$1.49
Sale has ended but you can still get this app.
Download Hrajeme si s tvary Now

Description

Cvičení ve hře „Hrajeme si s tvary“ jsou zaměřena na výuku a zapamatování si základních tvarů, schopnost rozlišovat tvary různých velikostí a barev, určovat, jaký tvar má ten či jiný předmět, na rozvoj vizuálně-prostorových dovedností, jemné motoriky ruky, pozornosti, logického a abstraktního myšlení a řečových dovedností.

Vaše dítě si nemůže zapamatovat co je čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh? Je pro ně obtížné říci, které předměty jsou čtvercové, kulaté, trojúhelníkové a obdélníkové? Rozvíjející a vzdělávací hra „Hrajeme si s tvary“ mu pomůže zvládnout tyto problémy.

Sada poznávacích cvičení „Hrajeme si s tvary“ se skládá ze tří režimů: „Poskládej tvary“, „Různobarevné tvary“ a „Tvary a předměty“. Vaše dítě bude postupně procházet jeden po druhém všechny režimy a naučí se nacházet předměty čtvercového, obdélníkového, kulatého a trojúhelníkového tvaru.

Hrajte si a učte se! Exercise in the game "Playing with shapes" are focused on learning and memorizing basic shapes, the ability to distinguish shapes of different sizes and colors, to determine what shape is this or any other item on the development of visual-spatial skills, fine motor hand, attention, logical and abstract thinking and language skills.

Your child can not remember what it is square, rectangle, triangle and circle? It is difficult for them to tell which objects are square, round, triangular and rectangular? Emerging and educational game "Playing with shapes" will help him cope with these problems.

Set cognitive exercise "Playing with shapes" consists of three modes: "Put the shapes", "Multi-colored shapes" and "Shapes and objects". Your child will gradually go through one by one all the modes and learn to find objects of square, rectangular, round and triangular in shape.

Play and learn!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Hrajeme si s tvary

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.