$7.12
Sale has ended but you can still get this app.
Download MinMedicinApp Now

Description

Denna tjänst MinMedicinApp är endast avsedd att användas av läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal i relevanta kliniska situationer. Genom att använda tjänsten garanterar du att du har den kompetens och behörighet som krävs för att använda tjänsten.

Om du som lekman ändå väljer att använda informationen gör du det på egen risk. Informationen ska inte ses som professionell medicinsk rådgivning och kan inte ersätta någon relation med din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

MinMedicinApp är smartphone-applikationen för dig som enkelt vill kunna få Fass information, se vilka läkemedel som passar ihop (janus) och få påminnelser att ta dina läkemedel. Dessutom kan du bli informerad om dina anhöriga glömmer att ta sina mediciner. MinMedicinApp visar varningar på läkemedel som är olämpliga till äldre personer och ammande och gravida kvinnor. Appen presenterar Liknande läkemedel och du kan räkna ut doseringar på receptfria läkemedel.

När du lägger in dina mediciner får du information om de passar ihop eller ej. Du kan söka eller skanna in dina mediciner. MinMedicinApp påminner när du ska ta dina mediciner. Under Anteckningar kan du lägga in information varför och hur du ska ta medicinen. Detta presenteras tillsammans med foto på tabletten när du får påminnelsen. Om du inte bekräftar påminnelsen kan appen skicka ett meddelande till den person du själv lagt in. Appen påminner om när medicinen börjar ta slut och när det är dags att skaffa ett nytt recept.

MinMedicinApp använder sig av kvalitetssäkrade databaser som t.ex. FASS och är CE-märkt. Personer under 18 år rekommenderas att använda MinMedicinApp tillsammans med myndig person. MinMedicinApp var nominerad till Guldmobilen och Guldpillret 2014. This service MinMedicinApp is only intended for use by physicians and other healthcare professionals in relevant clinical situations. By using the Service, you warrant that you have the skills and competence required to use the service.
 
If you as a layman still choose to use the information, you do so at your own risk. The information should not be taken as professional medical advice and can not replace any relationship with your physician or other qualified health professional.

MinMedicinApp's smartphone application for those who want to easily get Fass information see which drugs fit together (Janus) and get reminders to take your medicine. Moreover, you can be informed about your relatives forget to take their medications. MinMedicinApp show warnings on the drugs that are unsuitable for the elderly and nursing and pregnant women. The app presents similar drugs, and you can figure out dosages of prescription drugs.

When you enter your medications, you get information about the match or not. You can search or scan your medications. MinMedicinApp reminds when to take your medications. In Notes, you can add information why and how to take the medicine. This is presented together with a photo of the tablet when you get the reminder. If you do not acknowledge the reminder, the app can send a message to the person you put in. The app is reminiscent of when the medicine is running low, and when it's time to get a new prescription.

MinMedicinApp use of quality databases like FASS and is CE marked. Persons under 18 years are recommended to use MinMedicinApp with adult. MinMedicinApp was nominated for Mobile Gold and Gold Pill 2014.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for MinMedicinApp

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.