$14.69
Sale has ended but you can still get this app.
Download Woordenboek XL Duits Prisma Now

Description

De grote apps XL van Prisma! De Prisma Handwoordenboeken Duits-Nederlands en Nederlands-Duits samen in één app: maar liefst 100.000 trefwoorden en 75.000 voorbeeldzinnen.

De Prisma apps XL van de Handwoordenboeken zijn verschenen in de talen Nederlands, Duits, Duits, en Frans.

NB Tijdens de installatie moet de gebruiker ja zeggen op de vraag of hij/zij toegang verleent tot het device. Zonder deze toegang kunnen de woordenboekdata niet worden gedownload en werkt de app niet. Verder doet de app of de PlayStore niets met het device, het is veilig.

NB Ook moeten de instellingen op het device zo staan dat alle bronnen worden vertrouwd.

De voordelen van de Prisma woordenboekenapps
• Tegelijkertijd zoeken in Nederlands-Duits en Duits-Nederlands.
• Full text zoekresultaat: zoek een woord één keer en je ziet meteen alle keren dat het in het woordenboek voorkomt, in beide vertaalrichtingen, in alle voorbeeldzinnen en vertalingen, compleet en overzichtelijk. Zo kies je in elke situatie het juiste woord.
• 100.000 trefwoorden, en 75.000 voorbeeldzinnen, uitdrukkingen en gangbaar idioom.

Overige kenmerken
• Eenvoudig en intuïtief zoeken met de overzichtelijke interface.
• Terwijl je het zoekwoord typt, draait de trefwoordenlijst mee: tik het woord aan zodra je het ziet.
• Tik op ieder woord op het scherm en de app zoekt de vertaling meteen voor je op in het woordenboek, en daarbij krijg je ook weer alle full text resultaten.
• Je hoeft niet zelf te kiezen voor Duits of Nederlands; de app kiest automatisch de juiste taal; Nederlandse woorden hebben in de index een oranje achtergrond, de woorden van de vreemde taal een blauwe achtergrond.
• Eerdere zoekacties zijn gemakkelijk terug te vinden via de zoekgeschiedenis.
• De app is geschikt voor Android devices.

Geschikt voor middelbare scholieren, studenten, reizigers, en voor zakelijk gebruik.

Over Prisma
Prisma publiceert woordenboeken, taaltrainingen en uitgaven over taalbeheersing in diverse verschijningsvormen: boek, dvd/usb, audio-cd, online en app.
• Voor iedereen: van basisschoolleerling tot taalprofessional.
• Voor elke situatie: school, werk, thuis en vakantie.

Wij waarderen je feedback. Dus mail ons je suggesties en opmerkingen via: info@prisma.nl.

NB: let op de instellingen van het device; voor het plaatsen van de woordenboekdata op het device moet de klant toestemming verlenen

Prisma. Open je wereld. www.prisma.nlThe big apps XL from Prisma! The Prisma Handwoordenboeken German-Dutch and Dutch-German together in one app: no less than 100,000 keywords and 75,000 example sentences.

The Prism apps XL from the Dictionary Books have been published in the languages ​​Dutch, German, German and French.

NB During the installation, the user must say yes to the question whether he / she gives access to the device. Without this access, the dictionary data can not be downloaded and the app does not work. Furthermore, the app or the PlayStore does nothing with the device, it is safe.

NB The settings on the device must also be such that all sources are trusted.

The advantages of Prism dictionary apps
• Search simultaneously in Dutch-German and German-Dutch.
• Full text search result: search a word once and you immediately see all the times it appears in the dictionary, in both translation directions, in all example sentences and translations, complete and clear. So you choose the right word in every situation.
• 100,000 keywords, and 75,000 example sentences, expressions and common idioms.

Other characteristics
• Simple and intuitive search with the clear interface.
• As you type the keyword, the keyword list rotates: tap the word as soon as you see it.
• Tap each word on the screen and the app will immediately look up the translation for you in the dictionary, and you will also get all full text results.
• You do not have to choose for German or Dutch yourself; the app automatically chooses the correct language; Dutch words have an orange background in the index, the words of the foreign language a blue background.
• Previous searches can easily be retrieved via the search history.
• The app is suitable for Android devices.

Suitable for high school students, students, travelers, and for business use.

About Prisma
Prisma publishes dictionaries, language courses and publications on language proficiency in various forms: book, DVD / USB, audio CD, online and app.
• For everyone: from primary school pupil to language professional.
• For every situation: school, work, home and vacation.

We appreciate your feedback. So mail us your suggestions and comments via: info@prisma.nl.

NB: pay attention to the settings of the device; the customer must give permission to place the dictionary data on the device

Prism. Open your world. www.prisma.nl

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Woordenboek XL Duits Prisma

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.