$5.73
Sale has ended but you can still get this app.
Download phibi Now

Description

INTUICYJNA, BEZ REKLAM, WYJĄTKOWO FUNKCJONALNA – przekonaj się sam i sprawdź co możesz
zyskać, planując budżet z Phibi – najlepszą polską aplikacją do zarządzania finansami.

Drogi Użytkowniku lub Użytkowniczko:)
Z przyjemnością informujemy Cię, iż aplikacja Phibi:
- nie wyświetla żadnych (!) reklam, również w bezpłatnej wersji Lite;
- nie żąda dostępu do Twojej lokalizacji ani żadnych (!) innych danych z Twojego telefonu/tabletu -
powiedz "nie" aplikacjom szpiegującym;
- nie zawiera mikropłatności;
- nie wymaga podawania Twoich kont bankowych (!) i nie jest aplikacją bankową;
- gwarantuje anonimowość Twoich danych (logowanie przez FB zostało dodane na życzenie
Użytkowników i jest opcjonalne - przy logowaniu e-mailem aplikacja zachowuje wszystkie
funkcjonalności i nie proponuje później integracji z FB ani innymi mediami społecznościowymi);
- chroni dane o Twoich finansach nawet w przypadku utraty telefonu oraz zapewnia do nich dostęp z
dowolnego urządzenia z systemem iOS lub Android, dzięki bezpiecznej Chmurze - zarządzaj
wspólnym budżetem, dodając/edytując wpisy z drugą osobą lub w grupie. (Wspólny wyjazd, projekt?
Stwórz dedykowane mu konto Phibi i przekaż login wszystkim uczestnikom, dla pełnej przejrzystości
kosztów.)
UWAGA:
Aplikacja pozwala wprowadzać wydatki off-line. Pamiętaj jednak, że w "trybie samolotowym" możesz
JEDYNIE dodawać wydatki (zostaną one zsynchronizowane z Chmurą przy pierwszej okazji) - opcje
Analiz będą off-line niedostępne, gdyż obliczenia dokonywane są w Chmurze, dla oszczędności
zasobów telefonu.
*****
Pomóż nam rozwijać Phibi w dobrym kierunku i podziel się spostrzeżeniami - brakuje funkcji, coś nie działa? Napisz na kontakt@phibi.pl - żadna sugestia nie pozostanie bez odpowiedzi, a problemy
staramy się rozwiązywać w "czasie rzeczywistym" (przetestuj funkcję Concierge, z 24-godzinną
gwarancją odpowiedzi naszego zespołu).
*****
Podoba Ci się nasza aplikacja? Napisz o tym komentarz:)
Doceniasz brak reklam i mikropłatności w bezpłatnej wersji Phibi? Wyraź to z pomocą oceny i wspomóż w ten sposób rozwój aplikacji.
Jako Omicron Apps zapewniamy, iż decydując się na Phibi, nie zobaczysz w niej NIGDY banerów reklamowych. Tworzymy aplikację taką, jakiej sami chcielibyśmy używać.

Wersja pełna jest jednorazowo płatna i gwarantuje dostęp do wszystkich funkcjonalności, jakie
uruchomimy w aktualizacjach. Będą to m.in.:
- możliwość eksportu danych do pliku;
- wersja "desktop", tj. logowanie z poziomu www;
- i wiele innych usprawnień, o jakich piszecie nam w mailach.
Poznaj wygodny, minimalistyczny interfejs - zaprojektowaliśmy go tak, aby codzienne dodawanie
wydatków było jak najszybsze:
1) KLIK
2) [kwota wydatku]
3) KLIK
I już! Odnotujesz w aplikacji wydatek zanim jeszcze skończy się drukować Twój paragon:)

Obecnie Phibi oferuje m.in.:
- definiowanie szablonów wydatków oraz dochodów stałych, powtarzalnych z dowolną,
określoną przez Ciebie częstotliwością;
- wprowadzanie wydatków/dochodów w dowolnie określonej dacie (przyszłej oraz przeszłej)
- konfigurowalny ekran startowy;
- 90 ikon kategorii oraz 20 kolorów do wyboru (1800 możliwych kombinacji – na pewno
znajdziesz taką, która ucieszy Twoje oko);
- wydatki/dochody mogą być przypisane do wybranej „osoby w budżecie”;
- stosuj filtry, analizując statystyki - włączaj lub wyłączaj konkretne wydatki, kategorie, czy
osoby w budżecie;
- limity wydatków dla całego budżetu lub wybranych kategorii;
- wyznaczanie Celów, by lepiej planować oszczędności;
- dostęp do danych z wielu urządzeń (chmura)
- ochrona PINem
- liczne opcje personalizacji widoku

Kontroluj wydatki stałe - nie przegapisz terminu żadnej płatności.
Ogranicz "niepożądane" kategorie kosztowe z funkcją Limitów i sprawdź ile możesz oszczędzić.
Zarządzaj dochodami i spójrz na swój budżet z szerszej perspektywy.
Pamiętaj! Droga do niezależności finansowej składa się z szeregu małych kroków - ważna jest
konsekwencja i świadomość celu. Phibi pomoże Ci podejmować dobre decyzje i wyznaczyć cele.
Powodzenia!!!INTUITIVE, without any adware, EXTREMELY FUNCTIONAL - see for yourself and see what you can
gain, budget planning with phibi - the best Polish application for financial management.

Dear User, or Użytkowniczko :)
We are pleased to inform you that your application phibi:
- does not show any (!) Advertising, also in the free Lite version;
- does not request access to your location or any (!) Other data from your phone / tablet -
Say "no" spyware applications;
- does not include micropayments;
- does not require your bank account (!) And is not a banking application;
- guarantee the anonymity of your data (login by FB has been added on request
Users and is optional - to log e-mail application retains all
functionality and does not propose later integration with FB or other social media);
- protects data about your finances, even if you lose your phone and provides them with access
any device iOS or Android through secure Cloud - manage
common budget, adding / editing entries with another person or in a group. (Common departure, the project?
Create a dedicated account phibi him and give all participants the login for full transparency
costs.)
WARNING:
The application allows you to enter the off-line spending. Remember, however, that in the "flight mode" you can
ONLY post expenses (to be synchronized with Cloud at the first opportunity) - Options
Analyzes will be available off-line, because the calculations are made in the Cloud for savings
their phone.
*****
Help us develop phibi in the right direction and share your thoughts - missing features, something does not work? Be the kontakt@phibi.pl - any suggestion will not remain unanswered, and the problems
We try to solve the "real time" (Concierge test function with a 24-hour
guaranteed response of our team).
*****
Like our app? Post a comment about this :)
You appreciate the lack of advertising and micropayment the free version phibi? Keep it with the help of evaluation and donate in this way application development.
As Omicron Apps provide that opting for phibi not see it NEVER banner advertising. We create the application, which we would like to use.

Full version is payable once and guarantees access to all the functionality that
We run the updates. It will be m.in .:
- the ability to export data to a file;
- version of "desktop", ie. Login from the web;
- and many other improvements, about which you write us e-mails.
Meet comfortable, minimalist interface - designed it so that daily addition
was spending as soon as possible:
1) CLICK
2) [the amount of expenditure]
3) CLICK
And already! You would see in an application before the end expense to print your receipt :)

Currently phibi offers m.in .:
- defining templates of fixed income and expenses, with any repetitive,
frequency specified by you;
- the introduction of expenditure / revenue in any particular date (past and future)
- customizable startup screen;
- 90 category icons and 20 colors to choose from (1800 possible combinations - for sure
you can find one that will please your eye);
- expenditure / income can be attributed to a specific "persons in the budget";
- Use filters, analyzing statistics - turn on or off specific spending categories, or
people in the budget;
- the spending limits for all or some categories of the budget;
- setting goals to better savings plan;
- access to data from multiple devices (cloud)
- PIN protection
- numerous personalization options view

Control your fixed expenses - do not miss any deadline for payment.
Restrict "undesirable" cost categories with the function Limits to see how much you can save.
Manage income and look at your budget from a broader perspective.
Remember! The road to financial independence consists of a series of small steps - is important
consistency and sense of purpose. Phibi help you make good decisions and set goals.
Good luck!!!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for phibi

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.