$0.73
Sale has ended but you can still get this app.
Download Toppkompass for Bergen Now

Description

*******************************************************
OBS: Denne appen vil ikke lenger bli oppdatert. Det anbefales at du heller installerer den nye appen "Norsk fjellkompass". Den dekker hele landet, ikke bare Bergen.
*******************************************************

Veiviser for "alle" fjelltopper i Bergen!

På Ulriken står det en stein som kalles for "sjufjellssteinen". Dette er en høg stein det er montert piler på, og pilene peiker rett mot toppene til de sju fjell. Denne appen forvandler telefonen din til en sjufjellsstein. Men ikke bare for sju fjell, nei appen viser piler som peiker rett mot over 120 av de viktigste ås- og fjelltoppene i Bergen kommune.


Og hvilke topper er så de viktigste? Jo, appen viser kun topper som ligger i Bergen kommune. De sju fjell er selvsagt med, alle de 88 toppene med primærfaktor over 50 meter er med, og i tillegg en god del andre (først og fremst fra bynære områder).

De nærmeste toppene har tydeligst piler, også blir pilene
svakere for topper som er lenger unna. I de tilfellene der en topp ligger rett bak en annen topp, så vil kun den nærmeste toppen bli vist med egen pil.

Appen lar deg velge mellom om du vil se piler for alle tilgjengelige topper, kun de sju fjell, eller kun topper med primærfaktor over 50 meter.

For hver topp kan du også klikke på pilene om du ønsker å vise toppene i en kart-app, som f.eks. Google Maps.

For å bruke appen anbefales det sterkt at du har en telefon med kompass og GPS. Stor skjerm er en fordel. Viss du er usikker på om dette er en app for deg, så finnes det en egen demoversjon du kan prøve før du evt. velger å kjøpe denne. Demoversjonen heter "Sjufjellskompasset" og er helt lik denne appen, bortsett fra at den kun kan vise de sju fjell.

OBS: Første gang du starter denne appen, kreves det Internettilkobling. Dette er for at appen skal kunne sjekke at den ikke er en piratkopi. Ny sjekk av dette vil bli krevd minst hver tredje måned. Men ellers virker alt offline. ************************************************** *****
NOTE: This app will no longer be updated. It is recommended that you also install the new app "Norwegian mountain compass". It covers the whole country, not just Bergen.
************************************************** *****

Wizard "all" peaks in Bergen!

Ulrik is a stone called "sjufjellssteinen". This is a high stone is mounted on the arrows, and the arrows point out straight towards the summits of the seven hills. This app turns your phone into a sjufjellsstein. But not just for seven mountains, no app shows arrows that point out straight at over 120 of the most important Ås and peaks in Bergen.


And the topper is that the key? Yes, the app shows only peaks located in Bergen. The seven mountains are, of course, with all the 88 peaks with a prominence of 50 meters are included, as well as a number of other (primarily from suburban areas).

The nearest peaks are clearly arrows, are also arrows
weaker peaks that are further away. In cases where a state is directly behind another state, then only the nearest peak will be displayed with their arrow.

The app lets you choose whether to display arrows for all available peaks, only the seven mountains, or only peaks with prominence of 50 meters.

For each state, you can also click the arrows if you want to show peaks at a map app such. Google Maps.

To use the app is strongly recommended that you have a phone with compass and GPS. The big screen is an advantage. Certain you are unsure if this is an app for you, so there is a separate demo version you can try before you possibly. Decide to buy it. The demo version is called "Sjufjellskompasset" and is quite similar to this app, except that it can only show the seven mountains.

NOTE: The first time you launch this app requires internet connection. This is so that the app will be able to check that it is not counterfeit. New checks will be required at least every three months. But otherwise everything seems offline.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Toppkompass for Bergen

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.