$26.25
Sale has ended but you can still get this app.
Download Sluta stamma med hypnos Now

Description

Så lär du dig tala utan att stamma - med hjälp av hypnos:

Hypnos är ett kraftfullt verktyg för att ändra vanor och beteenden - och inte minst röstmönster. Styrkan i hypnos ligger i att vi kan ändra våra vanor på ett djupt och omedvetet plan. Det är svårt att bara tänka sig till att tala utan att stamma, men om vi påverkar hela den grundläggande strukturen för hur vi talar - är det inte bara lättare, utan faktiskt möjligt att dämpa eller helt ta bort stamningen.

Sluta stamma med hypnos - dämpa din stamning och lär dig tala med lugn i rösten är en hypnos som hjälper dig slappna av mer när du talar, för att med tiden få bort din stamning. Genom hypnosen får du slappna av lugnt och behagligt, och med lite tid hjälper hypnosen dig att ändra ditt talmönster för alltid.

Stamningen kommer av att vi använder en icke avsedd del av vår hjärna till att styra vårt tal, nämligen den högra sidan i stället för den vänstra. I hypnosen arbetar vi med att träna dig använda rätt del av hjärnan när du talar helt automatiskt - och utan att du ska behöva tänka på det.


Hur fungerar hypnosen mot stamning?

Genom att visualisera att vi använder rätt del av hjärnan och genom att öva dig mentalt i att använda din röst medvetet, logiskt och avslappnat, bygger vi sakta men säkert upp ett stabilt tal. Utan stamning, rädsla och osäkerhet. Hypnos fungerar bäst vid upprepat användande och bearbetning av tankeprocesserna.


Hur du använder hypnosen mot stamning

Lyssna dagligen i 21 dagar på hypnosen. Under den perioden får du gärna tänka på hur du talar, när du stammar och när du inte gör det. Och efter de 21 dagarna provar du bara att låta hypnosen göra sitt arbete utan att tänka på om du stammar eller inte. Bara tala och låt hypnosens arbete med ditt undermedvetna visa sin effekt. Ta dig tiden - och tillåt dig själv att lära dig tala utan att stamma. Det kommer vara värt tiden!

So you learn to speak without stuttering - with the help of hypnosis:

Hypnosis is a powerful tool to change habits and behaviors - and not least the voice pattern. The power of hypnosis is that we can change our habits in a deep and unconscious level. It's hard to just imagine that speak without stuttering, but if we do affects the whole the basic structure of how we speak - it is not only easier, but actually possible to reduce or eliminate stuttering.

Stop stuttering with hypnosis - curb your stuttering and learn how to speak with calmness in her voice is a hypnosis to help you relax more when you speak, in order to get time off your stuttering. Through hypnosis, you can relax in a quiet and comfortable, and with a little time hypnosis helps you to change your speech patterns forever.

Stuttering comes from that we use an unintended part of our brain to control our speech, namely the right side instead of the left. In hypnosis, we work to train you using the right part of the brain when you speak automatically - without you having to think about it.


How does hypnosis to stuttering?

By visualizing that we are using the right part of the brain and by train yourself mentally to use your voice conscious, logical and relaxed, we are building slowly but surely up a solid number. Without stuttering, fear and uncertainty. Hypnosis works best when repeated use and processing of the thought processes.


How to use hypnosis to stuttering

Listen daily for 21 days on hypnosis. During that time, please think about how you talk, when you stutter and when you do not. And after the 21 days, try just to let hypnosis do their work without thinking about whether you stutter or not. Just talk and let hypnosis work with your subconscious to show its effect. Take your time - and allow yourself to learn to speak without stuttering. It will be worth the time!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Sluta stamma med hypnos

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.