs' secrets is to choose fish at it's best - in season. There is no one talks so much about but fishing is best during different periods of the year. But there are also many other things to remember to choose the right. In Fish & Seafood, you always have with you the details of a 60's ordinary fish and shellfish. You get answers to questions like:

- Is the fish "in season"?
- Is it endangered?
- What fish should be avoided during pregnancy and lactation?
- How do I know that the fish is fresh?
- Skewers or fish soup - which fish and seafood are best suited?
- Best way to cook different kinds of fish?
- How much edible meat do you get out of one kilogram of whole fish?
- Which wine is suitable or should it be beer?
- Allergy Info
- What's on in other languages? Fish dictionary in 5 languages
- How do you do? Basic recipe
- When the fish is done? Ready core temperature
- Tips & Tricks & good to know

Now you can easily create your own list of all the fish / seafood that fills your requirements eg Red Lists, if pregnant can eat or after cooking modes

With the right choice of fish dishes and some tips along the way, you are simply better fish cook!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Fisk & Skaldjur

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.