Sale has ended but you can still get this app.
Download Fotoplastikon – Stereoscop Now

Description

AF-S (APLIKACJA FOTOPLASTIKON - STEREOSKOP) jest przeznaczona do wykonywania, przeglądania i archiwizacji zdjęć stereoskopowych -3D w smartfonach i tabletach umożliwiając po uaktywnieniu funkcji – uzyskanie zdjęć stereoskopowych - 3D.
Obrazy zarejestrowane przez aplikację fotoplastikon - stereoskop -3D można oglądać na ekranie smartfona czy tabletu za pomocą dwóch soczewek po jednej na każde oko, soczewki powinny mieć moc ok. 6-8 Dioptrii, jeżeli nie posiadasz takich soczewek napisz - zadzwoń dostarczymy odpowiednie dla Ciebie kst@pol.pl 5382703400 podaj adres do wysyłki.
Sposób wykonania i przeglądania zdjęć polega na zastosowaniu szeregu działań inicjowanych przez aplikację oraz czynności wykonane przez wykonującego zdjęcie.
Aplikacja FOTOPLASTIKON-STEREOSKOP umieszcza zdjęcia w archiwum smartfona czy tabletu . W pierwszym kroku należy wykonać kolejno dwa zdjęcia za pomocą aplikacji - aparat .
Należy wykonać dwa zdjęcia kolejno najpierw prawe a następnie lewe jedno po drugim z dwóch położeń z zachowaniem reguły równoległości oraz z zachowaniem odległości ok. 6-10 cm jednego kadru względem drugiego.
ZDJĘCIA NALEŻY WYKONAĆ TAK JAKBYŚMY CHCIELI ZOBACZYĆ OBIEKT FOTOGRAFOWANY NAJPIERW PRAWYM A NASTĘPNIE LEWYM OKIEM
Aparat fotograficzny w smartfonie i tablecie po wykonaniu dwóch zdjęć pozwoli aplikacji fotoplastikon pobrać zdjęcia z archiwum w takiej kolejności jak były zrobione tzn. najpierw prawe a następnie lewe zdjęcie. Aplikacja w polu zachęty umożliwi pobranie zdjęcia kolejno pierwszego i drugiego obok siebie -zapisując nazwę zdjęcia stereoskopowego aplikacja zapisze je do jednego pliku umożliwiając - opis ,nazwę i datę oraz miejsce wykonania. - do wyboru.
Archiwizowanie zdjęć stereoskopowych dzięki aplikacji zapisanych w formie jednego pliku umożliwi łatwe wysłanie zdjęcia stereoskopowego - 3D jako MMS lub do wyboru : zapis na kartach pamięci, pen-drajwach lub wysłanie e-mailem bądź umieszczenie w galerii w aplikacji lub zdalnie na serwerze w chmurze Internetowej.
Gdy wykonasz kilka - kilkanaście zdjęć stereoskopowych przeglądaj je za pomocą soczewek i wpatrując się w obraz przestrzenny gdy zobaczysz obraz w trzecim wymiarze – wykonaj kilka głębokich oddechów przez nos. Przekonasz się do częstego korzystania z aplikacji szczególnie gdy zorientujesz się jak ważne jest głębokie oddychanie przez nos jaki ma kolosalny wpływ na większość procesów życiowych w naszym organizmie. Zapoznaj się także z aplikacją MENAGER ODDECHU.
Skrót
Sposób wykonywania zdjęć stereoskopowych - 3D pozwala we wszystkich współczesnych aparatach cyfrowych w tym w smartfonach i tabletach wykonać zdjęcia w trzecim wymiarze w trybie automatycznym lub ręcznym oraz przeglądać i udostępniać je za pomocą MMS i na innych nośnikach. Do oglądania zdjęć należy użyć dwu jednakowych soczewek o mocy 6-8 Dioptrii ,umieszczonych przed lewym i prawym okiem po zbliżenia twarzy do ekranu smartfona, aby jednocześnie i równolegle patrzeć na dwa zdjęcia na ekranie smartfona czy tabletu. Poprzez funkcję: tworzenie grafik przestrzennych i leczenie obrazem – umożliwia wyrobienie nawyku na częste i głębokie oddychanie przez nos z równoczesnym patrzeniem przestrzennym co można uznać za leczenie obrazem. AF-S (APPLICATION Fotoplastikon - stereoscope) is designed to perform, viewing, and archiving -3D stereoscopic images in smartphones and tablets enabling the function is activated - obtaining stereoscopic - 3D.
Images recorded by the application Fotoplastikon - stereoscope -3D can be viewed on the screen smartphone or tablet by using two lenses, one for each eye, the lenses should have a capacity of approx. 6-8 Diopters, if you do not have such lenses write - provide appropriate call for you kst @ 5382703400 pol.pl enter a shipping address.
The recipes and viewing photos is to use a series of actions initiated by the application and the action performed by the performing image.
Application Fotoplastikon-stereoscope images placed in the archives smartphone or tablet. The first step is to perform two images using the application - the camera.
Make two images in turn first right and then left one after the other of two positions while maintaining parallelism rules and taking approx. 6-10 cm of one frame relative to another.
PHOTOS TO BE CARRIED as if we wanted to see the subject photographed FIRST RIGHT THEN LEFT EYE
The camera on your smartphone or tablet after the two images allow applications Fotoplastikon download photos from the archive in the same order as they were made, ie. First right and then the left image. Application of encouragement in the field will allow images to download the first and second turns next to each name -zapisując stereoscopic images the application will save them into a single file allowing - description, name and date and place of execution. - Optional.
Archiving stereoscopic thanks to applications stored in a single file allows you to easily send photos stereoscopic - 3D MMS or to choose from: recording on memory cards, pen-drajwach or send an e-mail or placing in the gallery in the application or remotely on a server in the cloud.
By making a few - several stereoscopic view them through the lens and staring at the spatial image when you see the picture in the third dimension - take a few deep breaths through the nose. You will find the frequent use of applications especially when you realize how important it is deep breathing through the nose which has a tremendous impact on the most vital processes in our body. See also the application MANAGER BREATHING.
Abbreviation
How to take photos stereoscopic - 3D allows in all modern digital cameras including smartphones and tablets to take pictures in the third dimension in automatic or manual mode, and view and share them via MMS and other media. To view pictures use two identical lenses with a capacity of 6-8 Diopters placed before the left and right eye close-ups of faces for a smartphone screen, simultaneously and in parallel to look at the two pictures on the screen, smartphone or tablet. By the function: creating a graphic image of spatial and treatment - to a habit of frequent and deep breathing through the nose while seeing, space which may be considered for treatment image.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Fotoplastikon – Stereoscop

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.