$8.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Woordstart 1 Now

Description

Woordstart richt zich op leerlingen van groep 1 van het basisonderwijs en leerlingen met een beperkte woordenschat in hogere groepen.

De Woordstart App voor Android tablets kan op ieder moment van de dag gedownload worden. Even activeren via uw e-mailadres en uw zoon of dochter kan direct aan de slag. De App heeft steeds verbinding met de cloud nodig en slaat daar resultaten op.

Het bestand Woordstart bestaat uit 86 oefeningen. In totaal bestaat dit lesbestand uit ongeveer 1700 opdrachten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van acht verschillende oefenvormen. Er zijn meer dan 1100 plaatjes en bijna 1400 geluidsbestanden gebruikt.
Woordstart is naast elke lesmethode te gebruiken. De leerling moet alleen enige ervaring hebben in het werken met zijn vingers (aan¬wijzen, tikken), wat meestal geen probleem is.
Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte instructie geboden. Aan te raden is sowieso om leerlingen die voor het eerst met het programma werken wat extra te begeleiden.

Kinderen hoeven voor het werken met Woordstart 1 nog niet te kunnen lezen. Het programma is zo gemaakt dat er niets gelezen hoeft te worden, de kleuter wordt mondeling gestuurd en moet zelf alleen maar aanklikken of aanwijzen. Woorden worden daadwerkelijk aangeboden en aangeleerd.

Als in groep 3 het eigenlijke leesonderwijs begint, moeten leerlingen in elk geval een aantal belangrijke begrippen kennen die niet altijd thuis al zijn aangeleerd. En dat kan met behulp van de Woordstart App. Een mooie voorbereiding op groep 3 dus.

Voor kleine kinderen is het beter om niet te lang achter elkaar te oefenen. Een paar maal per week een kwartier is vrijwel altijd veel effectiever dan eenmaal per week een half uur of een uur.

Een uitgebreide handleiding wordt online meegeleverd met de Woordstart App. Word Start focuses on students of grade one of primary education and students with limited vocabulary in higher groups.

The Word Launch App for Android tablets can be downloaded at any time of the day. Just activate via your email address and your son or daughter can get started immediately. The App is always connected to the cloud need and saves results.

The file Start Word consists of 86 exercises. In total this tutorial consists of approximately 1700 jobs. It uses eight different exercises. There are more than 1100 pictures and nearly 1,400 audio files using.
Word Start can be used alongside each teaching method. The pupil must only have some experience in working with his fingers (aan¬wijzen, ticks), which is usually not a problem.
Lacks this experience, then a short instruction is needed. It is advisable anyway to students for the first time with the program work some extra guidance.

Children need for working with Word Start one not being able to read. The program is designed so that there is no need to read anything, the nursery is sent orally and need only click or designate. Words are actually offered and taught.

And in group 3 the actual reading instruction begins, students in any case have to know some important terms that are not always at home already learned. And that can be done with the word Start App. A good preparation for group 3 so.

For small children it is better not to practice for long periods. A few times a week, fifteen minutes is almost always more effective than once a week for half an hour or an hour.

A comprehensive online manual supplied with the word Start App.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Woordstart 1

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.