Sale has ended but you can still get this app.
Download Vidunderlige uger Now

Description

Vidunderlige ugers verdensomspændende og bedst sælgende babyapp er en personaliseret ugekalender om din babys mentale udvikling, som vil holde dig informeret om din babys spring, grænser og urolige faser.


DEN BEDSTE APP PÅ JORDEN
=============================
- Prisbelønnet og sejeste app for mødre
- Belønnet af Apple som "Top 10 Årets bedste i 2016” i Australien, England, Holland, og mange andre lande.
- ”Bedste app nogensinde 2013 & 2014” (Sundhed & Form)
- Valgt af brugerne og vinder af guldprisen fra MumIi
- AppRx prisen “top 10 Børns sundhedsapp”
- NHS (UK) ”Bedste app for forældre”
- ”Top 25 app” Sundhed & Form i de fleste lande rundt om i verden

NØGLEFUNKTIONER
=============================
Følg med i din babys mentale udvikling.
Lær alt omkring din babys spring, grænser og urolige faser
Læs bestsellerbogen Vidunderlige uger her i denne app
Bliv klog på en hel række emner

Tænk på den som en bærbar version af oversigtskalenderen for spring i Vidunderlige uger, hvor bogen, i dybdegående og letforståelige termer, beskriver de utrolige udviklingsmæssige forandringer, som din baby gennemgår. Appen er den perfekte ledsager som spring-kalender til at følge din babys mentale udvikling (gennem de første 20 måneder). Ved at vide, hvad der foregår inde i din babys hoved, kan du hjælpe hende/ham med at gørespringet lettere og stimulere hendes/hans udvikling.

Vidunderlige uger appen hjælper nye forældre med:
- En kalender som viser, når din baby laver et spring i sin mentale udvikling
- Hvad din baby kan forstå og lære efter dette mentale spring
- Hvad din baby kan gøre efter dette spring
- Hvad du kan gøre for at hjælpe din baby

Denne app er også et handy værktøj til nye forældre, når deres babys hjerne ændrer sig eller ”springer” og når babyen gør et bemærkelsesværdigt fremskridt i sin mentale udvikling. For hvert trin fremad sker der et drastisk skift i den måde, som din baby ser verden omkring sig på. Fordi disse nye spring kommer så hurtigt, kan den ”nye verden” og de nye muligheder sommetider være skræmmende, og udviklingen kan i begyndelsen give udslag i dårlig søvn, gråd, plageri og surhed
— hvilket kan være udmattende og frustrerende for mor og far.

Ansvarsfraskrivelse: Denne App er udviklet med største omhu. Hverken udvikleren eller forfatteren er erstatningspligtige i forhold til unøjagtigheder eller forsømmelser i denne app.Wonderful weeks worldwide and best-selling baby app is a personalized weekly calendar of your baby's mental development that will keep you informed of your baby's leaps, bounds, and troubled phases.


THE BEST APP ON EARTH
=============================
- Award-winning and coolest app for mothers
- Awarded by Apple as "Top 10 Best of the Year 2016" in Australia, England, Holland, and many other countries.
- "Best app ever 2013 & 2014" (Health & Form)
- Selected by the users and winner of the gold prize from MumIi
- AppRx award "top 10 Children's health app"
- NHS (UK) "Best app for parents"
- "Top 25 app" Health & Form in most countries around the world

KEY FEATURES
=============================
Keep an eye on your baby's mental development.
Learn everything about your baby's leaps, bounds and troubled phases
Read the bestseller book Wonderful weeks here in this app
Become wise on a whole range of topics

Think of it as a portable version of the widespread weeks jumble calendar where the book, in in-depth and easy-to-understand terms, describes the incredible developmental changes your baby is going through. The app is the perfect companion as a spring calendar to follow your baby's mental development (during the first 20 months). By knowing what is going on inside your baby's head, you can help her / her to jump easier and stimulate her / his development.

The wonderful weeks app helps new parents with:
- A calendar that shows when your baby is making a leap in his mental development
- What your baby can understand and learn after this mental leap
- What your baby can do after this jump
- What you can do to help your baby

This app is also a handy tool for new parents when their baby's brain changes or "jumps" and when the baby makes a remarkable progress in his mental development. For each step forward, there is a drastic shift in the way your baby sees the world around. Because these new jumps come so fast, the "new world" and the new opportunities can sometimes be frightening, and the development can initially lead to poor sleep, crying, plagiarism and acidity.
- which can be exhausting and frustrating for mother and father.

Disclaimer: This App has been developed with the utmost care. Neither the developer nor the author is liable for any inaccuracies or omissions in this app.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Vidunderlige uger

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.