Sale has ended but you can still get this app.
Download Oei, ik groei! Now

Description

De bestverkochte baby-app ter wereld van Oei, ik groei! is een gepersonaliseerde, wekelijkse ‘agenda’ van jouw baby’s mentale ontwikkeling. De app houdt je op de hoogte van de sprongen en moeilijke fases van je baby.

DE BESTE APP TER WERELD
=============================
- Door Apple uitgeroepen als de top 10 ‘Beste van het jaar 2016’ in Australië, Groot-Brittannië, Nederland en vele andere landen.
- Award ‘Coolest App for Moms’
- ‘Choice & Gold’ Award door gebruikers, MumIi
- AppRx Awards Top 10 ‘Children’s Health App’
- NHS (UK) – ‘Best App for parents’
- Top 25 app in health & fitness wereldwijd in de meeste landen
- ‘Best App Ever’ Awards 2013 & 2014 (Health & Fitness).

Belangrijkste functies
=============================
Je blijft op de hoogte van de mentale ontwikkeling van je baby
Je leert alles over de sprongen en de moeilijke fases van je baby
Je kan aantekeningen maken over een veelheid aan onderwerpen

Perfecte begeleider voor ouders

Met deze app heb je eigenlijk een draagbare ‘in-één-oogopslag-versie’ bij je van de sprongengrafiek uit Oei, ik groei!. Waar het boek de diepte ingaat op een manier die je makkelijk kan begrijpen, is de app je perfecte sprongen-begeleider bij de mentale veranderingen en ontwikkelingen die je baby doormaakt in de eerste 20 maanden. Doordat je weet wat er in het hoofdje van je baby omgaat, kan jij hem helpen bij het makkelijker nemen van een sprong en bij het stimuleren van zijn ontwikkeling.

De Oei, ik groei! app helpt ouders met:

- Kalender met overzicht van de sprongen die je baby maakt in zijn mentale ontwikkeling
- Wat je baby kan begrijpen en leren na deze mentale sprong
- Wat je baby kan doen na deze sprong
- Wat je kunt doen om je baby te helpen

Weten wat er in je baby omgaat

De app is ook een handige reminder voor ouders als hun baby's hersenen aan het veranderen zijn, als ze een sprong maken, of de baby een belangrijke stap zet in zijn mentale ontwikkeling. Met elke stap verandert de manier waarop je kind de wereld om zich heen ervaart drastisch. Omdat de sprongen elkaar zo snel opvolgen, kunnen deze ‘nieuwe wereld’ en nieuwe vaardigheden soms eng zijn. Deze ontwikkelingen kunnen in eerste instantie laten zien door slecht slapen, minder eetlust, huilen, hangerigheid en humeurigheid –vermoeide en gefrustreerde ouders.

Disclaimer: Deze app is ontwikkeld met de grootste zorg. Noch de ontwikkelaar, noch de auteur is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in deze app.The best-selling baby app world of Wonder Weeks! is a personalized weekly 'diary' of your baby's mental development. The app keeps you up to date with the jumps and difficult phases of your baby.

BEST APP WORLD
=============================
- Apple named as the top 10 "Best of 2016" in Australia, Britain, the Netherlands and many other countries.
- Award "Coolest App for Moms"
- "Choice and Gold 'Award by users MumIi
- apprx Awards Top 10 "Children's Health App '
- NHS (UK) - "Best App for parents'
- Top 25 app in health and fitness worldwide in most countries
- "Best App Ever" Awards in 2013 & 2014 (Health & Fitness).

Key features
=============================
You keep abreast of the mental development of your baby
You learn all about the jumps and difficult phases of your baby
You can take notes on a variety of subjects

Perfect companion for parents

With this app you actually have a portable at-a-glance version "when you jump from the graph of Wonder Weeks !. Where the book goes deep in a way that you can easily understand, the app perfect jumps supervisor at the mental changes and developments that baby through in the first 20 months. Because you know what goes on in the head of your baby, you can help him more easily take a leap and boosting its development.

The Wonder Weeks! app helps parents:

- Calendar view of the jumps makes your baby in his mental development
- What can understand your baby and learn after this mental leap
- What can your baby after the jump
- What you can do to help your baby

Knowing what is in your baby

The app is also a convenient reminder for parents and their babies brains are changing, if they make a jump, or the baby is an important step in his mental development. With each step changes the way your child the world around experience dramatically. Since the jumps follow each other so quickly, this "new world" and new abilities can sometimes be scary. These developments show by poor sleep initially, loss of appetite, crying, listlessness or moodiness -vermoeide and frustrated parents.

Disclaimer: This app is designed with the utmost care. Neither the developer nor the author shall be liable for any damage caused by errors or omissions in this app.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Oei, ik groei!

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.