$2.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Stroke Riskometer Pro – Farsi Now

Description

استروک ریسکومتر یا خطرسنج سکته مغزی lite به عنوان اپ شماره یک در حیطه پزشکی توسط پزشکان با تجربه انتخاب شده است.

پزشکان مذکور نمره 4.5 از 5 به آن داده اند. https://www.healthtap.com/apps/38635

هشت مورد از ده مورد سکته مغزی قابل پیشگیری است- آیا در مورد شما هم؟

استروک ریسکومتر یا خطرسنج سکته مغزی نوع Pro یا پیشرفته یک ابزار ساده و بی نظیر جهت ارزیابی - مشاهده/ مونیتورینگ و مدیریت عوامل خطر خود برای بروز استروک می باشد. خطر سنج مذکور می تواند ریسک شما را با درنظر گیری عواملی مثل سن - جنس- نژاد - سبک زندگی و سایرهای فاکتورهای مرتبط با سلامتی را که مستقیما احتمال سکته مغری را تحت تاثیر قرار میدهد محاسبه کند و یک راهکار و وسیله فردی ایجاد میکند. این روش به عنوان یک روش جدید جهت کمک به افراد و متخصصان عرصه سلامت طرحی شده است تا ریسک و بروز سکته مغزی را بکاهد.

شما همجنین میتوانید انتخاب کنید که به یک مطالعه پژوهشی بین المللی RiBURST بپیوندید جایی که شما میتوانید اطلاعات خود را جهت کمک به ما جهت درک بهتر سکته مغزی، ریسک فاکتورهای آن و استراتژی های کلی پیشگیری وارد نمایید.

ویژگی ها:
تایید شده توسط سازمان جهانی سکته مغزی که سازمان رهبری کننده جهانی در مقابله با سکته مغزی می باشد‍، فدراسیون جهانی قلب و مجمع بین المللی نورولوژی و اپیدمیولوژی
بررسی سریع میزان خطر بروز سکته مغزی طی پنج تا ده سال آینده
بررسی سه ماهه، شش ماهه یا سالانه برای مونیتور احتمال سکته مغزی در شما.
ذخیره و پیگیری نتایجتان.
ایمیل نتایج به فرد مورد نظرتان.
توصیه های ویدئویی افراد صاحبنظر.
یادگیری چهار علامت نکته کلیدی سکته مغزی - F.A.S.T
به مطالعه RiBURST بپیوندید

برای:
برای مردم که چگونه سلامتی خود، افراد در معرض خطر و بعد از بروز سکته مغزی را مدیریت کنند.
برای سنین ۲۰ تا بالای ۹۰ سال.

به استروک ریسکومتر پیشرفته یا Pro ارتقا دهید تا بتوانید توصیه های مدیریت فردی، ذخیره و پیگیری نتایج، مشاهده ویدئوی توصیه های افراد صاحبنظر و ارسال نتایجتان را به افراد مورد نظر داشته باشید.

واقعیت ها
سکته مغزی دومین علت مرگ مردم بالای ۶۰ سال و پنجمین مرگ سنین ۱۵ تا ۶۹ سال است. در بالغین، سکته مغزی یکی از علل اصلی ناتوانی مزمن بدون در نظرگیری جنس، نژاد و محل است.

شانزده میلیون نفر سالانه به سکته مغزی مبتلا میشوند. یک نفر از شش نفر در طول عمر خود دچار سکته مغزی میشود و هر شش ثانیه یک نفر جانش را در اثر سکته مغزی از دست می دهد.

سکته مغزی در هر سنی و هر زمانی میتواند رخ دهد.

بیانیه سازمان جهانی سکته مغزی:
بزرگترین نفع استروک ریسکومتر آن است امکان محاسبه میزان خطر بروز سکته مغزی را پنج تا ده سال آتی را فراهم میسازد. در کنار این اطلاعات، فرد میتواند با کمک پزشک خود ریسک بروز یک سکته مغزی یا قلبی را کاهش دهد. پیشگیری سکته مغزی خیلی راحتتر از درمان آن است. چنانکه یکی از بیماران من میگوید بهترین سکته مغزی آن است که هرگز رخ ندهد! پروفسور استفن دیویس، رئیس سازمان جهانی سکته مغزی

در باره ما:
خطرسنج یا ریسکومتر سکته مغزی فکر مغز کودک پروفسور Valery Feigin از انستیتوی ملی سکته مغزی و علوم اعصاب کاربردی اکلند است که جهت کاهش بروز سکته مغزی و حفظ زندگی افراد در کل جهان می باشد که توسط شرکت با مسئولیت محدود AUT - دفتر انتقال تکنولوژی AUT وابسته به دانشگاه نیوزلند- به عرصه بازار جهانی وارد شده است. Ryskvmtr stroke or stroke Khtrsnj lite up as number one in the medical field has been selected by experienced practitioners.

Doctors have given the score 4.5 out of 5. https://www.healthtap.com/apps/38635

Stroke can be prevented eight out of ten cases-the Are You?

Ryskvmtr stroke or stroke Khtrsnj Pro or advanced a unique and simple tool to assess - View / monitoring and management of risk factors for stroke are. The meter can measure with respect to risk your risk factors such as age - Jns- race - Sayrhay lifestyle and health-related factors that affect the brain directly calculate the risk of stroke and provides a solution, and by individual. This method as a new method to help individuals and professionals in the health field is projected to reduce the risk and incidence of stroke.

You can also choose to join a research study international RiBURST where you can make your data to help us better understand stroke, risk factors and prevention strategies overall length.

Features:
Endorsed by the World Stroke Organization global leadership in the fight against stroke, the World Heart Federation and the International Association of Neurology and Epidemiology
A quick review of the risk of stroke over the next five to ten years
Three months, six months or a year to monitor your risk of stroke.
Store and track your results.
Email results to the desired person.
Experts recommend video.
Learning sign key four strokes - F.A.S.T
To join the study RiBURST

To:
For people that how their health, people at risk and to manage after stroke.
For ages 20 and above 90 years.

Advanced Ryskvmtr stroke or Pro upgrade to the recommendations of the individual manage, store and track results, watch the video of the recommendations of the experts and send your results to those in mind.

facts
Stroke is the second cause of death in people over 60 years and the fifth death aged 15 to 69 years. In adults, stroke is a leading cause of chronic disability without considering gender, race and location.

Sixteen million people are affected annually stroke. One out of six people have a stroke in their lifetime, and every six seconds someone loses his life in a stroke.

Strokes can occur at any age and at any time.

World Stroke Organization statement:
The biggest benefit of stroke Ryskvmtr it is possible to calculate the risk of stroke by five to ten years provides. Along with this information, one can help your doctor to reduce the risk of a stroke or heart attack. Stroke prevention is much easier than treating it. As one of my patients said the best strokes that never happens! Professor Stephen Davis, President of the World Stroke Organization

about us:
Professor Valery Feigin Ryskvmtr stroke or brain thinking Khtrsnj the National Institute for Stroke and Applied Neuroscience Oakland is to reduce the incidence of stroke and sustain the lives of people around the world is the limited liability company AUT - AUT Technology Transfer Office Associate Nyvzlnd- University entered into the global market.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Stroke Riskometer Pro – Farsi

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.