$6.32
Sale has ended but you can still get this app.
Download phibi Now

Description

Niezależnie od tego czy dopiero zaczynasz zarządzać budżetem czy robisz to od lat, phibi pozwoli Ci spojrzeć na Twoje finanse z szerszej perspektywy, dając jednocześnie wgląd w istotne dla planowania finansowego detale.

Zobacz jak struktura Twoich wydatków oraz dochodów prezentuje się w wybranych przez Ciebie ramach czasowych, a następnie użyj tych informacji do bardziej efektywnego realizowania swoich celów.

Twój czas jest cenny, dlatego zadbaliśmy, by korzystanie z aplikacji było proste i przyjemne – wprowadzanie danych to kilka sekund, a ich późniejsza analiza z wykorzystaniem czytelnych, interaktywnych wykresów pozwoli Tobie szybko odczytać interesujące zależności oraz wyciągnąć wnioski.

Intuicyjna w obsłudze, bez reklam, a przy tym wyposażona we wszystkie funkcje jakich potrzebujesz – przekonaj się sam i zobacz ile możesz zyskać, planując z phibi.

Aplikacja rozwijana jest drogą konsultacji nie tylko z użytkownikami, lecz również z doświadczonymi doradcami finansowymi. Elementem tej współpracy jest unikalna usługa Concierge, z pomocą której możesz zadać dowolne pytanie, na które odpowie w nie dłużej niż 24 godziny wyselekcjonowany specjalista z danej dziedziny finansów. Sądzisz na przykład, że oprocentowanie Twojego kredytu mogłoby być niższe ale nie wiesz jakich argumentów użyć w negocjacjach z bankiem? Zastanawiasz się, czy Twoja polisa ubezpieczeniowa dobrze spełnia swoją rolę, ale nie rozumiesz wszystkich zapisów w Warunkach Umowy? Concierge w aplikacji odpowie na te i inne pytania w formie przystępnego chata. Działanie usługi nie wiąże się z mikropłatnościami, a liczba pytań jakie możesz zadać nie jest w żaden sposób ograniczona.

Ponadto, możliwości phibi to m.in:

- definiowanie szablonów wydatków oraz dochodów stałych, powtarzalnych z dowolną wybraną przez Ciebie częstotliwością
- wprowadzanie wydatków oraz dochodów jednorazowych w dowolnie określonej dacie (przyszłej oraz przeszłej)
- konfigurowalny ekran startowy z widokiem kategorii wydatków, aby ich wprowadzanie było wygodne i jak najszybsze
przypisz do kategorii jedną z 90 ikon oraz jeden z 20 kolorów (1800 możliwych kombinacji – by wygląd Twojej phibi był naprawdę osobisty)
- wygląd i nazwa kategorii możliwe do edytowania w każdym momencie
- wydatki oraz dochody mogą być przypisane do wybranej „osoby w budżecie”
- bardzo rozbudowane ekrany statystyk
- stosuj filtry, analizując statystyki (włączaj lub wyłączaj konkretne wydatki, kategorie, czy osoby w budżecie)
- określ dowolny zakres czasowy (z dokładnością do dnia) zarówno dla wyświetlania listy wydatków/dochodów jak i na potrzeby statystyk
- ustawiaj limity wydatków dla całego budżetu lub wybranych kategorii
- wyznaczaj sobie Cele, aby lepiej zarządzać systematycznymi oszczędnościami
- dostęp do danych z wielu urządzeń (chmura)
- ochrona PINem
- liczne opcje personalizacji widoku

Wkrótce:

- zaawansowany moduł Oszczędności
- rozbudowane funkcje powiadomień oraz monitów
- wersja przeglądarkowa z możliwościami m.in. prostego importu danych z plików csv (generowanych np. przez Twój bank), - statystyk zoptymalizowanych pod kątem wydruku czy funkcją szybkiego wprowadzania wielu nowych pozycji

Uważamy, że możliwości phibi okażą się więcej niż wystarczające dla wielu użytkowników – jeśli chcesz sprawdzić czy phibi jest tym, czego szukasz, polecamy przetestować najpierw wersję lite.

Aplikacja jest stale rozwijana, jednak mamy nadzieję, że spełni Twoje oczekiwania już teraz. Whether you are just starting manage a budget if you're doing it for years, phibi will make you look at your finances from a broader perspective, while providing insight into important for financial planning details.

See how the structure of your expenses and income are presented in the chosen time frame, and then use this information to more effectively pursue their goals.

Your time is valuable, so we made sure that the use of the application was easy and pleasant - data entry a few seconds, and their subsequent analysis using clear, interactive charts let you quickly read interesting dependency and draw conclusions.

Intuitive to use, without ads, and at the same time equipped with all the features you need - see for yourself and see how much you can gain planning of phibi.

Aplikacja is being developed in consultation not just with users but also with experienced financial advisors. As part of this collaboration is unique concierge service, with the help of which you can ask any question to which the answer in no more than 24 hours selected skilled in the field of finance. You Think, for example, that the interest on your loan would be lower but you do not know what arguments to use in negotiations with the bank? Wondering if your insurance policy does its job well, but you do not understand all the provisions in the contract? The concierge in the application will answer these and other questions in the form of an affordable hut. This service is not associated with micropayments, and the number of questions that you can ask is in no way limited.

In addition, the possibility of phibi is m.in:

- Defining templates of expenditure and revenue constant, repeatable with any chosen frequency
- The introduction of expenditure and disposable income in any specified date (future and past)
- Customizable start screen categories of expenditure with a view to their introduction was comfortable and as soon as possible
Assign a category one of the 90 icons and one of 20 colors (1800 possible combinations - that look of your phibi was really personal)
- Appearance and possible category name to edit at any time
- The expenditure and the revenue can be attributed to a specific "persons in the budget"
- Very elaborate displays of statistics
- Use filters, analyzing statistics (on or off specific spending categories, or people in the budget)
- Specify any range of time (to the nearest day) for both display a list of expenditure / income and the needs of statistics
- Set the spending limits for the whole budget or selected categories
- Set your goals to better manage systematic savings
- Access to data from multiple devices (cloud)
- PIN protection
- View of numerous personalization options

Coming Soon:

- Advanced module Savings
- Powerful functions notifications and reminders
- Version of the browser with the possibilities, among others, simple to import data from csv files (generated eg. by your bank), - statistics that are optimized for print or function of the rapid introduction of many new items

We believe that the possibilities phibi prove to be more than enough for many users - if you want to check phibi is what you are looking for, we test the lite version first.

Developed app is constantly renewed, but we hope that it will meet your expectations now.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for phibi

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.