Sale has ended but you can still get this app.
Download Study Online Pro Now

Description

Là ứng dụng ôn và luyện thi trực tuyến hữu ích dành cho các thiết bị di động thông minh (Điện thoại thông minh, Máy tính bảng) chạy hệ điều hành Android , với lượng kiến thức bao quát tất cả các lĩnh vực .Các kiến thức được phân cấp theo trình độ để đảm bảo người dùng có thể chọn lọc và ôn luyện đúng trọng tâm của mình.
List các lĩnh vực: Tự nhiên, Xã hội…
Người dùng có thể lựa chọn các nội dung ôn tập và thử sức với các bài thi thử thách từ hệ thống được tổ chức định kỳ hàng tháng.
Ứng dụng và nội dung các câu hỏi được cập nhật thường xuyên nhằm mang lại cho người dùng sự trải nghiệm thú vị từ các thiết bị của mình, càng ngày nâng cao được kiến thức với hàng ngàn câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp và phân loại theo trình độ và lĩnh vực.
Là ứng dụng phục vụ cho giáo dục bao gồm các chức năng: Ôn Thi, Thi Chung, Thi Online.
• Ôn Thi: dùng để ôn tập các câu hỏi từ hệ thống, vừa ôn thi và xem được kết quả các câu hỏi một cách nhanh chóng, giúp người dùng có thể hình dung được cách giải và hướng giải quyết nhanh chóng đối với câu hỏi.
• Thi Chung: hình thức trải nghiệm một kỳ thi thực tế được tính thời gian cụ thể theo từng bài thi được quy định bởi sự lựa chọn của người dùng. Với sự trải nghiệm này người dùng hoàn toàn có thể tự tin với các kỳ thi thực tế.
• Thi Online: Một công cụ đắc lực giúp người dùng trải nghiệm kỳ thi thực tế với những bộ đề được biên soạn bởi những người có chuyên môn sâu về kiến thức.
Qua đó người dùng nhận biết được kiến thức của mình am hiểu về các lĩnh cực cụ thể, nâng cao được kiến thức, mặt khác lại có thể nhận được những quà tặng từ chúng tôi nếu người sử dụng nằm trong top cao nhất sau khi kỳ thi được tổ chức.
• Xem thông tin cá nhân: người dùng có thể xem và cập nhật thông tin về: tên, mail, số điện thoại của mình lúc đăng kí sử dụng phần mềm.Đây là thông tin khá quan trọng để căn cứ xác nhận trao thưởng sau này.
• Xếp hạng: Đây là thông tin đánh giá về điểm của các thành viên tham gia tích cực và đạt điểm cao. Hệ thống tự động cập nhật và chúng tôi sẽ xét trao thưởng theo từng thời điểm phù hợp.
Phiên bản này không có quảng cáo. As applications online review and test prep useful for smart mobile devices (smartphones, tablet) running the Android operating system, with the amount of knowledge covering all areas .The reviews decentralized form by level to ensure that users can review it properly selected and its focus.
List of fields: Nature, Society ...
Users can choose the content review and try to challenge the exam system is held monthly.
Applications and content of the questions is updated regularly to give users a pleasant experience from their devices, more and improve knowledge with thousands of multiple-choice questions are aggregated and distributed categorized by level and field.
As applications for education service includes the following functions: Review Test, Test Match, Online Exam.
• Exam Review: Review for questions from the system, just prep and see the results of a quick question, can help users visualize solutions and quick solutions for the asked.
• Test Match: experience forms an actual exam are specific times for each test specified by the user's choice. With this experience users can completely confident with the actual exam.
• Test Online: A powerful tool to help users to experience the actual exam with the subject are compiled by people with expertise in knowledge.
Through which users perceive their knowledge extremely knowledgeable about specific aspects, improve knowledge, on the other hand can receive gifts from us if the user is in the highest top after exams are held.
• See your personal information, users can view and update information: name, email, phone number when your register using the information mem.Day is important to confirm the award bases later.
• Rating: This is an assessment of the location information of its members to actively participate and achieve high scores. The system automatically updates and we will consider awarding appropriate time to time.
This version has no ads.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Study Online Pro

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.